Publication - Advice and guidance

Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

Published: 5 May 2017
Directorate:
Learning Directorate
Part of:
Arts, culture and sport, Education
ISBN:
9781786529404

Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.

44 page PDF

1.1 MB

44 page PDF

1.1 MB

Contents
Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021
Clàr

44 page PDF

1.1 MB

Chaidh am Plana seo a dheasachadh fo earrann 3 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus chaidh aontachadh air 5 Dàmhair 2016.

Clàr

Facal-toisich bhon Mhinistear

Geàrr-chunntas

Structar Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

Caibideil I: Ro-Ràdh
Sealladh farsaing air Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus ullachdadh Planaichean Gàidhlig
Sealladh farsaing air dleastanasan Riaghaltas na h-Alba
Gàidhlig ann an raon-obrach Riaghaltas na h-Alba

Caibideil II: Bun-Dhleastanasan
Earrann 1 – Dearbh-aithne agus Follaiseachd
Earrann 2 – Conaltradh agus Foillseachaidhean
Earrann 3 – Luchd-obrach agus Trèanadh

Caibideil III: Dleastanasan A Thaobh Plana Cànain Nàiseanta Na Gàidhlig
Sealladh farsaing air Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig
Na dòighean anns a bheil Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic do leasachadh na Gàidhlig aig an àm seo
Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba

Caibideil IV: Gnìomhachadh Is Sgrùdadh

Fiosrachadh Conaltraidh


Contact