Scottish social housing charter: Gaelic translation

Gaelic translation of the Charter which helps to improve the quality and value of services provided by social landlords in Scotland. It sets the standards and outcomes that all social landlords should aim to achieve when performing their housing activities.


Luchd-ceannaich eile

16: Siopsaich/Luchd-siubhail

Bu chòir do chomhairlean ionadail agus uachdarain shòisealta, aig a bheil uallaichean stiùiridh airson làraich aig Siopsaich / Luchd-siubhail, na làraich a stiùireadh gus am bi:

na làraich air an gleidheadh gu math agus air an deagh stiùireadh agus nach bi iad fo na h-ìrean airson làraich a chithear ann an stiùireadh Riaghaltas na h-Alba.

Tha a' bhuil seo a' gabhail a-steach ghnìomhan a nì uachdarain gus dèanamh cinnteach:

nach bi na làraich aca fo na h-ìrean airson làraich Shiopsach / Luchd-siubhail a chithear ann an stiùireadh Riaghaltas na h-Alba, agus gum bi aontaidhean-còmhnaidh aig daoine a tha a' fuireach orra a tha air an dealbh a rèir nan còraichean is dleastanasan a gheibhear san stiùireadh.

Tha gach ìre is buil sa Chairt a' buntainn ri Siopsaich / Luchd-siubhail.

Riaghaltas na h-Alba

Samhain 2022

Contact

Email: michael.boal@gov.scot

Back to top