Publication - Advice and guidance

Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

Published: 5 May 2017
Directorate:
Learning Directorate
Part of:
Arts, culture and sport, Education
ISBN:
9781786529404

Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.

44 page PDF

1.1 MB

44 page PDF

1.1 MB

Contents
Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021
Caibideil IV: Gnìomhachadh Is Sgrùdadh

44 page PDF

1.1 MB

Caibideil IV: Gnìomhachadh Is Sgrùdadh

Clàr-ama

Seo an dàrna tionndadh de Phlana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba, agus bidh e an gnìomh airson còig bliadhna bhon cheann-là a chaidh aontachadh le Bòrd na Gàidhlig no gus am bi plana ùr air a chur an sàs. Tha na dleastanasan sa phlana seo a’ meudachadh agus a’ soilleireachadh, seach dol na àite, na dleastanasan bhon tionndadh cheana den phlana, a bha an gnìomh bho 2010 gu 2015.

Foillseachadh a’ Phlana

Bidh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba air fhoillseachadh san dà chànan air làrach-lìn Riaghaltas na h-Alba. Còmhla ri sin, bidh sinn:

 • a’ cur am Plana air adhart air, m.e., meadhanan sòisealta
 • ag innse do luchd-obrach mun Phlana agus mu iomairtean fon Phlana tro Eadra-lìon Riaghaltas na h-Alba
 • a’ toirt seachad lethbhric ma thèid an iarraidh
 • innse do chom-pàirtichean mar a gheibh iad fiosrachadh mun Phlana

Rianachd airson a ghnìomhachadh

’S e am plana seo poileasaidh Riaghaltas na h-Alba agus chaidh aonta a chur ris gach cuid le Ministearan na h-Alba agus le Bòrd Ro-innleachd Riaghaltas na h-Alba.

 • Uallach Iomlan
  Bidh uallach air an Rùnaire Maireannach airson dèanamh cinnteach aig a’ cheann thall gun coilean Riaghaltas na h-Alba na dleastanasan sa Phlana seo.
 • Àrd-stiùirichean
  Cleachdaidh Riaghaltas na h-Alba dòigh thiomnaichte airson gnìomhachadh a’ Phlana agus bidh uallach air Àrd-stiùirichean airson dèanamh cinnteach gum bi an luchd-obrach aca air an dèanamh mothachail air a’ Phlana seo agus a’ bhuaidh a bhios aige air an raon obrach aca.
 • Sgioba Gàidhlig is Albais Riaghaltas na h-Alba
  ’S ann aig Sgioba Gàidhlig is Albais Riaghaltas na h-Alba, a tha na phàirt de Bhuidheann-stiùiridh an Ionnsachaidh, a tha uallach airson cùisean a bhuineas do phoileasaidh Gàidhlig. Cuiridh sinn aithisg mu adhartas ann an dleastanasan a’ Phlana seo gu Bòrd na Gàidhlig gach bliadhna. Obraichidh sinn còmhla ri co-obraichean air feadh ar n-obair gus dleastanas a’ Phlana a choileanadh, agus gus cothroman leudachaidh aithneachadh a’ dol air adhart. Freagraidh sinn cuideachd iarrtasan airson adhartas a gheibh sinn bhon Bhòrd. Mur bithear a’ coinneachadh ri cumhachan a’ Phlana, mìnichidh an aithisg air na h-adhbharan air a shon agus na ceuman a tha Riaghaltas na h-Alba a’ gabhail gus aghaidh a chur air na duilgheadasan.
 • Buidheann-obrach Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba
  Tha Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e na dleastanasan sa Phlana seo a choileanadh, agus mar sin stèidhichidh sinn buidheann-obrach airson seo a chuideachadh nuair a thèid am Plana fhoillseachadh.
 • Luchd-obrach fa leth
  Bidh stiùireadh air a dheasachadh agus air a bhrosnachadh do luchd-obrach Riaghaltas na h-Alba, a’ mìneachadh an dleastanasan agus dè tha am Plana a’ ciallachadh dhaibhsan. Bithear a’ cur ris an stiùireadh seo nuair a bhios sin iomchaidh le fiosrachadh mu làimhseachadh conaltradh Gàidhlig, fòn agus ullachadh conaltradh dà-chànanach.
 • Seirbhisean air an lìbhrigeadh le treas phàrtaidhean
  Ni Riaghaltas na h-Alba cinnteach gun toir cumhachan a’ phlana seo cumadh air aontaidhean no ullachadh le treas phàrtaidhean a thaobh lìbhrigeadh a sheirbheisean don phoball far a bheil seo iomchaidh. Tha an dleastanas seo a’ gabhail a-steach seirbheisean a dh’fhaodadh a bhith air an leigeil a-mach air chùmhnant. Far nach eil Plana Gàidhlig aig an treas phàrtaidh, iarraidh sinn orra cumhachan plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba a leantainn agus dèanamh cinnteach gun tèid innse don luchd-obrach aca mu chumhachan a’ phlana.
  Bidh uallach air a’ mhanaidsear cunnraidh iomchaidh airson sgrùdadh coileanadh an t-solaraiche seirbheis an co-cheangal ri ullachadh sam bith air a dhèanamh airson na Gàidhlig. Bidh seo air a dhèanamh mar phàirt gnàthach den mhodh stiùireadh cunnraidh.
 • Goireasachadh a’ Phlana
  Nì Riaghaltas na h-Alba solarachadh iomchaidh airson goireasachadh a’ Phlana seo, a thaobh nan seirbheisean a tha air an lìbhrigeadh dìreach thugainn. Bidh e an urra ri NDPBan agus Buidhnean-gnìomha, luchd-ionaid agus cunnradairean ullachadh a dhèanamh airson coinneachadh ri cosgaisean gnìomhachadh nam planaichean Gàidhlig aca fhèin.
 • Sgrùdadh air gnìomhachadh
  Thèid aithisg sgrùdaidh a chur gu Bòrd na Gàidhlig mu ghnìomhachadh Phlana seo gach bliadhna. Ann an sgrùdadh gnìomhachadh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba, cuiridh sinn cudrom air na raointean a leanas gu sònraichte:
 • poileasaidhean Riaghaltas na h-Alba agus mar a tha iad a’ toirt buaidh air leasachadh na Gàidhlig
 • gnìomhachadh bun-dhleastanasan sònraichte ann an Caibideil II
 • na thathar a’ cur ri gnìomhachadh Plana Nàiseanta na Gàidhlig mar a tha air a mhìneachadh ann an Caibideil III
 • fiosrachadh mu stuthan fhoillseachadh ann an Gàidhlig gu h-iomlan no ann an geàrr-chunntais
 • an seòrsa agus an àireamh de bheachdan a gheibhear mu lìbhrigeadh nan ceuman a tha anns a’ Phlana

Contact