Lèirmheas air Plana Nàiseanta nan Eilean: Anailis air a' Cho-chomhairle

Gaelic version of a report setting out the main findings of the public consultation carried out to inform a review of the National Islands Plan 2019.


Eàrr-ràdh 2: Ìre freagairt nan ceistean

Seòrsa neach-freagairt

Buidhnean

Daoine fa leth

Iomlan

Ceist

n

% à 39

n

% à 128

n

% à 167

C1 (dùinte) Dè cho eòlach ’s a tha thu, nad bheachd, air an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean?

31

79%

125

98%

156

93%

C2 (dùinte): An tug an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean buaidh air do bheatha ann an dòigh sam bith?

23

59%

126

98%

149

89%

C2 (fosgailte): Faodaidh tu do fhreagairt a leudachadh sa bhogsa gu h-ìosal.

25

64%

86

67%

111

66%

C3 (dùinte): An robh a’ bhuaidh aig an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean air do bheatha math, dona no nach robh buaidh sam bith ann idir?

24

62%

122

95%

146

87%

C3 (fosgailte): Faodaidh tu do fhreagairt a leudachadh sa bhogsa gu h-ìosal.

25

64%

91

71%

116

69%

C4 (dùinte): Dè do bheachd air susbaint an tionndaidh làithrich de Phlana Nàiseanta nan Eilean?

28

72%

125

98%

153

92%

C4 (fosgailte): Faodaidh tu do fhreagairt a leudachadh sa bhogsa gu h-ìosal.

37

95%

94

73%

131

78%

C5 (uile dùinte): Nad bheachd-sa, a bheil an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean air adhartas a dhèanamh a dh’ionnsaigh a bhith a’ coileanadh a Amasan Ro-innleachdail:

· Amas Ro-innleachdail 1: Àireamh-shluaigh

18

46%

121

95%

139

83%

· Amas Ro-innleachdail 2: Leasachadh eaconamach seasmhach

18

46%

121

95%

139

83%

· Amas Ro-innleachdail 3: Còmhdhail

21

54%

122

95%

143

86%

· Amas Ro-innleachdail 4: Taigheadas

20

51%

120

94%

140

84%

· Amas Ro-innleachdail 5: Bochdainn Connaidh

20

51%

121

95%

141

84%

· Amas Ro-innleachdail 6: Didseatach

19

49%

122

95%

141

84%

· Amas Ro-innleachdail 7: Slàinte, Cùram Sòisealta agus Sunnd

19

49%

120

94%

139

83%

· Amas Ro-innleachdail 8: Àrainneachd agus Bith-iomadachd

18

46%

120

94%

138

83%

· Amas Ro-innleachdail 9: Atharrachadh na gnàth-shìde agus cumhachd

19

49%

121

95%

140

84%

· Amas Ro-innleachdail 10: Coimhearsnachdan le Cumhachd agus Com-pàirteachas Ionadail Làidir

19

49%

121

95%

140

84%

· Amas Ro-innleachdail 11: Ealainean, Cultar is Cànan

18

46%

120

94%

138

83%

· Amas Ro-innleachdail 12: Foghlam

19

49%

123

96%

142

85%

· Amas Ro-innleachdail 13: Buileachadh

18

46%

123

96%

141

84%

C6 (dùinte): Tha 13 Amasan Ro-innleachdail anns an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean. Dè do bheachd air àireamh nan amasan ro-innleachdail anns an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean?

33

85%

122

95%

155

93%

C6 (fosgailte): Faodaidh tu do fhreagairt a leudachadh sa bhogsa gu h-ìosal.

27

69%

81

63%

108

65%

C7 (dùinte): Tha 134 gealltanasan anns an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean. Dè do bheachd air àireamh nan gealltanasan.

28

72%

122

95%

150

90%

C7 (fosgailte): Faodaidh tu do fhreagairt a leudachadh sa bhogsa gu h-ìosal.

29

74%

71

55%

100

60%

C8 (fosgailte): San fharsaingeachd, dè a dh’obraich gu math anns an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean?

32

82%

98

77%

130

78%

C9 (fosgailte): San fharsaingeachd, dè tha thu a’ smaoineachadh a dh’fhaodadh a bhith air obrachadh na b’ fheàrr anns an tionndadh làithreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean?

34

87%

108

84%

142

85%

C10 (dùinte): A bheil thu a’ smaoineachadh gum bu chòir plana ùr a bhith ann do dh’Eileanan na h-Alba?

32

82%

124

97%

156

93%

C10 (fosgailte): Mìnich do fhreagairt

35

90%

102

80%

137

82%

C11 (dùinte): Dè bu toil leat fhaicinn ann am Plana Nàiseanta nan Eilean ùr no ùraichte?

35

90%

115

90%

150

90%

C11 (fosgailte): Faodaidh tu do fhreagairt a leudachadh sa bhogsa gu h-ìosal.

37

95%

85

66%

122

73%

Contact

Email: info@islandsteam.scot

Back to top