Bile Seirbheis Nàiseanta a' Chùraim (Alba) Ceistean is Freagairtean – seiseanan conaltraidh

As t-samhradh 2022, chùm sinn na ceithir seiseanan co-chonaltraidh againn air Bile na Seirbheis Cùraim Nàiseanta. Chaidh grunn cheistean a thogail sna seiseanan sin, mar sin tha sinn air ceistean is freagairtean (C is F) ullachadh airson nan ceistean sin


Clàr Cùram Sòisealta agus Slàinte

Cuin a bhios clàran cùram sòisealta agus slàinte amalaichte air-loidhne? An tèid am fiosrachadh seo a cho-roinn gu fèin-obrachail?

  • Bidh sinn a’ dèanamh obair ‘lorg’ foirmeil a dh’aithghearr airson a’ chlàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte. Tha seo a’ ciallachadh gum bi sinn a’ conaltradh le luchd-cleachdaidh gus na feumalachdan aca a thuigsinn nas fheàrr agus gus dèanamh cinnteach gu bheil an clàr amalaichte air a cho-dhealbhadh. Gheibhear mion-fhiosrachadh mun dòigh-obrach againn a thaobh co-dhealbhadh air an duilleig-lìn againn. Bidh an obair air a stiùireadh le cruthachadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta ach ag obair gu dlùth le feadhainn eile a’ gabhail a-steach an NHS agus solaraichean cùram sòisealta. Togaidh sinn, nì sinn deuchainn air agus nì sinn ath-aithris air a’ chlàir slàinte is cùram sòisealta amalaichte thairis air na bliadhnaichean ri teachd.
  • Ged a tha ar an obair againn air a' chlàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte aig ìre glè thràth agus ged a tha sinn a' dèanamh obair mhionaideach gus dèanamh cinnteach gum bi cùisean soilleir, is e an seasamh a th' againn an-dràsta nach eil e a' ciallachadh gun tèid am fiosrachadh gu lèir a cho-roinn gu fèin-obrachail – cha bhiodh fiosrachadh air a cho-roinn ach a-mhàin far a bheil adhbhar sònraichte ann gus sin a dhèanamh. Tha sinn a' coimhead air pròiseas dearbhaidh is ceadachaidh gus nach bi cothrom aig proifeiseantaich ach air an fhiosrachadh a dh'fheumas iad gus an dleastanasan a choileanadh. Nì sinn cinnteach gum faigh daoine fa leth cothrom air a' chlàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte aca gus cuideachadh le bhith a' fiosrachadh co-dhùnaidhean mun chùram aca fhèin.

Nach eil cnapan-starra ann an-dràsta le bhith a' ceangal chlàran cùram sòisealta agus slàinte mar thoradh air dìomhaireachd?

  • Tha dà ullachadh ann am Bile na Seirbheis Cùraim Nàiseanta (Alba) gus clàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte agus ruigsinneach a dhèanamh comasach: a’ toirt cumhachd do mhinistearan riaghailtean (fo-reachdas) co-roinn fiosrachaidh a stèidheachadh gus taic a chumail ri co-roinn fiosrachaidh le agus às leth na Seirbheis Cùraim Nàiseanta agus an NHS, agus ullachadh inbhean fiosrachaidh gus an urrainn do mhinistearan inbhean a shuidheachadh air mar a tha fiosrachadh air a chruinneachadh agus air a stòradh. Còmhla tha na h-ullachaidhean seo ann gus an gabh an clàr amalaichte a lìbhrigeadh a nì cinnteach gu bheil dòigh-obrach chunbhalach ann a thaobh mar a tha fiosrachadh air a chruinneachadh agus air a cho-roinn gus taic a chumail ri èifeachdas sheirbheisean.
  • Tha sinn ag obair gus sruthan dàta a mhapadh agus gus cnapan-starra làithreach a thuigsinn gus seo a thoirt a-steach dhan obair againn air a' chlàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte. Bidh sinn ag obair ann an co-theacs laghan làithreach leithid Riaghailtean Dìon Dàta Coitcheann na RA. Thèid eileamaidean den chlàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte a cho-dhealbhadh gus an obraich sinn le luchd-cleachdaidh gus am bi fios againn de an t-slighe air adhart as fheàrr.
  • Tha Riaghailtean Dìon Dàta Coitcheann na RA (GDPR) a' toirt grunn chòraichean do dhaoine fa leth a thaobh an dàta phearsanta aca agus dìonaidh an clàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte na còraichean dàta agad (tha Oifis Coimiseanair an Fhiosrachaidh a' toirt seachad an fhiosrachaidh slàn).

Dè thachras ma tha fiosrachadh anns a' chlàr cùram sòisealta agus slàinte ceàrr? Am faod mi roghnachadh gun a bhith a' co-roinn m' fhiosrachadh?

  • Tha Riaghailtean Dìon Dàta Coitcheann na RA (GDPR) a' gabhail a-steach 'còir air ceartachadh' gus am bi còir aig daoine fa leth gun tèid fiosrachadh mearachdach a cheartachadh. Nì an clàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte cinnteach gum bi còraichean aig daoine fa leth fhathast air an dìon agus mar phàirt de phlanadh tràth tha sinn an dùil gum bi pròiseas airson iarraidh gun tèid fiosrachadh mearachdach ùrachadh. Gheibhear barrachd air seo air làrach-lìn ICO.
  • Tha Riaghailtean Dìon Dàta Coitcheann na RA (GDPR) a' toirt grunn chòraichean do dhaoine fa leth a thaobh an dàta phearsanta aca agus dìonaidh an clàr cùram sòisealta agus slàinte amalaichte na còraichean dàta agad (tha Oifis Coimiseanair an Fhiosrachaidh a' toirt seachad an fhiosrachaidh slàn).

Dè na barantasan a bhios ann gus dèanamh cinnteach nach bi mì-chleachdadh fiosrachaidh ann?

  • Feumaidh bunait laghail a bhith ann airson a bhith a' cruinneachadh agus a' cleachdadh fiosrachadh pearsanta. Mar phàirt den phlanadh tràth againn tha sinn an dùil gum bi pròiseasan dearbhaidh, ùghdarachaidh agus sgrùdaidh ann gus dèanamh cinnteach gu bheil fiosrachadh air a chleachdadh airson adhbharan sònraichte, mar eisimpleir airson neach-obrach cùram sòisealta no neach-altraim far a bheil fiosrachadh ùr a' comasachadh coileanadh an dleastanasan.

Contact

Email: NationalCareService@gov.scot

Back to top