Aithris Bhliadhnail air Plana Nàiseanta nan Eilean 2023

Gaelic version of the National Islands Plan annual report 2023


Buileachadh agus Sgrùdadh

Amas Ro-innleachdail 13 – taic a chumail ri bhith a’ cur Plana Nàiseanta nan Eilean an gnìomh gu h-èifeachdach

Gealltanas 13.1 Cuir pròiseas làidir air dòigh gus dèanamh cinnteach gun tèid Ro-innleachd Buileachaidh mionaideach fhoillseachadh ann an deagh àm le uallachaidhean airson gnìomhan agus clàran-ama air an sònrachadh gus taic a chumail ri lìbhrigeadh Plana Nàiseanta nan Eilean.

Gealltanas air a choileanadh – Chaidh an gealltanas seo a choileanadh ann an 2021. Faic Aithisg Bhliadhnail Plana Nàiseanta nan Eilean 2021 airson barrachd fiosrachaidh.

Gealltanas 13.2 Sònraich taisbeanairean airson gach Amas Ro-innleachdail ann an co-obrachadh le buidhnean Riaghaltas na h-Alba, ùghdarrasan ionadail, coimhearsnachdan eileanach agus luchd-ùidh sòisio-eaconamach stèidhichte air na slatan-tomhais SMART agus a’ togail air an Fhrèam Coileanaidh Nàiseanta agus na h-Amasan airson Leasachadh Seasmhach.

Mapa Slighe Buileachaidh 2023

  • Thathar a’ dèanamh barrachd obair rannsachaidh gus an dàta uile a chruinneachadh a tha a dhìth gus bun-loidhne a chruthachadh airson toraidhean a ghabhas a thomhas.
  • Nì sinn tionndadh eile de Shuirbhidh Plana Nàiseanta nan Eilean.

Chaidh Aithisg Deas-bhòrd Dàta Eileanan na h-Alba agus an deas-bhòrd eadar-ghnìomhach fhoillseachadh san Dùbhlachd 2023. Tha an deas-bhòrd seo a’ toirt còmhla comharran dàta aig ìre nan eilean, agus tha an aithisg na chois a’ tarraing a-mach prìomh thoraidhean co-cheangailte ri gach fear de na raointean cuspaireil ro-innleachdail a tha air am mìneachadh ann am Plana Nàiseanta nan Eilean.

Ann an 2022-23, chaidh EKOS a choimiseanadh gus liosta de chomharran dàta a th’ ann mar-thà a lìbhrigeadh a ghabhas cleachdadh gus sùil a chumail air gach fear de na h-amasan Ro-innleachdail ann am Plana Nàiseanta nan Eilean Far an gabh a dhèanamh, chaidh na tùsan dàta a th’ air an comharrachadh san fhrèam seo, an co-bhonn ris an sgrùdadh ùr air cruinn-eòlas nan eilean, a chur còmhla ann an Deas-bhòrd Dàta ùr Eileanan na h-Alba gus dòigh-obrach eile a chruthachadh gus Plana Nàiseanta nan Eilean a sgrùdadh. Tha an deas-bhòrd stèidhichte air na diofar Amasan Ro-innleachdail, agus a’ sealltainn na fianais as ùire bho gach fear de na comharran as buntainniche.

Chaidh taisbeanairean a thoirt an dà chuid bho mhion-sgrùdadh air dàta dàrnach no air tùsan a th’ ann mar-thà a bharrachd air a’ chruinneachadh de phrìomh dhàta a nithear ann an Suirbhidh Eilean na h-Alba (2023).

Tha sgaoileadh Cruinn-eòlas Roinnean Eileanach na h-Alba bho chionn ghoirid air tùsan fianais eileanach ùra a chur an comas, a’ gabhail a-steach deas-bhòrd àireamh-sluaigh Roinnean Eileanach na h-Alba aig Clàran Nàiseanta na h-Alba , foillseachadh dàta tuairmsean taigheadais airson àiteachan-fuirich le luchd-còmhnaidh no falamh agus stòr-dàta Staitistigean Eaconamach na h-Alba aig ìre Fo-nàiseanta. Tha clàran mu dhachaighean (a’ gabhail a-steach dàrna dachaighean agus togalaichean falamh) a-nis air an cur ri deas-bhòrd eadar-ghnìomhach roinnean Eilean NRS. A bharrachd air seo, thèid dàta cunbhalach àbhaisteach mu phrìsean thaighean san àm ri teachd fhoillseachadh airson Roinnean Eileanan na h-Alba le Clàran Nàiseanta na h-Alba, agus faodar an cleachdadh mar thaisbeanair cuideachd.

Chaidh an cleachdadh san deas-bhòrd ùr seo a tha a’ cur còmhla fianais mu eileanan na h-Alba agus tùsan eile.

