Bile Seirbheis Nàiseanta a' Chùraim (Alba) Ceistean is Freagairtean – seiseanan conaltraidh

As t-samhradh 2022, chùm sinn na ceithir seiseanan co-chonaltraidh againn air Bile na Seirbheis Cùraim Nàiseanta. Chaidh grunn cheistean a thogail sna seiseanan sin, mar sin tha sinn air ceistean is freagairtean (C is F) ullachadh airson nan ceistean sin


Co-dhealbhadh

Dè th' ann an co-dhealbhadh?

 • Is e Co-dhealbhadh am pròiseas airson tuigse fhaighinn air na dh'fheumas daoine gus buil sònraichte a choileanadh, agus a bhith a' cruthachadh a h-uile pròiseas agus atharrachadh a dh'fheumar gus an toradh sin a lìbhrigeadh taobh a-staigh nan cuingeachaidhean a thaobh na tha comasach no ri fhaighinn.

Dè tha Riaghaltas na h-Alba a' dèanamh a thaobh co-dhealbhadh?

 • Tha ministearan air a bhith soilleir gum feum an t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta a bhith air a dealbhadh còmhla ris na daoine a chleachdas agus a lìbhrigeas taic cùram sòisealta.
 • A thaobh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta tha sin a’ ciallachadh a bhith a’ tuigsinn na tha a dhìth gus dèanamh cinnteach gu bheil taic cùram sòisealta agus seirbheisean buntainneach eile iomchaidh. Tha daoine a chleachdas agus a lìbhrigeas taic cùram sòisealta nan eòlaichean air mar a tha lìbhrigeadh taic cùram sòisealta ag obair an-dràsta agus is urrainn dhaibh comharrachadh mar as urrainn dhuinn piseach a thoirt air builean.
 • Bheir daoine a tha ag obair ann an riaghaltas nàiseanta is ionadail agus buidhnean eile le gnàth-eòlas air a bhith a’ lìbhrigeadh taic cùram sòisealta, no a’ stiùireadh phrògraman atharrachaidh, seata eadar-dhealaichte de sgilean agus eòlas cudromach seachad.
 • Tha Riaghaltas na h-Alba a’ dealbhadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta ann an com-pàirteachas, a’ togail tuigse cho-roinnte, a’ smaoineachadh air àm ri teachd nas fheàrr, agus a’ cur an sàs na tha a dhìth gus a lìbhrigeadh.
 • Tha an t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta ann airson a h-uile duine, agus mar sin tha e cudromach gu bheil am pròiseas co-dhealbhachaidh ruigsinneach agus in-ghabhalach, agus gu bheil riochdachadh againn bho fharsaingeachd de dhaoine le diofar ghnàth-eòlasan agus bho sheirbheisean buntainneach eile agus tha sinn dealasach a bhith a’ toirt seachad guth don fheadhainn a tha an eisimeil cùram sòisealta, luchd-cùraim gun phàigheadh, agus an luchd-obrach, ag èisteachd ris na feumalachdan aca agus a’ cur an gnìomh na dh’innseas iad dhuinn.

Ciamar as urrainn dhuinn ar n-ùidh ann an co-dhealbhadh a chlàradh?

 • Tha sinn air Pannal Eòlaichean Eòlas Beatha a chur air bhog agus tha sinn an dòchas eadar 1000 agus 1500 neach a thoirt a-steach dhan phannal.
 • Faodaidh tu clàradh airson Pannal an Eòlais Beatha an seo: Gabh pàirt ann a bhith a’ dealbhadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta
 • Leanaidh obair co-dhealbhachaidh tro chùrsa na Pàrlamaid seo agus fiosraichidh e dealbhadh, lìbhrigeadh agus leasachadh leantainneach na Seirbheis Cùraim Nàiseanta thairis air na bliadhnaichean ri teachd.
 • Tha e cudromach cuideachd gum bi com-pàirtichean lìbhrigidh agus prìomh bhuidhnean luchd-ùidh eile an sàs ann am planadh agus cruthachadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta.
 • Sin as adhbhar gu bheil sinn air Clàr Luchd-ùidh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta a chruthachadh – gus an urrainn dhuinn tuigse a thogail air dè na buidhnean a tha airson pàirt a ghabhail ann an gnìomhan co-dhealbhachaidh san àm ri teachd.
 • Tha sinn air a bhith ag obair còmhla ri mòran bhuidhnean air cruthachadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta gu ruige seo, ach tha sinn fhathast airson cluinntinn bho gach cuid com-pàirtichean a tha ann mar-thà agus bho fheadhainn ùra.
 • Faodaidh tu clàradh mar neach-ùidh an seo: Gabh pàirt ann a bhith a’ dealbhadh na Seirbheis Cùraim Nàiseanta

Ciamar a nì sibh cinnteach nach eil cnapan-starra ann a thaobh co-dhealbhadh?

