Lèirmheas air Plana Nàiseanta nan Eilean: Anailis air a' Cho-chomhairle

Gaelic version of a report setting out the main findings of the public consultation carried out to inform a review of the National Islands Plan 2019.


Eàrr-ràdh 3: Adhartas a rinneadh a dh’ionnsaigh Amasan Ro-innleachdail sònraichte, a rèir seòrsa neach-freagairt

Tha na clàran gu h-ìosal a’ toirt seachad briseadh sìos de na co-dhùnaidhean ann an Clàr 5.1, a rèir seòrsa neach-freagairt (buidhnean agus luchd-freagairt).

Beachdan air an adhartas a rinneadh a dh’ionnsaigh Amasan Ro-innleachdail sònraichte 1 gu 5, a rèir seòrsa neach-freagairt

Amasan Ro-innleachdail (SO) / Seòrsa neach-freagairt

Cha d’ rinn e adhartas sam bith

Beagan adhartais

Deagh adhartas

Adhartas nas fheàrr na bhathar an dùil

Iomlan

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

SO 1: Àireamh-sluaigh

Buidhnean

4

22%

13

72%

1

6%

0

0%

18

100%

Daoine fa leth

85

70%

33

27%

2

2%

1

1%

121

100%

Iomlan

89

64%

46

33%

3

2%

1

1%

139

100%

SO 2: Leasachadh Eaconamach Seasmhach

Buidhnean

4

22%

11

61%

3

17%

0

0%

18

100%

Daoine fa leth

70

58%

44

36%

7

6%

0

0%

121

100%

Iomlan

74

53%

55

40%

10

7%

0

0%

139

100%

SO 3: Còmhdhail

Buidhnean

13

62%

7

33%

0

0%

1

5%

21

100%

Daoine fa leth

102

84%

19

16%

1

1%

0

0%

122

100%

Iomlan

115

80%

26

18%

1

1%

1

1%

143

100%

SO 4: Taigheadas

Buidhnean

6

30%

13

65%

1

5%

0

0%

20

100%

Daoine fa leth

75

63%

40

33%

4

3%

1

1%

120

100%

Iomlan

81

58%

53

38%

5

4%

1

1%

140

100%

SO 5: Bochdainn Connaidh

Buidhnean

12

60%

7

35%

1

5%

0

0%

20

100%

Daoine fa leth

94

78%

24

20%

3

2%

0

0%

121

100%

Iomlan

106

75%

31

22%

4

3%

0

0%

141

100%

Dh’fhaodte nach dèan na figearan uile 100% mar thoradh air cruinneachadh.

Beachdan air an adhartas a rinneadh a dh’ionnsaigh Amasan Ro-innleachdail sònraichte 6 gu 10, a rèir seòrsa neach-freagairt

Amasan Ro-innleachdail (SO) / Seòrsa neach-freagairt

Cha d’ rinn e adhartas sam bith

Beagan adhartais

Deagh adhartas

Adhartas nas fheàrr na bhathar an dùil

Iomlan

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

SO 6: Didseatach

Buidhnean

2

11%

11

58%

6

32%

0

0%

19

100%

Daoine fa leth

59

48%

41

34%

20

16%

2

2%

122

100%

Iomlan

61

43%

52

37%

26

18%

2

1%

141

100%

SO 7: Slàinte, Cùram Sòisealta agus Sunnd

Buidhnean

4

21%

12

63%

3

16%

0

0%

19

100%

Daoine fa leth

74

62%

39

33%

6

5%

1

1%

120

100%

Iomlan

78

56%

51

37%

9

6%

1

1%

139

100%

SO 8: Àrainneachd is Bith-iomadachd

Buidhnean

2

11%

8

44%

8

44%

0

0%

18

100%

Daoine fa leth

78

65%

32

27%

9

8%

1

1%

120

100%

Iomlan

80

58%

40

29%

17

12%

1

1%

138

100%

SO 9: Atharrachadh na Gnàth-shìde agus Cumhachd

Buidhnean

4

21%

10

53%

2

11%

3

16%

19

100%

Daoine fa leth

69

57%

43

36%

7

6%

2

2%

121

100%

Iomlan

73

52%

53

38%

9

6%

5

4%

140

100%

SO 10: Coimhearsnachdan le Cumhachd agus Com-pàirteachas Ionadail Làidir

Buidhnean

4

21%

10

53%

4

21%

1

5%

19

100%

Daoine fa leth

78

64%

31

26%

12

10%

0

0%

121

100%

Iomlan

82

59%

41

29%

16

11%

1

1%

140

100%

Dh’fhaodte nach dèan na figearan uile 100% mar thoradh air cruinneachadh.

Beachdan air an adhartas a rinneadh a dh’ionnsaigh Amasan Ro-innleachdail sònraichte 11 gu 13, a rèir seòrsa neach-freagairt

Amasan Ro-innleachdail (SO) / Seòrsa neach-freagairt

Cha d’ rinn e adhartas sam bith

Beagan adhartais

Deagh adhartas

Adhartas nas fheàrr na bhathar an dùil

Iomlan

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

SO 11: Ealainean, Cultar is Cànan

Buidhnean

1

6%

12

67%

4

22%

1

6%

18

100%

Daoine fa leth

58

48%

39

33%

21

18%

2

2%

120

100%

Iomlan

59

43%

51

37%

25

18%

3

2%

138

100%

SO 12: Foghlam

Buidhnean

3

16%

13

68%

3

16%

0

0%

19

100%

Daoine fa leth

71

58%

39

32%

13

11%

0

0%

123

100%

Iomlan

74

52%

52

37%

16

11%

0

0%

142

100%

SO 13: Buileachadh

Buidhnean

4

22%

13

72%

1

6%

0

0%

18

100%

Daoine fa leth

72

59%

47

38%

3

2%

1

1%

123

100%

Iomlan

76

54%

60

43%

4

3%

1

1%

141

100%

Dh’fhaodte nach dèan na figearan uile 100% mar thoradh air cruinneachadh.

Contact

Email: info@islandsteam.scot

Back to top