Bidh an deas-bhòrd dàta eadar-obrachail ùr seo airson Eileanan na h-Alba a’ cleachdadh dàta a th’ ann mar-thà. Tha e a’ taisbeanadh an dàta a rèir nan 12 amasan ro-innleachdail. Chan eil cuid den dàta ri fhaighinn aig ìre Roinn Eileanan na h-Alba, agus mar sin chaidh a chur a-steach aig ìre ùghdarras ionadail an àite seo. Rinneadh soilleir e anns an deas-bhòrd far an deach seo a dhèanamh.

Suirbhidh Plana Nàiseanta nan Eilean 2023

Tha obair air Suirbhidh Eileanan na h-Alba 2023 ga dhèanamh le Institiud Sheumais Hutton às leth Riaghaltas na h-Alba. San t-Samhain 2023, chaidh an suirbhidh, a tha a’ faighneachd mu bheatha làitheil eileanach, a chur gu 20,000 daoine a tha a’ fuireach ann an eileanan na h-Alba. Dhùin an suirbhidh san Fhaoilleach 2024 agus fhuair e 4,414 freagairt. Tha anailis a’ dol air adhart an-dràsta agus thathar a’ dèanamh coimeas eadar na toraidhean agus Plana Nàiseanta nan Eilean 2020 gus atharrachadh ann an coimhearsnachdan eileanach a thomhas. Thathar an dùil gun tèid an aithisg mu dheireadh fhoillseachadh as t-samhradh.

Gealltanas 13.3 Cùm sreath de bhuidhnean fòcas tro bhùithtean-obrach gus beachdachadh air na gnìomhan sònraichte a tha ceangailte ri gach fear de na 13 Amasan Ro-innleachdail anns a’ Phlana agus gus an aontachadh.

Gealltanas air a choileanadh – Chaidh an gealltanas seo a choileanadh ann an 2020. Faic Aithisg Bhliadhnail Plana Nàiseanta nan Eilean 2020 airson barrachd fiosrachaidh.

Gealltanas 13.4 Dèan ath-sgrùdadh air faotainneachd agus feumalachd air dàta aig ìre nan eilean, agus bacaidhean nas fharsainge air seo, an dà chuid aig ìre gach eilean fa leth, agus aig ìre buidhnean eileanan, agus a’ beachdachadh air a bhith a’ cruthachadh seata dàta ‘Eileanan na h-Alba’ gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na dùbhlain a tha ro choimhearsnachdan eileanach.

Gealltanas air a choileanadh – Chaidh an gealltanas seo a choileanadh ann an 2020. Faic Aithisg Bhliadhnail Plana Nàiseanta nan Eilean 2020 airson barrachd fiosrachaidh.

Gealltanas 13.5 Cruthaich Lìonra nan Eileanach Òga le òigridh bho na h-eileanan Albannach uile, aig am bi dleastanas co-chomhairleachaidh ann an cur an gnìomh Plana Nàiseanta nan Eilean gus dèanamh cinnteach gum bi cur an gnìomh a’ toirt feart air ùidhean agus prìomhachasan na h-òigridh;

Gealltanas air a choileanadh – Chaidh an gealltanas seo a choileanadh ann an 2020. Faic Aithisg Bhliadhnail Plana Nàiseanta nan Eilean 2020 agus gealltanas 1.4 san aithisg seo airson barrachd fiosrachaidh.

Gealltanas 13.6 Stèidhich Buidheann Riaghlaidh Plana Nàiseanta nan Eilean gus dlùth-sgrùdadh a dhèanamh air an Mhapa-slighe Buileachaidh. Bidh tar-shealladh aig a’ bhuidhinn seo air lìbhrigeadh Plana Nàiseanta nan Eilean agus bidh i a’ toirt fios mu adhartas do Bhuidheann Ro-innleachdail nan Eilean agus do bhuidhnean eile aig a bheil ùidh.

Gealltanas air a choileanadh – Chaidh an gealltanas seo a choileanadh ann an 2021. Faic Aithisg Bhliadhnail Plana Nàiseanta nan Eilean 2021 airson barrachd fiosrachaidh.

Gealltanas 13.7 Obraich le coimhearsnachdan eileanach gus dèanamh cinnteach gun tèid am plana a sgaoileadh is a thuigsinn fad is farsaing leis gach pàirt den t-sòisealtas.

Mapa Slighe Buileachaidh 2023

  • Leanaidh sinn oirnn le co-chomhairleachadh agus co-obrachadh cunbhalach leis na coimhearsnachdan eileanach againn.
  • Cumaidh sinn oirnn a’ cumail taic ri Buidheann Ro-innleachdail nan Eilean gus an urrainn dhuinn co-obrachadh gu dlùth leis na com-pàirtichean againn anns na h-ùghdarrasan ionadail mu lìbhrigeadh.
  • Cumaidh sinn oirnn le taic a thoirt do Bhuidheann Lìbhrigeadh Plana Nàiseanta nan Eilean gus dèanamh cinnteach gu bheil obair air a stiùireadh ann an dòigh cho-obrachail a tha dha-rìribh a’ gabhail a-steach coimhearsnachdan eileanach.

Tha an dà chuid Buidheann Ro-innleachdail nan Eilean agus Buidheann Lìbhrigidh Plana Nàiseanta nan Eilean a’ cumail taic ri buileachadh Plana Nàiseanta nan Eilean.