 • Tha an t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta airson a h-uile duine agus tha sinn airson cluinntinn bhon a h-uile duine. Tha sinn a’ co-chomhairleachadh le buidhnean luchd-ùidh aig a bheil eòlas beatha, gus faighinn a-mach dè an dòigh as fheàrr air taic a thoirt do dhaoine a tha a’ tighinn a-steach dhan Phannal Eòlaichean Eòlas Beatha, gus a bhith a’ faireachdainn cofhurtail agus misneachail pàirt a ghabhail ann an dealbhadh agus rannsachadh.
 • Cuiridh sinn prìomhachas air a bhith a' gabhail a-steach daoine aig a bheil cnapan-starra a bharrachd a thaobh com-pàirteachaidh, aig a bheil feumalachdan sònraichte iom-fhillte, no a bhuineas do bhuidhnean dìonta mar a tha mìnichte ann an Achd na Co-ionannachd.
 • Cruthaichidh sinn raon de roghainnean gus daoine a bhrosnachadh gus pàirt a ghabhail ann an dòigh a tha iomchaidh dhaibh, dh'fhaodte gum bi seo a' gabhail a-steach còmhraidhean aghaidh-ri-aghaidh, còmhraidhean fòn no conaltradh tron phost.
 • Bidh e comasach dhut d' ùidh a chlàradh aig àm sam bith airson a dhol air Pannal Eòlaichean Eòlas Beatha aig àm sam bith.

Ciamar a nì sibh co-dhealbhadh air structaran nàiseanta is ionadail?

 • Co-dhealbhaidh Riaghaltas na h-Alba pàirtean den t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta a bhios ag obair aig ìre nàiseanta le daoine a gheibh cothrom air agus a lìbhrigeas taic slàinte agus cùram sòisealta coimhearsnachd. Bidh seo a’ gabhail a-steach Cairt Chòraichean, pròiseas gearain nàiseanta, agus clàr eileagtronaigeach airson cùram sòisealta agus slàinte.
 • Obraichidh sinn ann an com-pàirteachas le riaghaltas ionadail, an NHS agus prìomh chom-pàirtichean eile, leis gu bheil amalachadh cùram slàinte is sòisealta air a bhith na cho-amas aig riaghaltas nàiseanta is ionadail fad grunn bhliadhnaichean. Tha a bhith ag obair còmhla agus a' co-roinn ar cuid gnàth-eòlais choitcheann deatamach airson atharrachadh a dhèanamh san dòigh cheart.
 • Bidh sinn a' conaltradh le luchd-ùidh agus eòlaichean – daoine aig a bheil eòlas beatha air an t-seirbheis, daoine a tha a' faighinn cothrom air cùram is taic, an teaghlaichean, luchd-stiùiridh NHS agus luchd-obrach clionaigeach, mu bhith ag amalachadh slàinte coimhearsnachd agus cùram sòisealta. gus builean nas fheàrr a lìbhrigeadh do dhaoine.
 • Leasaichidh bùird cùraim ionadail, ag obair thairis air crìochan ionadail, taic do dhaoine aig ìre roinneil agus nàiseanta agus iad ag obair còmhla mar phàirt den t-Seirbheis Chùraim Nàiseanta agus ag obair ann an com-pàirteachas leis an NHS, ùghdarrasan ionadail, an treas roinn agus an roinn neo-eisimeileach.
 • Sna sgìrean ionadail aca, obraichidh bùird cùraim ionadail le com-pàirtichean gus dèanamh cinnteach gu bheil taic agus seirbheisean do dhaoine sàbhailte, èifeachdach, gun chnap-starra, agus stèidhichte air an neach. Bidh daoine ionadail leabaichte ann an dealbhadh, cruthachadh, agus lìbhrigeadh taic is sheirbheisean.
 • Beachdaichidh sinn air an dòigh as fheàrr air dèanamh cinnteach gu bheil co-obrachadh èifeachdach ann le seirbheisean eile leithid taigheadas, foghlam, agus obair poileis tro cho-dhealbhadh le luchd-ùidh, a' gabhail a-steach riochdairean bho ùghdarrasan amalachaidh, com-pàirteachasan slàinte is cùram sòisealta, riaghaltas ionadail, bùird slàinte, bun-chùram agus cùram coimhearsnachd, luchd-cùraim agus luchd-cleachdaidh seirbheis.

Contact

Email: NationalCareService@gov.scot

Back to top