Post-school education, research and skills - interim purpose and principles: discussion guide - Gaelic version

Gaelic version of a discussion guide to support feedback on the framework for building an excellent post-school education, research and skills ecosystem for Scotland


Dè thachras an uair sin?

  • Thig obair còm-pàirteachaidh air an Adhbhar is na Prionnsapalan gu crìch air 24 Màrt 2023.
  • Thèid na freagairtean uile a chruinneachadh agus thèid an cleachdadh gus seata deireannach den Adhbhar is Prionnsapalan airson Foghlam, Rannsachadh agus Leasachadh Sgilean às dèidh na sgoile fhiosrachadh. Thèid an tionndadh mu dheireadh fhoillseachadh as t-Earrach 2023.
  • Bidh foillseachadh an Adhbhar is nam Prionnsapalan na thoiseach tòiseachaidh air ùine ath-leasachaidh nas fharsainge gus dèanamh cinnteach gu bheil ar n-eag-shiostam foghlaim, rannsachaidh agus leasachadh sgilean às dèidh sgoile seasmhach agus iomchaidh airson an àm ri teachd.
  • Is e cothrom a tha seo dhut ar cuideachadh le bhith a' tuigsinn dè a tha ag obair agus dè nach eil ag obair san eag-shiostam làithreach, dè an dòigh as fheàrr a th' ann airson piseach a thoirt air cùisean.

Contact

Email: Purposeandprinciples@gov.scot

Back to top