National events strategy review: consultation - Gaelic version

Gaelic version of consultation to help shape the review of Scotland's national events strategy.


1.2 Cò bhuaithe a tha sinn airson cluinntinn

Tha an t-suirbhidh seo ag amas air:

  • Daoine a bhios a’ frithealadh thachartasan ann an Alba no a tha airson am frithealadh, agus buidhnean a bhios gan riochdachadh
  • Daoine a tha a’ fuireach ann an coimhearsnachdan far a bheil tachartasan gan cumail, agus buidhnean a bhios gan riochdachadh
  • Buidhnean agus daoine ag obair ann an agus còmhla ri gnìomhachas thachartasan na h-Alba, thar nan roinnean poblach, prìobhaideach agus an treas roinn

Chuireamaid fàilte cuideachd air beachdan dhaoine agus bhuidhnean bho thaobh a-muigh na h-Alba, gus cluinntinn mu na dh’fhiosraich iad de thachartasan Albannach agus a bhith ag obair le roinn thachartasan na h-Alba. Bu mhath leinn cuideachd cluinntinn mu dhòighean-obrach a bhios na roinnean prìobhaideach, poblach agus an treas roinn a’ cleachdadh a thaobh thachartasan ann an dùthchannan eile.

Tha sinn a’ sireadh bheachdan air:

  • Àrd-miann agus prìomhachasan thachartasan agus na roinn thachartasan ann an Alba
  • Ruigsinneachd air tachartasan
  • Cò ris a tha e coltach a bhith ag obair ann an tachartasan
  • Mar as urrainn do thachartasan ann an Alba cumail orra a’ co-obrachadh agus ag ùr-ghnàthachadh
  • Mar as urrainn do thachartasan a bhith a' cur air adhart bailtean-mòra, roinnean agus Alba air fad gu h-eadar-nàiseanta

Contact

Email: majorevents@gov.scot

Back to top