Bile Seirbheis Nàiseanta a' Chùraim (Alba) Ceistean is Freagairtean – seiseanan conaltraidh

As t-samhradh 2022, chùm sinn na ceithir seiseanan co-chonaltraidh againn air Bile na Seirbheis Cùraim Nàiseanta. Chaidh grunn cheistean a thogail sna seiseanan sin, mar sin tha sinn air ceistean is freagairtean (C is F) ullachadh airson nan ceistean sin


Gearanan agus Ceartachadh

A thaobh ghearanan, tha e coltach gur e Ministearan na h-Alba seach Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba (SPSO) a bhiodh os cionn ghearanan. A bheilear an dùil gum bi ròl aig an SPSO?

  • Mar bhuidhnean poblach, bidh an t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta agus na bùird cùraim aice a’ tighinn fo sgèith siostam ghearanan Ombudsman Roinn Phoblach na h-Alba (SPSO). Bidh àite nas fharsainge aig SPSO ann am pròiseas Gearain is Ceartachaidh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta air a dhearbhadh tro cho-dhealbhadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta le daoine le eòlas beatha. Tha na h-ullachaidhean ann am Bile na Seirbheis Cùraim Nàiseanta air an dreachdadh gus co-dhealbhadh brìoghmhor a chur an comas air pròiseas gearain is dìolaidh a tha ruigsinneach, ann an deagh àm agus a tha èifeachdach a bhios ag obair do dhaoine agus chan ann dhan t-siostam. 
  • Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach 's a tha buidhnean-stiùiridh leithid an SPSO ann a bhith a' làimhseachadh ghearanan mu chùram sòisealta agus seirbheisean slàinte coimhearsnachd. Mar sin, cumaidh sinn oirnn ag obair gu dlùth le buidhnean leithid an SPSO gus seirbheis ghearainean a chruthachadh a bhios a' togail air deagh chleachdadh a th' ann mar-thà, agus aig an aon àm a' lìbhrigeadh bhuilean co-dhealbhachaidh le daoine le eòlas beatha air cùram sòisealta.

Ciamar a tha thu am beachd modhan gearain is molaidh a dhèanamh ruigsinneach anns a h-uile cànan, BSL nam measg?

  • Tha sinn air ar dealas airson dèanamh cinnteach gum bi an t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta – a bharrachd air an fheadhainn a tha a’ toirt seachad seirbheisean às a leth – a’ conaltradh ri daoine ann an dòigh in-ghabhalach a leabachadh ann am prionnsapalan Bile na Seirbheis Cùraim Nàiseanta.
  • Mar sin, bidh sinn a’ co-dhealbhadh seirbheis nan gearanan le raon farsaing de dhaoine le feumalachdan agus eòlasan beatha eadar-dhealaichte, a’ gabhail a-steach daoine le duilgheadasan mothachaidh gus dèanamh cinnteach gun urrainn dhaibh fiosrachadh fhaighinn agus iad fhèin a chur an cèill anns na dòighean as fheàrr a fhreagras air na feumalachdan fa-leth aca.

Is cinnteach gu bheil obair-tagradh mu bhith a’ toirt cothrom do dhaoine dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ faighinn taic agus gun cluinnear an guth/tagradh às an leth seach dìreach gearanan?

  • Tha sin ceart. Tha co-ionannachd, neo-lethbhreith agus urram an neach aig cridhe na Seirbheis Cùraim Nàiseanta. Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha obair-tagradh neo-eisimeileach ann a bhith a’ toirt cumhachd do dhaoine an guthan a thogail agus làn chom-pàirt a ghabhail ann an co-dhùnaidhean mun chùram aca. Mar sin, cruthaichidh agus cuiridh sinn an gnìomh dòigh-obrach fhreagarrach, dhaingnichte agus chunbhalach a thaobh tagradh neo-eisimeileach thar raon iomlan na Seirbheis Cùraim Nàiseanta.

Contact

Email: NationalCareService@gov.scot

Back to top