Scottish social housing charter: Gaelic translation

Gaelic translation of the Charter which helps to improve the quality and value of services provided by social landlords in Scotland. It sets the standards and outcomes that all social landlords should aim to achieve when performing their housing activities.


Builean is ìrean na Cairte

An dàimh eadar an neach-ceannaich/uachdaran

1: A' dèanamh cinnteach gu bheil co-ionannachd ann

Bidh uachdarain shòisealta a' coileanadh gach pàirt de na seirbheisean taigheadais aca ann an dòigh far am bi iad:

a' cumail taic ris a' chòir air taigheadas iomchaidh

ag aithneachadh nam feumalachdan is nan còraichean fa leth aig gach neach-gabhail is neach-ceannaich eile, a' dèiligeadh riutha gu cothromach agus le spèis, agus a' toirt cothrom ceart dhaibh air taigheadas agus seirbheisean taigheadais.

Tha a' bhuil seo a' mìneachadh na bu chòir do dh'uachdarain shòisealta a bhith a' coileanadh, le bhith a' cumail ris na dleastanasan reachdail aca a thaobh co-ionannachd, dhan luchd-ghabhail is luchd-ceannaich uile aca a dh'aindeoin aois, ciorram, ath-bhuileachadh gnè, suidheachadh pòsaidh no companas catharra, cinneadh, creideamh no na tha sibh a' creidsinn, gnè, no taobh gnèitheasach. Mar phàirt dhe sin, feumar cur às do leth-bhreith agus co-ionannachd chothroman a chur air adhart. Tha e a' gabhail a-steach an t-uallach a th' air uachdarain gus tuigse fhaighinn air na còraichean is feumalachdan a th' aig diofar luchd-ceannaich (mar eisimpleir, daoine a tha air droch dhìol fhulang no a tha a' fulang droch dhìol san dachaigh) agus a' toirt sheirbheisean seachad a tha a' gabhail ealla ris agus a' frithealadh orra sin. Mar phàirt dhe sin, nithear atharraichean reusanta.

2: Conaltradh

Bidh uachdarain shòisealta a' stiùireadh a' ghnothachais aca gus am bi:

e furasta do luchd-gabhail agus luchd-ceannaich eile conaltradh a dhèanamh ris an uachdaran aca agus am fiosrachadh a tha dhìth orra fhaotainn mun uachdaran aca, mu ciamar agus carson a tha iad a' dèanamh cho-dhùnaidhean agus mu na seirbheisean a bheir iad seachad.

Tha a' bhuil seo a' gabhail a-steach gach taobh dhen chonaltradh a nì uachdarain ri luchd-gabhail is luchd-ceannaich eile. An lùib sin tha a' cleachdadh diofar mheadhanan conaltraidh neo-dhidseatach is didseatach, meadhanan air am faigh daoine cothrom gu furasta agus a tha a' frithealadh air feumalachdan gach duine fa leth. Cuideachd, mar phàirt dhe seo bidh uachdarain a' dèanamh cinnteach gu bheil e furasta do luchd-gabhail is luchd-ceannaich eile gearanan a thogail agus beachdan a thoirt seachad air seirbheisean, agus cleachdaidh iad am fiosrachadh sin gus piseach a thoirt air seirbheisean is ìrean-coileanaidh, agus innsidh uachdarain do dhaoine mu na rinn iad mu dheidhinn ghearanan is bheachdan a fhuar iad. Chan eil e a' fàgail uallach air uachdarain gus fiosrachadh pearsanta no coimeirsealta, a tha fo dhìon laghail, a thoirt seachad.

3: Com-pàirt

Bidh uachdarain shòisealta a' stiùireadh a' ghnothachais aca ann an dòigh far am bi iad:

a' toirt taghadh de chothroman do luchd-gabhail agus luchd-ceannaich eile feuch am bi e furasta dhaibh com-pàirt a ghabhail ann an, agus buaidh a thoirt air, co-dhùnaidhean an uachdarain aca aig ìre leis am bi an luchd-gabhail is luchd-ceannaich eile cofhurtail.

Tha a' bhuil seo a' mìneachadh na bu chòir do dh'uachdarain a choileanadh ann a bhith a' cumail ris na dleastanasan reachdail aca a thaobh chothroman com-pàirt do luchd-gabhail. Tha e a' gabhail a-steach mar a bhios uachdarain shòisealta a' trusadh agus a' gabhail ealla ri beachdan is prìomhachasan an luchd-ghabhail aca, luchd-ceannaich eile, agus buidhnean a tha gan riochdachadh leithid bhuidhnean luchd-gabhail clàraichte; mar a bhios iad a' toirt sheirbheisean seachad stèidhichte air na beachdan a gheibhear; agus mar a bhios iad a' cuideachadh luchd-gabhail, agus luchd-ceannaich eile feuch am bi iad nas comasaiche air com-pàirt a ghabhail – mar phàirt dhe sin dh'fhaodadh iad taic a thoirt dhaibh gus sgrùdadh a dhèanamh air seirbheisean an uachdarain.

Contact

Email: michael.boal@gov.scot

Back to top