Post-school education, research and skills - interim purpose and principles: discussion guide - Gaelic version

Gaelic version of a discussion guide to support feedback on the framework for building an excellent post-school education, research and skills ecosystem for Scotland


A' cleachdadh an Stiùiridh Deasbaid seo

  • Tha an stiùireadh deasbaid seo a' mìneachadh nan còig prionnsapalan agus an adhbhair airson foghlam, rannsachadh agus leasachadh sgilean às dèidh na sgoile.
  • Tro chonaltradh tràth air cruthachadh an adhbhair agus nam prionnsapalan, dh'fhàs e soilleir gum feumar beachdachadh air grunn roghainnean poileasaidh is cleachdaidh gus tuigsinn mar a bhiodh na prionnsapalan ag obrachadh agus a' cumail taic ri lìbhrigeadh san eag-shiostam.
  • Bidh an stiùireadh a' toirt sùil air na prionnsapalan mu seach, a' faighneachd cheistean mu chànan agus mu na roghainnean poileasaidh is cleachdaidh a chaidh a thogail gu ruige seo.
  • Chuireamaid fàilte air fios-air-ais bhuaibh mu na roghainnean sin, a' cur fiosrachadh ann mu roghainnean eile a tha sibh a' smaoineachadh a bu chòir dhuinn beachdachadh air no rannsachadh, agus ma tha sibh a' smaoineachadh gu bheil deagh chleachdadh no cothroman leasachaidh ann, feuch an ainmich sibh iad sin nur beachdan.

Contact

Email: Purposeandprinciples@gov.scot

Back to top