Tha Gach Neach-ionnsachaidh ann an Alba Cudromach: Ar Deasbad Nàiseanta Geàrr-aithisg

Deasbad Nàiseanta air Foghlam – geàrr-aithisg


Pàipearan-taice

Pàipear-taice A: Deasbad Nàiseanta Ìre Com-pàirteachaidh

Pàipear-taice
Coinneamhan agus tachartasan Luchd-cuideachaidh

21 Sultain - 5 Dùbhlachd 2022

TACHARTAS/COM-PÀIRTEACHADH

CEANN-LATHA

Co-labhairt SOLACE

Sultain-22

Fèis Ionnsachaidh na h-Alba

21/09/2022

Bun-sgoil Charnegie

21/09/2022

Tachartas Riaghaltas na h-Alba/CoSLA le luchd-labhairt na Pàrlamaid

22/09/2022

Coinneamh leis an EIS

21/09/2022

Coinneamh-fiosrachadh mun Phrògram Co-ionannachd Cinnidh agus An-aghaidh Gràin-cinnidh ann am Foghlam – com-pàirteachadh tràth

28/09/2022

Buidheann Luchd-ùidh Ath-leasachadh Foghlaim – com-pàirteachadh tràth

28/09/2022

Oifigear Còraichean Cloinne Comhairle Shiorrachd Àir a Deas

29/09/2022

Enable Scotland

03/10/2022

Bòrd Comhairleachaidh Curraicealaim

28/09/2022

Oifigear Iomallach is Dùthchail Youth Scotland

05/10/2022

'Bòrd cruinn' air Ionnsachadh airson Seasmhachd agus A' Cur Daoine Òga aig a' Chridhe

05/10/2022

Club Phàrant

06/10/2022

Youthlink Alba

06/10/2022

Alan Sherry, Inbhean CLD Alba

07/10/2022

Young Scot

07/10/2022

Com-pàirteachadh le luchd-foghlaim agus daoine òga BAME (ciad ghairm) Khadija Mohammed (Cathraiche Comann Luchd-foghlaim Mion-chinnidh na h-Alba)

10/10/2022

Sight Scotland – com-pàirteachadh le oifigearan poileasaidh

10/12/2022

Comhairle Inbhean CLD

14/10/2022

Ro choinneamh co-labhairt AHDS

19/10/2022

Ro choinneamh co-labhairt ADES

21/10/2022

GTCS

24/10/2022

Tachartas Luchd-cùraim Òga

24/10/2022

Includem

25/10/2022

The Promise

25/10/2022

Virtual ICEA

25/10/2022

Comhairle Foghlaim na h-Alba

26/10/2022

ICEA Bhiortual

27/10/2022

Buidhnean fòcais 1 de 8 le buidhnean Còraichean Cloinne agus In-ghabhail

27/10/2022

Close the Gap

28/10/2022

Buidheann Fèin-chuideachaidh Togail ar Curraicealaim (BOCSH)

28/10/2022

COINNEAMH BÙIRD – Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

31/10/2022

Coinneachadh ro làimh leis an Ollamh McMahon airson bruidhinn air seisean

31/10/2022

Coinneamh le Stiùirichean Eileanan

01/11/2022

Coinneamh SPION

01/11/2022

Sgoil Foghlaim Ghlaschu 1 de 2 thachartas

01/11/2022

Sgoil Foghlaim Ghlaschu 2 de 2 thachartas

11/02/2022

Co-labhairt AHDS

02/11/2022

Co-labhairt ADES

04/11/2022

Tadhal air Àrd-sgoil Craigie, Dùn Dè

07/11/2022

Tachartas ceannardan-sgoile Dhùn Dè

07/11/2022

Tachartas Ballrachd Ionnsachadh airson Seasmhachd

07/11/2022

SCDE agus Comhairle nan Deadhan

08/11/2022

Co-labhairt Nàiseanta Youth Link

08/11/2022

Oifigearan Cholaistean na h-Alba

09/11/2022

Comann Nàiseanta na Cloinne Bodhar

09/11/2022

The Promise

09/11/2022

Tachartas conaltraidh phàrantan aig Comhairle Siorrachd Àir an Ear

09/11/2022

Tadhal air sgoil St Alberts

09/11/2022

Buidheann fòcais Connect agus NPFS

09/11/2022

Tadhal air Sgoil Ghràmair Obar Dheathain

10/11/2022

Tachartas stiùirichean sgoile Obar Dheathain, Siorrachd Obar Dheathain agus Mhoireibh

10/11/2022

RIC Sruighlea agus Gleann Fhoirthe

10/11/2022

Co-labhairt Sight Scotland agus RNIB Alba air àm ri teachd foghlam na h-Alba

10/11/2022

Panail Luchd-teagaisg - ad hoc

11/11/2022

Pàrlamaid na Cloinne

11/11/2022

Co-labhairt EIS air an Deasbad Nàiseanta

11/12/2022

Buidheann Fòcais Dùthchail is Iomallach

15/11/2022

Co-labhairt CYPIC (stàile margaidh)

