Contact a cabinet secretary or minister

Initial contact with any cabinet secretary or minister must be in writing.

You can contact a cabinet secretary or minister by emailing: scottish.ministers@gov.scot

Your email will then be directed to the relevant office.

You can also write to the relevant cabinet secretary or minister at:

The Scottish Government
St. Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

Your correspondence may be passed to a subject expert for reply on behalf of the cabinet secretary or minister.

Correspondence sent to a number of ministers will be allocated to the office holding the main portfolio responsibility and their officials for reply.

We aim to answer everything received and to respond to all correspondence within 20 working days.

Contact your MSP for constituency issues, you can find your MSP on the Scottish Parliament website.

We may be unable to provide a response if your correspondence:

  • contains offensive language
  • is illegible or cannot be read
  • is selling or promoting a product
  • is concerning a matter not devolved to the Scottish Government

Lobbying

Scottish Ministers, special advisers and the Permanent Secretary to the Scottish Government are covered by the terms of the Lobbying (Scotland) Act 2016 (See www.lobbying.scot). The Act requires those who engage in registrable lobbying (during face to face meetings) to register such activity on the Lobbying Register overseen and maintained by the Scottish Parliament.

Gàidhlig

Cuiribh fios gu rùnaire a' chaibineit no ministear

Ma tha sibh airson fios a chuir gu rùnaire a' chaibineit no ministear feumaidh a bhith ann an sgrìobhadh sa chiad dol a-mach.

Faodar post-d a chuir gu rùnaire a' chaibineit no ministear aig: scottish.ministers@gov.scot

Theid ur teachaireachd an uairsin a chuir dhan mhinisteir as freagarraiche neo dhan oifis aca.

'S dòcha gun tèid ur teachdaireachd a chuir gu eòlaiche air a' chuspair airson freagairt a chuir thugaibh às leth rùnaire a' chaibineit no ministear.

Thèid teachdaireachdan a fhuair barrachd is aon mhinistear a chuir dhan oifis aig a bheil uallach airson prìomh chuspair na teachdaireachd agus na h-oifigearan aca airson freagairt.

Tha sinn ag amas gus a h-uile teachdaireachd a fhreagairt taobh a-steach 20 latha-obrach.

Cuiribh fios dhan BPA agaibh airson cuspairean mu dheidhinn ur roinn-pàrlamaid. Faodaidh sibh ur BPA a lorg air làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba.

'S dòcha nach urrainn dhuinn freagairt a chuir thugaibh ma tha na leanas anns an teachdaireachd agaibh:

  • droch chainnt
  • sgrìobhadh nach tèid leughadh
  • iomairt gus rudeigin a reic no adhartachadh
  • cuspair nach eil tiomnaichte ri Riaghaltas na h-Alba

Coiteachadh

Tha Ministearan na h-Alba, an luchd-comhairleachaidh sònraichte agus an Rùnaire Maireannach fo chumhachan Achd Coiteachaidh (Alba) 2016 (faicibh www.lobbying.scot). Tha e riatanach fon Achd gun clàr duine sam bith a tha a' gabhail pàirt ann an coiteachadh a dh'fheumas clàradh (ann an coinneamhan aghaidh ri aghaidh) gnìomhachd sam bith mar seo air a' Chlàr-coiteachaidh a tha air a ghlèidheadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Back to top