Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.


Facal-toisich bhon Mhinistear

Mar Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit le uallach airson na Gàidhlig, tha mi fìor thoilichte fàilte a chuir air foillseachadh an dàrna Plana Gàidhlig aig Riaghaltas na h-Alba, air a dheasachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

Tha na dleastanasan a tha sa Phlana seo a’ togail air an taic a th’ air a bhith againn dhan Ghàidhlig bhon a dh’fhoillsich sinn a’ chiad Plana againn ann an 2010. Tha iad a’ mìneachadh mar a chuidicheas Riaghaltas na h-Alba le coileanadh Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig le bhith a’ toirt an cothrom Gàidhlig a chleachdadh ann an obraichean agus seirbheisean, agus mar a bheir sinn taic do dh’ùghdarrasan poblach eile an dleastanasan fhèin dhan Ghàidhlig a choileanadh. Ni seo cinnteach gum faigh an cànan taic anns gach raon de bheatha phoblach na h-Alba.

Tha a’ Ghàidhlig na cànan a tha beò am measg dualchas cultarail na h-Alba. Tha beachdan an Riaghaltas seo gu math soilleir mun phuing seo – tha sinn airson gum tig àrdachadh san àireamh de dhaoine a tha ag ionnsachadh, a’ bruidhinn agus a’ cleachdadh na Gàidhlig. Le bhith ag obair còmhla gus na h-amasan seo a ruighinn, ’s urrainn dhuinn dèanamh cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.

Iain Swinney BPA
Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean

Contact

Back to top