Co-chomhairleachadh air Dreach Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba: 2021-2026

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 tha dleastanas reachdail aig Riaghaltas na h-Alba Plana Gàidhlig ullachadh. 'S e seo treas ath-thriall a' Phlana. Tha e a' mìneachadh na bun-dhleastanasan tron tèid dealas an Riaghaltais don chànan agus am Plana Cànain Nàiseanta a choileanadh n-ar raointean-obrach.


Leas-phàipear B – Foirm Fiosrachaidh Luchd-Freagairt

Gheibhear am Foirm Fiosrachaidh Luchd-freagairt ri luchdachadh sìos bhon duilleag faidhlichean taice

Contact

Email: sgglp@gov.scot

Back to top