Co-chomhairleachadh air Dreach Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba: 2021-2026

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 tha dleastanas reachdail aig Riaghaltas na h-Alba Plana Gàidhlig ullachadh. 'S e seo treas ath-thriall a' Phlana. Tha e a' mìneachadh na bun-dhleastanasan tron tèid dealas an Riaghaltais don chànan agus am Plana Cànain Nàiseanta a choileanadh n-ar raointean-obrach.


Leas-phàipear C – Ceistean A' Cho-Chomhairleachaidh

Ceist 1(a) – Dè ur beachdan air Bun-dhleastanasan Riaghaltas na h-Alba ann an Caibideil III, a thaobh Inbhe?

Ceist 1(b) – Dè ur beachdan air Bun-dhleastanasan Riaghaltas na h-Alba ann an Caibideil III, a thaobh Conaltradh leis a' Phoball agus Fiosrachadh?

Ceist 1(c) – Dè ur beachdan air Bun-dhleastanasan Riaghaltas na h-Alba ann an Caibideil III, a thaobh Luchd-obrach?

Ceist 1(d) – Dè ur beachdan air Bun-dhleastanasan Riaghaltas na h-Alba ann an Caibideil III, a thaobh Corpas?

Ceist 2 – A bheil molaidhean sam bith eile agaibh a thaobh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba air fad, agus an t-èifeachdas aige gus amasan a' Phlana Gàidhlig Nàiseanta a choileanadh?

Contact

Email: sgglp@gov.scot

Back to top