Gaelic Language Plan

Scottish Government's plan to support the promotion of Gaelic throughout Scotland.


FACAL-TOISICH BHON MHINISTEAR

Mar am Ministear le uallach airson Gàidhlig, tha mi fìor thoilichte mo thaic a chur ri ullachadh a' chiad Phlana Gàidhlig againn. Tha Riaghaltas na h-Alba a chaidh a dheasachadh fo chumhachan Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

Tha mi cinnteach gu bheil ar Plana a' dèanamh soilleir ciamar a bhios an Riaghaltas a' cleachdadh na Gàidhlig agus a' toirt cothrom air a bhith ga cleachdadh ann an lìbhrigeadh a seirbheisean. Tha am Plana Gàidhlig cuideachd a' mìneachadh nan ceuman a tha sinn air a chur an sàs gus taic a thoirt do dh'adhartachadh na Gàidhlig air feadh Alba. Bidh iad sin a' mìneachadh cheuman a tha ag amas air àrdachadh inbhe, adhartachadh cleachdadh, agus brosnachadh ionnsachadh na Gàidhlig.

Buinidh a' Ghàidhlig do dh'Alba air fad. Tha i na pàirt shònraichte agus riatanach den bheatha chultarail phailt agus mheasgaichte an Alba. Feumaidh sinn dèanamh cinnteach gun gabh sinn na ceuman a dh'fheumar gun dàil gus àite na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd. Tha Riaghaltas na h-Alba air a bheachd a dhèanamh glè shoilleir mun chùis seo. Thàinig sinn don Riaghaltas le prògram làidir de dh'àrd-amasan Gàidhlig agus tha mi an dòchas gun cuidich ar Plana Gàidhlig a' toirt tuilleadh taic do na dleastanasan sin.

Fiona Hyslop BPA
Ministear airson na Roinn Eòrpa, a' Chultair agus Chùisean Taobh a-muigh

Contact

Email: ceu@gov.scot – Central Enquiry Unit

Phone: 0300 244 4000 – Central Enquiry Unit

The Scottish Government
St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

Back to top