Scottish Languages Bill (Gaelic) - Gaelic and Scots commitments: consultation analysis

'S e an sgrìobhann seo mìneachadh bho thaobh muigh an Riaghaltais den cho-chomhairleachadh a chaidh a chumail air Gàidhlig, Albais is Bile nan Cànan Albannach.


Back to top