Bile Seirbheis Nàiseanta a' Chùraim (Alba) Ceistean is Freagairtean – seiseanan conaltraidh

As t-samhradh 2022, chùm sinn na ceithir seiseanan co-chonaltraidh againn air Bile na Seirbheis Cùraim Nàiseanta. Chaidh grunn cheistean a thogail sna seiseanan sin, mar sin tha sinn air ceistean is freagairtean (C is F) ullachadh airson nan ceistean sin


An Treas Roinn

Chan eil iomradh sam bith anns a' Bhile air an eadar-aghaidh eadar bùird cùraim agus an treas roinn. Tha seo na phàirt chudromach de shlàinte is cùram sòisealta. Carson a chaidh am fàgail às?

  • Tha ullachaidhean anns a' Bhile a tha a' buntainn ri bùird cùraim, a' gabhail a-steach gum feum co-chomhairle a bhith ann air planaichean Ro-innleachdail agus ro-innleachdan coimiseanaidh beusach ach tha ullachadh ann gun tèid na bùird cùraim a stèidheachadh tro dàrna reachdas, nach gabh a thoirt air adhart ach gus an tèid am Bile aontachadh.
  • Tha e a' cur an cèill frèam airson nan atharrachaidhean a tha sinn airson a dhèanamh agus a' toirt chumhachdan do Mhinistearan na h-Alba a bhith ag obair tron mhion-fhiosrachadh, tro phròiseas co-dhealbhachaidh le luchd-cùraim gun phàigheadh, daoine a gheibh taic agus an fheadhainn a tha ga toirt seachad.
  • Tha sinn mar-thà an sàs le Co-bhanntachd Luchd-solair Cùraim is Taic ann an Alba (Coalition of Care and Support Scotland - CCPS) mar riochdaire mòr de sholaraichean seirbheisean cùram sòisealta san treas roinn agus tha mòran sholaraichean air a dhol an sàs anns na pròiseasan co-chomhairleachaidh mar-thà, a’ gabhail a-steach tachartasan co-òrdanaichte agus a’ cho-chomhairle sgrìobhte foirmeil. Tha sinn an dùil am pròiseas co-dhealbhaidh a chur air bhog a dh’aithghearr agus tha sinn fhathast a’ beachdachadh air an dòigh as fheàrr gus barrachd com-pàirt a thoirt dhan raon fharsaing de bhuidhnean, a’ gabhail a-steach buidhnean treas roinn aig a bheil ùidh ann an cruthachadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta, anns a’ phròiseas dealbhaidh.

Ciamar a tha am Bile a' beachdachadh air prìomh àite na treas roinne agus taic stèidhichte sa choimhearsnachd?

  • Tha ullachadh anns a’ Bhile airson modail de choimiseanadh beusach agus solar beusach a chur an àite nam modailean a th’ ann aig an àm seo airson seirbheisean cùraim a choimiseanadh.
  • Bidh an t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta a’ dealbhadh agus a’ lìbhrigeadh a seirbheisean gu h-ionadail gus dèanamh cinnteach gu bheilear a’ toirt aire do dh’fheumalachdan an neach fa leth agus nan suidheachaidhean ionadail. Gabhaidh seo a-steach leantainn air adhart ag obair le carthannasan speisealach agus solaraichean seirbheisean cùraim san treas roinn.
  • Tha Ministearan cuideachd an dùil am Bile a chleachdadh gus cumhachdan a thoirt don t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta cuid de dh’eacarsaichean solarachaidh a ghleidheadh do bhuidhnean san treas roinn.  
  • Tha raon de chùisean co-cheangailte ri bùird cùraim ionadail na Seirbheis Cùraim Nàiseanta a dh’fheumar a sgrùdadh mar phàirt den phròiseas co-dhealbhachaidh agus com-pàirteachadh luchd-ùidh a bharrachd, a’ gabhail a-steach Ballrachd a’ Bhùird, coimiseanadh beusach agus planadh ro-innleachdail agus tha e coltach gum bithear a’ coimhead air prìomh àite na treas roinne mar phàirt de seo.

Cuideachd, ciamar a nì sinn cinnteach gu bheil taic ionmhais dhan treas roinn san fhad-ùine, chan ann san ùine ghoirid?

  • Bidh coimiseanadh beusach agus solar beusach na chlach-oisinn a chleachdas Seirbheis Nàiseanta a' Chùraim gus cumadh a thoirt air co-dhùnaidhean coimiseanaidh is solarachaidh, a' gabhail a-steach coimiseanadh air seirbheisean san treas roinn.
  • Tha sinn a' stèidheachadh buidheann-obrach aig an àm seo le prìomh luchd-ùidh gus beachdachadh air leasachaidhean a dh'fhaodar a dhèanamh air a' phròiseas coimiseanaidh làithreach agus gus beachdachadh air raointean de dheagh chleachdadh a dh'fhaodar a thoirt a-steach.
  • Tha sruth-obrach 'Cruthachadh Margaidh' ann am Prògram Seirbheis Nàiseanta a' Chùraim. Lìbhrigidh am pròiseact seo innealan agus dòighean-obrach airson seirbheisean fhaighinn tro chùmhnantan, tabhartasan, agus caidreachasan a tha seasmhach a thaobh ionmhais agus a choileanas feumalachdan dhaoine a tha a' faighinn cùram agus feumalachdan nan daoine a tha a' lìbhrigeadh cùraim. Thèid innealan agus dòighean Cruthachadh Margaidh a dhealbhadh le solaraichean cùram sòisealta san treas roinn agus san roinn phrìobhaidich, coimiseanairean, eòlaichean solarachaidh agus luchd-ùidh eile. Beachdaichidh e air mar a bheirear piseach air seasmhachd ionmhasail nan seirbheisean a th' ann an-dràsta, agus mar a ghabhas seirbheisean nach eil air an tabhann leis a' mhargaidh an-dràsta a dhealbhadh agus a dhèanamh tèarainte ann an dòighean as urrainn do sholaraichean a lìbhrigeadh.

Contact

Email: NationalCareService@gov.scot

Back to top