National events strategy review: consultation - Gaelic version

Gaelic version of consultation to help shape the review of Scotland's national events strategy.


3. A' LÌBHRIGEADH ÀRD-MHIANN CO-ROINNTE

Tha còmhraidhean Bhuidhnean Cuspaireil a’ leigeil fhaicinn gun robh raointean fòcais co-roinnte ann gus an t-Àrd-mhiann a choileanadh. Is iad sin:

  • Tachartasan A' lìbhrigeadh Eòlas Sàr-mhath
  • Cleachdadh as Fheàrr, Ùr-ghnàthachadh agus Leasachadh Leantainneach
  • Cur air Adhart agus Pròifil
  • Dòigh-obrach Com-pàirteachais is Co-obrachaidh

Contact

Email: majorevents@gov.scot

Back to top