Buidheann Ro-innleachdail nan Eilean

Chaidh an ISG a stèidheachadh ann an 2016 gus beachdachadh air cùisean a tha a’ toirt buaidh air coimhearsnachdan eileanach na h-Alba air a bheil daoine a’ fuireach, agus gus dèanamh cinnteach gum bi barrachd com-pàirt aig na comhairlean iomchaidh ann a bhith ag aithneachadh agus a’ dealbhadh fhuasglaidhean do na feumalachdan sònraichte agus na dùbhlain a tha romhpa sna coimhearsnachdan sin.

Tha Ballrachd na buidhne seo air a dhèanamh suas de Rùnaire a’ Chaibineit airson Chùisean Dùthchail, Ath-leasachadh Fearainn agus Eileanan, Ceannardan Comhairle agus Ceannardan thar gach ùghdarras ionadail anns a bheil eileanan. Choinnich a’ bhuidheann dà thuras ann an 2023 agus choimhead iad air raon farsaing de chùisean a’ gabhail a-steach taigheadas, còmhdhail agus seirbheisean cùram slàinte.

Buidheann Lìbhrigidh Plana Nàiseanta nan Eilean

Gus dèanamh cinnteach gun adhbharaich Plana Nàiseanta nan Eilean atharrachadh brìoghmhor, adhartach agus seasmhach, feumaidh cunntachalachd a bhith ann, cho math ri co-obrachadh leantainneach le com-pàirtichean ann an ùghdarrasan ionadail, luchd-ùidh agus coimhearsnachdan eileanach fad beatha a’ Phlana.

Chaidh Buidheann Lìbhrigeadh Plana Nàiseanta nan Eilean (NIPDG) a stèidheachadh san Ògmhios 2021. Tha a’ bhuidheann e a’ cumail taic ri buileachadh a’ Phlana, a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail sùil gheur air lìbhrigeadh a’ Phlana agus air a’ Mhapa Slighe Buileachaidh na chois. Feumaidh lìbhrigeadh plana cothromach, amalaichte, uaine agus in-ghabhalach co-obrachadh agus com-pàirteachas làidir agus tha Buidheann Lìbhrigidh Plana Nàiseanta nan Eilean a’ toirt seachad an àite obrach cho-obrachail seo.

Choinnich a’ Bhuidheann dà thuras ann an 2023 gus beachdachadh air cùisean a’ gabhail a-steach, am measg rudan eile, lùths agus eadar-ghluasad cothromach, togail beairteas coimhearsnachd agus co-chomhairle air an ath-sgrùdadh air Plana Nàiseanta nan Eilean.

Ath-sgrùdadh air Plana Nàiseanta nan Eilean

Faic gealltanas 10.2 airson barrachd fiosrachaidh mun lèirmheas

Caidreachas Eileanan na h-Alba

Tha sinn a’ cumail oirnn air adhart a’ maoineachadh Caidreachas Eileanan na h-Alba (SIF) gus togail air an obair aca gus daoine a tha a’ fuireach ann an Eileanan na h-Alba a thoirt còmhla, a’ co-roinn agus a’ sgaoileadh fiosrachadh agus deagh chleachdadh agus a’ brosnachadh leas nan Eileanach.

Is e buidheann ballrachd a th’ ann an SIF a tha a’ riochdachadh còrr is trì fichead ball agus a tha air a stiùireadh le bòrd de dhusan stiùiriche saor-thoileach bho air feadh nan sia sgìrean ùghdarras ionadail eileanach. Bidh obair SIF a’ cruthachadh agus a’ leasachadh cheanglaichean le coimhearsnachdan eileanach a tha a’ cumail taic ri lìbhrigeadh Plana Nàiseanta nan Eilean, agus iad mar mheadhan eadar coimhearsnachdan eileanach agus poileasaidhean agus dèanamh cho-dhùnaidhean aig Riaghaltas na h-Alba.

Tha cumhachd aig coimhearsnachdan eileanach buaidh a thoirt air lìbhrigeadh Plana Nàiseanta nan Eilean ann an diofar dhòighean a’ gabhail a-steach tachartasan iomlaid ionnsachaidh bhiortail, còmhraidhean buidhne-obrach, meadhanan sòisealta, agus puist-d dìreach.

Bidh na tachartasan air-loidhne aig SIF, a’ gabhail a-steach feasgar bliadhnail do bhuill, a’ comasachadh deasbad thairis air raointean sònraichte den Phlana a’ gabhail a-steach pròiseact Eileanan le cothromachadh carboin.

Bidh oifigearan Riaghaltas na h-Alba a’ coinneachadh gu cunbhalach ri oifigearan pròiseict SIF gus beachdachadh air mar a tha Plana Nàiseanta nan Eilean a’ faighinn taic agus ga chur an gnìomh agus gus fios air ais agus molaidhean fìor-ùine a chluinntinn bho choimhearsnachdan eileanach.

Contact

Email: info@islandsteam.scot

Back to top