Publication - Consultation paper

Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean

Published: 3 May 2019
ISBN:
9781787817869

Co-chomhairleachadh air Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean.

Consultation on the National Islands Plan and Guidance on Island Communities Impact Assessments (Gaelic Version).

Plana Nàiseanta nan Eilean agus Stiùireadh air Measaidhean Buaidh air Coimhearsnachdan nan Eilean
A' làimhseachadh do fhreagairt

A’ làimhseachadh do fhreagairt

43. Ma chuireas tu freagairt thugainn tron làrach-lìn co-chomhairleachaidh, cuiridh sinn thu don duilleag ‘Mu do dheidhinn’ mus cuir thu do fhreagairt thugainn. Innis dhuinn ciamar a tha thu airson gun làimhsich sinn do fhreagairt agus, gu sònraichte, a bheil thu toilichte ma thèid do fhreagairt fhoillseachadh. Ma tha thu airson nach tèid do fhreagairt fhoillseachadh, thèid a làimhseachadh mar fiosrachadh dìomhair.

44. Feumaidh luchd-freagairt a bhith mothachail gu bheil Riaghaltas na h-Alba fo chumhachan Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002 agus mar sin bhiodh feum aca beachdachadh air iarrtas sam bith a gheibh iad fon Achd airson fiosrachadh co-cheangailte ri freagairtean ris a’ cho-chomhairleachadh seo. Airson fiosrachadh air mar a làimhsicheas sinn do dhàta pearsanta, faicibh ar poileasaidh prìobhaideachd: /privacy/


Contact

Email: info@islandsteam.scot