Publication - Consultation paper

Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean

Published: 3 May 2019
ISBN:
9781787817869

Co-chomhairleachadh air Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean.

Consultation on the National Islands Plan and Guidance on Island Communities Impact Assessments (Gaelic Version).

Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean
Bonn-notaichean

Bonn-notaichean

1. Ar n-Eileanan ri Teachd, Atharrachadh bun-reachdail ann an Alba – cothroman airson sgìrean nan Eilean. http://www.orkney.gov.uk/Files/Council/Consultations/Our-Islands-Our-Future/Joint_Position_Statement.pdf

2. Riaghaltas na h-Alba (2014) A’ Cumhachdachadh Coimhearsnachdan Eileanan na h-Alba. https://www.gov.scot/publications/empowering-scotlands-island-communities/pages/3/

3. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 3(2) http://www.legislation.gov.uk/asp/2018/12/enacted

4. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 3(3) http://www.legislation.gov.uk/asp/2018/12/enacted

5. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 4(2) http://www.legislation.gov.uk/asp/2018/12/enacted

6. Achd nan Eilean (Alba) 2018 http://www.legislation.gov.uk/asp/2018/12/enacted

7. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 5(1) http://www.legislation.gov.uk/asp/2018/12/enacted

8. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 4(1)(a), cuideam air a chur ris: http://www.legislation.gov.uk/asp/2018/12/enacted

9. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 4(1)(b): http://www.legislation.gov.uk/asp/2018/12/enacted

10. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 7(1).

11. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 10.

12. Tha ùghdarras buntainneach air a mhìneachadh san Achd.

13. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 8(1). Tha briathrachas mar seo cuideachd air a chleachdadh mu dheidhinn measaidhean buaidh air coimhearsnachdan nan eilean a thèid a dhèanamh le Ministearan na h-Alba, faic earrann 13(1).

14. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 11.

15. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 9(1).

16. Achd nan Eilean (Alba) 2018, earrann 11.


Contact

Email: info@islandsteam.scot