Publication - Advice and guidance

Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

Published: 5 May 2017
Directorate:
Learning Directorate
Part of:
Arts, culture and sport, Education
ISBN:
9781786529404

Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.

44 page PDF

1.1 MB

44 page PDF

1.1 MB

Contents
Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021
Structar Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

44 page PDF

1.1 MB

Structar Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

’S iad na prìomh phàirtean den Phlana Gàidhlig againn:

Caibideil I – Ro-ràdh

Tha a’ chaibideil seo a’ toirt bun-fhiosrachadh mu Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus na prìomh nithean a tha innte. Tha dealbh farsaing air a thoirt de na prìomh sholairean reachdail co-cheangailte ri ullachadh Planaichean Gàidhlig fo Achd 2005. Tha geàrr-chunntas air structair Riaghaltas na h-Alba agus a phrìomh raointean obrach ann cuideachd.

Caibideil II – Bun-dhleastanan

Tha a’ chaibideil seo a’ mìneachadh ciamar a nì Riaghaltas na h-Alba feum den Ghàidhlig, agus ciamar a a bheir iad cothrom air a cleachdadh an lùib a phrìomh ghnìomhan obrach. Tha e a’ gabhail a-steach prìomh raointean obrach mar ar dearbh-aithne chorporra, mar a bhios ar litrichean agus post-dealain air an làimhseachadh agus cleachdadh na Gàidhlig air an làrach-lìn againn. Tha a’ chaibideil a’ mìneachadh na h-ìre as ìsle de sholarachadh na Gàidhlig a tha sinn a’ dol a dh’ullachadh anns na còig bliadhna a mhaireas am plana. Tha sinn mothachail gu bheil an suidheachadh cànanach air eadar 2010 agus an-diugh, agus tha sinn air an tionndadh seo den Phlana a chur air dòigh gus an cothrom a thoirt dhuinn solarachaidhean a chur ris mar a bhios feumail is freagarrach.

Caibideil III – Dleastanasan a thaobh Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig

Tha a’ chaibideil seo a’ mìneachadh mar a chuidicheas Riaghaltas na h-Alba ann an gnìomhachadh Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig. Tha geàrr-chunntas ann de phròiseactan agus buidhnean a fhuair taic ann an 2010-2015. Tha cuideachd dleastanasan ann bho Riaghaltas na h-Alba, an-diugh agus san àm ri teachd, airson toraidhean Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig a choileanadh.

Caibideil IV – Gnìomhachadh is Sgrùdadh

Tha an caibideil seo a’ mìneachadh mar a bhios gnìomhachadh ar Plana Gàidhlig air a ghluasad air adhart, agus mar a nithear sgrùdadh air a’ ghnìomhachadh.


Contact