Publication - Advice and guidance

Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

Published: 5 May 2017
Directorate:
Learning Directorate
Part of:
Arts, culture and sport, Education
ISBN:
9781786529404

Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.

44 page PDF

1.1 MB

44 page PDF

1.1 MB

Contents
Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021
Fiosrachadh Conaltraidh

44 page PDF

1.1 MB

Fiosrachadh Conaltraidh

Bu chòir ceistean sam bith mu Phlana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba bho latha gu latha a chur gu:

Ruaraidh Mac an t-Saoir
Oifigear Plana Gàidhlig
Sgioba Gàidhlig is Albais
Buidheann-stiùiridh an Ionnsachaidh
Riaghaltas na h-Alba
Raon 2B(S)
Cidhe Bhictòria
Dùn Èideann
EH6 6QQ

Fòn: 0131 244 3111
Post-d: ruaraidh.macintyre@gov.scot

no

Stuart Pescodd
Àrd-Oifigear Leasachaidh Gàidhlig
Sgioba Gàidhlig is Albais
Buidheann-stiùiridh an Ionnsachaidh
Riaghaltas na h-Alba
Raon 2B(S)
Cidhe Bhictòria
Dùn Èideann
EH6 6QQ

Fòn: 0131 244 0389
Post-d: stuart.pescodd@gov.scot

’S e a’ phrìomh oifigeach le uallach airson Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba:

Douglas Ansdell
Ceannard, Sgioba Gàidhlig is Albais
Buidheann-stiùiridh an Ionnsachaidh
Riaghaltas na h-Alba
Raon 2B(S)
Cidhe Bhictòria
Dùn Èideann
EH6 6QQ

Fòn: 0131 244 0336
Post-d: douglas.ansdell@gov.scot


Contact