1. Consultation paper

  12 Oct 2020

  Island communities impact assessments: guidance - consultation

  Our islands face particular challenges around distance, geography, connectivity and demography, so it is important that policy makers consider these properly. The consultation on the guidance will help ensure that islands receive fair treatment tailored to their unique circumstances.

 2. Strategy/plan

  28 Feb 2020

  A Culture Strategy for Scotland

  A Culture Strategy for Scotland shows how important culture is to Scotland’s prosperity and sets the future direction for supporting culture in Scotland.

 3. Advice and guidance

  05 May 2017

  Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

  Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.

 4. NEWS

  31 Mar 2017 17:07

  Buill ùra do Bhòrd na Gàidhlig

  Chaidh ceathrar bhall ùra a chur an dreuchd mar Bhuill air Bòrd na Gàidhlig leis an Leas Phrìomh Mhinistear John Swinney. ’S iad na buill ùra Ailean Caimbeul, Fiona Dunn, Jennifer Gilmour agus Màiri Anna NicUalraig.