Scottish social housing charter: Gaelic translation

Gaelic translation of the Charter which helps to improve the quality and value of services provided by social landlords in Scotland. It sets the standards and outcomes that all social landlords should aim to achieve when performing their housing activities.


Nàbaidheachd is coimhearsnachd

6: Rianachd na h-oighreachd, dol a-mach mì-shòisealta, a' cur dragh air nàbaidhean agus eas-aonta a thaobh gabhaltais

Bidh uachdarain shòisealta, ann an co-bhuinn ri buidhnean eile, a' cuideachadh airson dèanamh cinnteach cho fad 's as urrainnear gum bi:

luchd-gabhail agus luchd-ceannaich eile a' fuireach ann an nàbaidheachd far a bheil iad a' faireachdainn sàbhailte.

Tha a' bhuil seo a' gabhail a-steach diofar ghnìomhan as urrainn do dh'uachdarain shòisealta a dhèanamh, leotha fhèin no ann an co-bhuinn ri buidhnean eile. Tha e a' gabhail a-steach taic do dhaoine a tha air droch dhìol fhulang, no a tha a' fulang droch dhìol, san dachaigh, gnìomhan gus cumhachan gabhaltais a chur an gnìomh a thaobh rianachd na h-oighreachd agus a' cur dragh air nàbaidhean, a' faighinn fuasgladh air eas-aonta eadar nàbaidhean, agus a' cur air dòigh no a' toirt seachad taic a thaobh gabhaltais nuair a tha sin a dhìth. Tha e cuideachd a' gabhail a-steach nan dleastanasan a th' air uachdarain gus obair còmhla ri càch airson dèiligeadh ri dol a-mach mì-shòisealta.

Contact

Email: michael.boal@gov.scot

Back to top