15/11/2022

Sight Scotland – Seisean Comhairle Sgoilearan

15/11/2022

Buidhnean fòcais 3 de 8 aig buidhnean Còraichean Cloinne agus In-ghabhail

15/11/2022

Tachartasan Òigridh an Deasbaid Nàiseanta – Mòr-choinneamh Sgoile

16/11/2022

Comhairle Aonghais

16/11/2022

Seisean luchd-ionnsachaidh air leth comasach

16/11/2022

Sight Scotland – Deasbad leis an luchd-teagaisg agus an luchd-taic

17/11/2022

RIC Gleann Fhoirthe is Lodainn an Iar

17/11/2022

Buidhnean fòcais 4 de 8 le buidhnean Còraichean Cloinne agus In-ghabhail

18/11/2022

Coinneamh le Seumas Russell, Leasachadh Sgilean na h-Alba

18/11/2022

Coinneamh Chomhairle Riaghaltas na h-Alba den NASUWT

18/11/2022

An t-Ollamh Mark Priestley bho Oilthigh Shruighlea

18/11/2022

Ath-bhreithneachadh air Foghlam Dreuchdail/Sgilean na h-Alba

18/11/2022

Buidhnean fòcais 5 de 8 le buidhnean Còraichean Cloinne agus In-ghabhail

21/11/2022

Seisean Deasbad Nàiseanta aig Àrd-sgoil Eilginn

22/11/2022

Tachartas com-pàirteachaidh air-loidhne le luchd-obrach òigridh, Youthlink Scotland

22/11/2022

Tachartas poblach air-loidhne

22/11/2022

Tachartasan Deasbad Nàiseanta Dhaoine Òga – Foghlam Alba ga stiùireadh

23/11/2022

Buidhnean fòcais 6 de 8 le buidhnean Còraichean Cloinne agus In-ghabhail

23/11/2022

Gairm fòn le Judy Wagner air Ath-bhreithneachadh Stiùbhairt

23/11/2022

Seiseanan Mòr-choinneamhan Sgoile X2

23/11/2022

Tachartas poblach air-loidhne

23/11/2022

Tachartas Thosgairean Òga airson In-ghabhail

24/11/2022

Buidhnean fòcais 7 de 8 le buidhnean Còraichean Cloinne agus In-ghabhail

25/11/2022

Deasbad panail Buill Pàrlamaid Òigridh na h-Alba

26/11/2022

Buidhnean fòcais 8 de 8 le buidhnean Còraichean Cloinne agus In-ghabhail

28/11/2022

Foghlam Alba – Lesley Whelan

28/11/2022

Comhairle Inbhean CLD

28/11/2022

RICan

28/11/2022

Buill de Chaidreachas Eileanan na h-Alba

29/11/2022

Seisean feasgair GTCS

29/11/2022

Buidheann Phàrantan Baile Ghlaschu

30/11/2022

Luchd-teagaisg Beurla mar Dhàrna Cànan

30/11/2022

Fòram Luchd-ùidh na h-Acadamaidh Nàiseanta airson Ceannardas Foghlaim

30/11/2022

Co-obrachadh Leasachaidh an Ear-dheas

30/11/2022

Tràth-bhliadhnaichean na h-Alba – Sìne Brompton

30/11/2022

Tachartas Còraichean Cloinne Comhairle Shiorrachd Àir a Deas

01/12/2022

Luchd-fastaidh Leasachadh Sgioba-obrach Òg

01/12/2022

Tachartas poblach air-loidhne

01/12/2022

Lìonra Bhall Dubh an NASUWT

01/12/2022

Time for Inclusive Education

05/12/2022

Sgioba deamografach

05/12/2022

Coinneamh le stiùirichean gnìomhachais

18/01/2022

Pàipear-taice B: Deasbad Nàiseanta Staitistig Com-pàirteachadh Poblach

Nach Bruidhinn Sinn mu Fhoghlam na

Thàinig sinn thugaibh
Chaidh tachartasan agus Deasbadan a chumail anns gach ceàrnaidh de dh'Alba, bho Shealtainn gu na Crìochan, air an stiùireadh le sgoiltean, buidhnean coimhearsnachd agus buidhnean treas roinne – a' ruighinn barrachd air 38,000 daoine.

Ghabh sibh pàirt Ghabh 26,000 sgoilear is oileanach ann am mòr-choinneamhan air-loidhne

Thug sibh dhuinn ur n-ùine Bha còrr is 80 neach an làthair aig sreath de thachartasan air-loidhne

Rinn sibh co-roinneadh Fhuair sinn bhur beachdan air ais ann an iomadh dòigh – a' gabhail a-steach dealbhan, mapaichean inntinn agus bhidiothan

Ghabh sibh pàirt ann an deasbadan air na meadhanan sòisealta

Còrr is 6,000 post air Twitter mun Deasbad Nàiseanta a' cleachdadh an hashtag #TalkScottishEducation

Chunnaic còrr is10 millean luchd-cleachdaidh mheadhanan sòisealta an hashtag

Fhreagair sibh +5600 freagairt

Thàinig sibh còmhla Chaidh còrr is 200freagairt buidhne a chur a-steach

Contact

Email: nationaldiscussiononeducation@gov.scot

Back to top