Learning for sustainability: action plan 2023 to 2030 - Gaelic translation

Scotland's learning for sustainability action plan 2023 to 2030 "Target 2030: A movement for people, planet and prosperity " aims to build an inspiring movement for change so every 3 to 18 place of education becomes a sustainable learning setting by 2030.


Eàrr-ràdh C: Ballrachd na Buidhne Stiùiridh airson IiS

’S iad buill na Buidhne Stiùiridh airson IiS, luchd-ùidhe air a bheil uallach airson ghnìomhan sa phlana ghnìomh. Tha a’ bhuidheann air taic glè chudromach a thoirt dhan obair gus am plana leasaichte seo a cho-dhealbh, agus cumaidh iad orra a’ com-pàirteachadh an cuid eòlais agus a’ toirt comhairle ro-innleachdail seachad mar thaic do mar a thèid IiS a chur an sàs, agus iad a’ dèanamh obair chudromach mar thaic do mar a thèid an gealladh ùr, Ceann-uidhe 2030, a thoirt gu buil.

Chithear sa chlàr gu h-ìosal, liosta de na buill a th’ ann an-dràsta, ach, tha sinn air cur romhainn gun toirear sùil as ùr air ballrachd na buidhne agus gun tèid iarraidh air buidhnean eile pàirt a ghabhail sa bhuidhinn ma/nuair a bhios eòlas sònraichte a dhìth.

Craig Flunkert

Aonad Curraicealaim Riaghaltas na h-Alba (Cathraiche)

Maxine Booth

Comann Stiùirichean Foghlaim na h-Alba

Matthew Sweeney

Co-chruinneachadh Ùghdarrasan Ionadail na h-Alba

Ian Menzies

Foghlam Alba

Jacqueline Church

Institiud Foghlaim na h-Alba

Jane Brumpton

Tràth-bhliadhnaichean na h-Alba

Louise Chaimbeul

Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba

Pete Higgins

Ionnsachadh a dh’ionnsaigh Seasmhach Alba

Victoria Robb

Comann Nàiseanta nam Maighstirean-sgoile Aonadh nam Bana-thidsearan

Peter Rawcliffe

NàdarAlba

Julie Cavanagh

Com-pàirteachas Frèam Chreideasan is Theisteanasan na h-Alba

Tom Harley

Leasachadh Sgilean na h-Alba

Fiona Craig

Ùghdarras Theisteanas na h-Alba

Contact

Email: learningforsustainability@gov.scot

Back to top