Publication - Consultation paper

Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean

Published: 3 May 2019
ISBN:
9781787817869

Co-chomhairleachadh air Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean.

Consultation on the National Islands Plan and Guidance on Island Communities Impact Assessments (Gaelic Version).

Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean
Na h-ath cheumannan sa phròiseas

Na h-ath cheumannan sa phròiseas

45. Far a bheil luchd-freagairt air cead a thoirt am freagairtean fhoillseachadh gu poblach, agus às dèidh dhuinn dèanamh cinnteach nach eil sian annta a dh’fhaodadh a bhith cliù-mhillteach no gràineil, neo far a bhiodh foillseachadh an aghaidh laghan dlighe-sgrìobhaidh no dìon dàta, bidh freagairtean ri fhaighinn gu poblach aig http://consult.scotland.gov.uk.

46. Ma chleachdas tu Citizen Space airson freagairt a chuir thugainn, gheibh thu lethbhreac den fhreagairt agad tro phost-d. Às dèidh dhan cheann-là dùnaidh, thèid anailis agus beachdachadh a dhèanamh air na freagairtean uile, còmhla ri fianais sam bith eile a tha ri fhaotainn gus ar cuideachadh, agus thèid aithisg anailis fhoillseachadh.


Contact

Email: info@islandsteam.scot