Beachdan air an sireadh mu Phlana Ghàidhlig

A’ toirt taic don chànan san àm ri teachd

Tha beachd a’ phobaill a dhìth mu Phlana Ghàidhlig Riaghaltas na h-Alba, a tha son taic a thoirt don chànan is a dhèanamh seasmhach san àm ri teachd.

Tha an co-chomhairleachadh a’ meòrachadh mholaidhean mu ciamar as urrainn do Riaghaltas na h-Alba taic a thoirt do leasachadh na Gàidhlig agus cleachdadh is lìbhrigeadh a’ chànain a bhrosnachadh ann an gnìomhan làitheil na buidhne.

Tha an co-chomhairleachadh a’ fosgladh an-diugh son ochd seachainean, a’ dùnadh 9mh den t-Sultain.

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville:

“’S e Gàidhlig pàirt riatanach de dhearbh-aithne chultarail na h-Alba agus tha sinn daingeann taic a thoirt do dh’inbhe agus teachd-àm a’ chànain anns an ùine-fhada agus cothroman an cànan a chleachdadh, ionnsachadh is a bhrosnachadh a làn-mheudachadh.

“Ma tha Gàidhlig gu bhith seasmhach anns an àm ri teachd feumaidh oidhirp a bhith ann às leth an Riaghaltais is ar compàirtichean uile gu lèir gus cleachdadh a’ chànain a bhrosnachadh sa dhèanamh comasach. Tha an dreach seo den Phlana Ghàidhlig againn ag amas sin a dhèanamh le bhith a’ leasachadh na bun-dhleastanasan a tha air a bhith ann an àite bhon chiad phlana againn ann an 2010.

“Tha fàilte air a h-uile beachd is tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith a’ meòrachadh gach beachd mun cho-choimhearlachadh.”

Cùl-fhiosrachaidh

Stiùiridh freagairtean dreach deireannach a’ Phlana Gàidhlig

Co-chomhairleachadh air Dreach Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba: 2021-2026 

 

English translation

Views sought on Gaelic Language Plan

Supporting the future of the language.  

The public are being asked for their views on the Scottish Government’s Gaelic Language Plan, which looks to support and ensure the sustainable future of the language.

The consultation considers proposals on how the Scottish Government can support the development of Gaelic and promote the use and delivery of the language in the daily business of the organisation.

The consultation, which opens today and will run for eight weeks, closes on 9 September.

Education Secretary Shirley-Anne Somerville said:

“The Gaelic language is a vital part of Scotland's cultural identity and we are determined to continue to support the status and long-term future of Gaelic and maximise the opportunities to use, learn and promote the language.

“If Gaelic is to have a sustainable future, there needs to be a concerted effort on the part of government and partners to promote and enable the use of the language. The draft version of our Gaelic Language Plan aims to support this by building on the commitments in place since the publication of our first plan in 2010.

“We welcome all views and I look forward to considering all responses to our consultation.”

Background

 Consultation on The Scottish Government’s Draft Gaelic Language Plan: 2021-2026 - 

Responses will be used to inform the final Gaelic Language Plan.

Contact

Media enquiries

Back to top