Gaelic Language Plan

Scottish Government's plan to support the promotion of Gaelic throughout Scotland.


BUN-NÚTAICHEAN

1 Tha am fiosrachadh bhon chunntas-sluaigh air a tharraing bho Aithisg Chunntas 2001a tha ri fhaotaionn aig: www.gro-scotland.gov.uk/census/censushm/scotcen/scotcen2/scotcen-gaelic.index.html. Chaidh na h-àireamhan foghlaim a thogail bho: Oilthigh Shrathchluaidh, Roinn an Fhoghlaim (2006). Àireamhan chloinne ann am Foghlam Gàidhlig 2006-7, Glaschu: OIlthigh Shrathchluaidh.

2 Tha Sgìre Ghlaschu air a mìneachadh an seo mar Baile Ghlaschu, Siorrachd Lannraig a Tuath, Siorrachd Lannraig a Deas, Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear, Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar, Siorrachd Rinn Friù, Siorrachd Rinn Friù an Ear agus Inbhir Chluaidh.

3 Galloway, John (1995). Estimation of the Number and Distribution of Adult Learners of Gaelic: Final Report. Inbhir Nis: Comunn na Gàidhlig.

4 Ann an seisean 2006/7, bha 701 pàistean a' frithealadh 60 sgoiltean-àraich Gàidhlig, bha 2092 sgoilearan sa bhun-sgoil air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig ann an 62 sgoiltean agus bha 293 sgoilearan san àrd-sgoil ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig ann an 17 sgoiltean. Anns an aon bhliadhna, bha 945 sgoilearan a' dèanamh cùrsa Gàidhlig airson luchd-labhairt fileanta ann an clasaichean ann an 37 àrd-sgoiltean, gun a' chuid as motha dhiubh sin fhathast a' tabhann cuspairean sam bith eile tro mheadhan na Gàidhlig. Bha 2696 sgoilearan eile aig ìre àrd-sgoile ann an clasaichean Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh ann an 35 sgoiltean.

Contact

Email: ceu@gov.scot – Central Enquiry Unit

Phone: 0300 244 4000 – Central Enquiry Unit

The Scottish Government
St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

Back to top