National events strategy review: consultation - Gaelic version

Gaelic version of consultation to help shape the review of Scotland's national events strategy.


Clàr-innse

1. RO-RÀDH AGUS CÙL-FHIOSRACHADH.. 3

1.1 Adhbhar na suirbhidh. 3

1.2 Cò bhuaithe a tha sinn airson cluinntinn. 3

2. A' LEASACHADH ÀRD-MHIANN CO-ROINNTE.. 4

2.1 Mìneachadh air tachartas. 4

2.2 Adhbhar na ro-innleachd. 4

3. A' LÌBHRIGEADH ÀRD-MHIANN CO-ROINNTE.. 6

4. TACHARTASAN A' LÌBHRIGEADH EÒLAS SÀR-MHATH.. 6

4.1 Tarraing luchd-amais. 7

4.2 Com-pàirteachadh coimhearsnachd. 8

4.3 Iomadachd. 8

5. Cleachdadh as Fheàrr, Ùr-ghnàthachadh agus Leasachadh Leantainneach. 9

5.1 Obair Chothromach agus leasachadh sgioba-obrach. 10

5.1.1 Cleachdaidhean Obrach Chothromaich. 10

5.1.2 Planadh sgioba-obrach agus leasachadh sgilean. 11

5.2 Seasmhachd Àrainneachdail 12

5.3 Seasmhachd ionmhasail 13

5.4 Tomhas. 13

6. Cur air Adhart agus Pròifil 14

6.1 Brannd Alba. 14

6.2 Sanasachd tro thachartasan. 14

6.3 Tachartasan ana-mhòra. 15

7. COM-PÀIRTEACHAS AGUS CO-OBRACHADH.. 16

7.1 Teicneòlas agus Bun-structar 17

7.2 Eòlas ùghdarrais ionadail 17

7.3 Co-thaobhadh poileasaidh. 18

8. Co-ionannachdan. 19

8.1 Eadar-ghearradh. 19

8.2 Aois. 19

8.3 Coimhearsnachdan Cinnidh/Ioma-chultarach. 19

8.4 Ciorram.. 20

8.5 Taobhadh feise. 20

8.6 Neo-ionannachdan sòisio-eaconamach. 20

8.7 Coimhearsnachd Eileanach. 21

8.8 Cur ri MEASAIDHEAN buaidh. 21

9. PÀIPEAR-TAICE A: CO-THEAGSA CAOCHLAIDEACH.. 22

9.1 Tachartasan a' tilleadh. 22

9.2 Gluasad gu Net Zero. 22

9.3 Com-pàirteachadh eadar-nàiseanta. 23

9.4 Taic do Shlàinte Inntinn is Sunnd. 23

9.5 Farpais eadar-nàiseanta. 23

10. PÀIPEAR-TAICE B GEÀRR-CHUNNTAS CHEISTEAN.. 24

Contact

Email: majorevents@gov.scot

Back to top