Lèirmheas air Plana Nàiseanta nan Eilean: Anailis air a' Cho-chomhairle

Gaelic version of a report setting out the main findings of the public consultation carried out to inform a review of the National Islands Plan 2019.


Eàrr-ràdh 1: Freagairtean bho bhuidhnean

Fhuair a’ cho-chomhairle freagairtean bho 39 buidhnean no comainn.

Ùghdarrasan ionadail agus buidhnean poblach eile (16)

 • Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
 • Bòrd na Gàidhlig
 • Comhairle nan Eilean Siar
 • Alba Chruthachail
 • Oighreachd a’ Chrùin Alba
 • Comhairle na Gàidhealtachd
 • Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
 • Àrainneachd Eachdraidheil Alba
 • Comataidh Gluasadachd agus Ruigsinneachd na h-Alba (MACS)
 • NàdarAlba
 • Comhairle Siorrachd Àir a Tuath
 • Comhairle Arcaibh
 • Com-pàirteachas Arcaibh (com-pàirteachas planadh coimhearsnachd Arcaibh)
 • Scottish Futures Trust
 • Comhairle Shealtainn
 • spòrsalba

Buidhnean, comainn agus urrasan coimhearsnachd (9)

 • Buidheann Lìbhrigidh Plana Eileanach Arainn
 • Comhairle Choimhearsnachd Cholla
 • Fearann Coimhearsnachd Innse Gall
 • Urras Oighreachd Ghabhsainn
 • Comhairle Choimhearsnachd Ì
 • Comhairle Choimhearsnachd Ceann a Tuath na Hearadh
 • Urras Glèidhteachais Arcaibh
 • Buidheann Buaidh Gnìomhachais Uibhist a Deas
 • Luchd-frithealaidh bùth-obrach Plana Nàiseanta nan Eilean, Cumaradh (co-fhreagairt)

Buidhnean san treas roinn, carthannasan, agus buidhnean ballrachd (9)

 • Homes for Scotland
 • Urras Nàiseanta na h-Alba
 • NFU Alba
 • Fòram Lùths Ath-nuadhachail Arcaibh
 • Paths for All
 • Salmon Scotland
 • Caidreachas Eileanan na h-Alba
 • Co-chruinneachadh nam Ban Alba
 • Sustrans Alba

Seòrsaichean buidhne eile (5)

 • Auchrannie Resort
 • Aonadh Nàiseanta Luchd-obrach Rèile, Mara is Còmhdhail (RMT)
 • RCN Alba
 • Oilthigh Raibeirt Ghòrdain Arcaibh
 • Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Contact

Email: info@islandsteam.scot

Back to top