Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.


Chaidh am Plana seo a dheasachadh fo earrann 3 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus chaidh aontachadh air 5 Dàmhair 2016.

Clàr

Facal-toisich bhon Mhinistear

Geàrr-chunntas

Structar Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

Caibideil I: Ro-Ràdh
Sealladh farsaing air Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus ullachdadh Planaichean Gàidhlig
Sealladh farsaing air dleastanasan Riaghaltas na h-Alba
Gàidhlig ann an raon-obrach Riaghaltas na h-Alba

Caibideil II: Bun-Dhleastanasan
Earrann 1 – Dearbh-aithne agus Follaiseachd
Earrann 2 – Conaltradh agus Foillseachaidhean
Earrann 3 – Luchd-obrach agus Trèanadh

Caibideil III: Dleastanasan A Thaobh Plana Cànain Nàiseanta Na Gàidhlig
Sealladh farsaing air Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig
Na dòighean anns a bheil Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic do leasachadh na Gàidhlig aig an àm seo
Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba

Caibideil IV: Gnìomhachadh Is Sgrùdadh

Fiosrachadh Conaltraidh

Contact

Back to top