Post-school education, research and skills - interim purpose and principles: discussion guide - Gaelic version

Gaelic version of a discussion guide to support feedback on the framework for building an excellent post-school education, research and skills ecosystem for Scotland


Prionnsabal a h-Aon - Deagh Chàileachd

Cumaidh an earrann seo taic ri com-pàirtichean an t-seisein gus beachdachadh air a' phrionnsapal "Àrd-chàileachd" agus na roghainnean poileasaidh a tha rim faotainn gus taic a chumail ri lìbhrigeadh a' phrionnsapail seo ann an Alba an-diugh agus san àm ri teachd.

Ceist 1.1

 • A bheil thu ag aontachadh gum bu chòir Càileachd Àrd a bhith ann mar phrionnsabal agus mun chànan a chleachd sinn mu dheidhinn?

Ceist 1.2

 • Tha am prionnsapal seo mu cuin, càite agus ciamar a tha cothroman air an toirt seachad.
 • Nad bheachd-sa, ciamar as fheàrr as urrainn dhuinn eag-shiostam taiceil is cothromach a thogail gus diofar sheòrsaichean slighean a chur an comas do chleachdaichean?

Prionnsabal a h-Aon - Nòtaichean do Luchd-cuideachaidh

 • Tha Earrann a h-Aon a' toirt cothrom do chom-pàirtichean beachdachadh air a' phrionnsapal "Càileachd Àrd".
 • Thathas a' brosnachadh luchd-cuideachaidh gus taic a thoirt do bhuidhnean gus na ceistean a dheasbad mus toir iad geàrr-chunntas seachad agus mus co-roinn iad toradh nan còmhraidhean aca.
 • A rèir na buidhne, dh'fhaodar an dà cheist a dheasbad mu seach, no dh'fhaodadh na com-pàirtichean a bhith air an cur còmhla ann am buidhnean agus diofar cheistean a thoirt dhaibh airson còmhradh.

Faodar beachdachadh air Ceist 1.1 ann an dà phàirt:

 • 1.1 (a) A bheil thu ag aontachadh gur e prionnsapal cudromach a tha seo a bu chòir a bhith mar phàirt den Adhbhar agus Prionnsabalan?
 • 1.1 (b) A bheil beachd sam bith agad air cànan no cumadh a' phrionnsapail seo?

Ann a bhith beachdachadh air ceist 1.1, dh'fhaodadh an stiùireadh a leanas a thoirt do chom-pàirtichean gus taic a thoirt dhan smaoineachadh aca agus do dheasbad sam bith. Mar eisimpleir:

 • Dè tha càileachd àrd a' ciallachadh dhut nad dhreuchd san eag-shiostam nas fharsainge no ann an eaconamaidh sunnd na h-Alba san fharsaingeachd?
 • An e seo am mìneachadh ceart air prionnsapal càileachd àrd? A bheil rud sam bith nach eil ann a bu toil leat fhaicinn anns an earrainn seo?

Faodar beachdachadh air Ceist 1.2 ann an dà phàirt:

 • 1.2 (a) Dè seòrsa roghainnean lìbhrigidh a dh'fheumas a bhith rim faighinn do dhaoine fa leth gus eag-shiostam a thogail a tha taiceil is cothromach?
 • 1.2 (b) A bheil eisimpleir sam bith agad de dheagh chleachdadh a thaobh a' phrionnsapail seo no an urrainn dhut raointean a chomharrachadh far a bheil leasachadh a dhìth?

Ann a bhith beachdachadh air ceist 1.2, dh'fhaodadh an stiùireadh a leanas a thoirt do chom-pàirtichean gus taic a thoirt dhan smaoineachadh aca agus do dheasbad sam bith. Mar eisimpleir:

 • Ciamar a bheir sinn taic do dhaoine fa leth agus na feumalachdan eadar-dhealaichte aca gus cothrom fhaighinn air, agus crìoch a chur air, tursan tron eag-shiostam? Dh'fhaodadh seo a bhith a' gabhail a-steach beachdachadh air an t-seòrsa de dhòighean lìbhrigidh, a dh'fhaodadh a bhith a' gabhail a-steach rudan leithid ionnsachadh didseatach, measgaichte no ionnsachadh pearsanta. Dh'fhaodadh e coimhead cuideachd air rudan leithid teisteanasan pàirt-ùine, làn-ùine no meanbh-theisteanasan.
 • Ciamar a bheir sinn seachad eadar-ghluasadan rèidh agus furasta eadar diofar phàirtean den eag-shiostam? Dh'fhaodadh seo cuideachd a bhith a' gabhail a-steach a bhith a' beachdachadh air a bhith ag aithneachadh ionnsachadh agus gnàth-eòlas a fhuaradh ro-làimh agus a bhith a' sgrùdadh diofar mhodalan ceum amalaichte.
 • Ciamar a bheirear taic do dh'Obair Chothromach agus leasachadh proifeiseanta leantainneach air feadh an eag-shiostaim gus na h-ìrean càileachd as àirde a chumail ann an ionnsachadh, teagasg, rannsachadh agus taic?
 • Ciamar a nì sinn cinnteach gu bheil eòlas dhaoine air ionnsachadh anns a h-uile àrainneachd gar n-ullachadh airson obair tharbhach?
 • Ciamar a chuireas sinn ris an eòlas agus tuigse againn mu na buannachdan agus na builean bho dhiofar shlighean luchd-ionnsachaidh?

Contact

Email: Purposeandprinciples@gov.scot

Back to top