Post-school education, research and skills - interim purpose and principles: discussion guide - Gaelic version

Gaelic version of a discussion guide to support feedback on the framework for building an excellent post-school education, research and skills ecosystem for Scotland


Beachdan air ais

  • Tapadh leibh airson pàirt a ghabhail anns a' chòmhradh seo air Adhbhar agus Prionnsapalan eadar-amail an fhoghlam às dèidh na sgoile, rannsachadh agus leasachadh sgilean.
  • Is urrainn dhuibh obrachadh gus an teamplaid airson freagairt do na ceistean a lìonadh, a gheibhear aig deireadh an stiùiridh seo.
  • Is dòcha gum bi sibh airson toraidhean a' chòmhraidh seo a chleachdadh mar thaic do fhreagairt nam buidhne agaibh san fhreagairt nas fharsainge do leasachadh an Adhbhair is nam Prionnsapalan.
  • Ma tha barrachd taic a dhìth oirbh ann a bhith a' cur a-steach freagairt, nach cuir sibh fios chun an sgioba aig PurposeandPrinciples@gov.scot .

Contact

Email: Purposeandprinciples@gov.scot

Back to top