Scottish social housing charter: Gaelic translation

Gaelic translation of the Charter which helps to improve the quality and value of services provided by social landlords in Scotland. It sets the standards and outcomes that all social landlords should aim to achieve when performing their housing activities.


A' faighinn luach math bho mhàl agus prìsean seirbheis

13: Luach an airgid

Bidh uachdarain shòisealta a' stiùireadh gach taobh dhen ghnothachas aca gus am bi:

luchd-gabhail, luchd-seilbhe agus luchd-ceannaich eile a' faighinn sheirbheisean anns a bheil luach a tha a' sìor dhol am meud airson a' mhàil agus nam prìsean eile a tha iad a' pàigheadh.

Tha a' bhuil seo a' gabhail a-steach a bhith a' cumail rian èifeachdach is buadhach air seirbheisean. Na lùib tha: a' lughdachadh na h-ùine a tha taighean falamh; a' cumail rian èifeachdach air fiachan agus gach stòras; a' cumail rian air cosgaisean; a' faighinn luach an airgid bho chùmhnantan; a' gleidheadh barrachd luach bho airgead le bhith a' toirt piseach air seirbheisean le cho beag cosgais a bharrachd as urrainn do luchd-gabhail, luchd-seilbhe agus luchd-ceannaich eile; a' toirt cothrom do luchd-gabhail is luchd-ceannaich a bhith an sàs ann a bhith a' stèidheachadh ìrean màil agus prìsean sheirbheisean; agus a' sgrùdadh agus a' dèanamh ath-sgrùdadh air mar a bheir uachdarain luach an airgid do dhaoine.

14 agus 15: Màl agus prìsean sheirbheisean

Bidh uachdarain shòisealta a' stèidheachadh ìrean màil agus phrìsean sheirbheisean ann an co-bhuinn ri an luchd-gabhail is luchd-ceannaich eile:

gus am bi cothromachadh ann eadar ìre nan seirbheisean a gheibhear, cosgaisean nan seirbheisean, agus cho furasta 's a tha e dhan luchd-ghabhail agus luchd-cleachdaidh a th' ann an-dràsta, agus dhan fheadhainn a dh'fhaodadh a bhith ann, prìs nan seirbheisean a phàigheadh

feuch am faigh luchd-gabhail fiosrachadh soilleir air mar a thèid am màl agus airgead eile a chosg, a' gabhail a-steach fios air cosgaisean sam bith a tha nas motha na na h-ìrean cosgais a chaidh aontachadh eadar na h-uachdarain agus an luchd-gabhail.

Tha na builean seo a' sealltainn: mar a tha dleastanas laghail air uachdarain beachdan an luchd-ghabhail a shireadh mu bhith a' stèidheachadh ìrean màil; cho cudromach 's a tha e gun tèid ealla a ghabhail ri nas urrainn dhan luchd-ghabhail agus luchd-ceannaich eile a th' ann an-dràsta, agus dhan fheadhainn a dh'fhaodadh a bhith ann, a phàigheadh; agus gu bheil e cudromach do thòrr luchd-gabhail gum bi fios aca air mar a tha an t-airgead aca ga chosg. Airson chomhairlean ionadail, mar phàirt dhe seo tha aca ri cumail ri stiùireadh Riaghaltas na h-Alba air cunntasan airson teachd-a-steach bho thaigheadas. Feumaidh gach uachdaran co-dhùnadh a dhèanamh, ann an co-bhuinn ri luchd-gabhail agus luchd-ceannaich eile, am bu chòir dhaibh fiosrachadh fhoillseachadh mu chaiteachas a tha nas àirde na ìre shònraichte, agus mun chruth anns an tèid sin fhoillseachadh agus dè cho mionaideach 's a bhios am fiosrachadh. 'S e a tha cudromach gum bi còmhraidhean ann agus gu bheil na co-dhùnaidhean a' gabhail ealla ri beachdan an luchd-ghabhail agus an luchd-ceannaich eile.

Contact

Email: michael.boal@gov.scot

Back to top