Gaelic Language Plan

Scottish Government's plan to support the promotion of Gaelic throughout Scotland.


OIFIGICH LE DLEASATANAS

'S e a' phrìomh oifigeach le uallach airson a bhith a' deisealchadh, a' lìbhrigeadh agus a' measadh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

Douglas Ansdell

Ceannard, Aonad Gàidhlig is Albais
Cultar, Cùisean Taobh A-Muigh & Turasachd,
Riaghaltas na h-Alba
Raon 2-J (Tuath)
Cidhe Bhictòria
Dùn Èideann
EH6 6QQ,


0131-244-0336
Post-dealain: douglas.ansdell@scotland.gsi.gov.uk

Bu choir ceistean sam bith mun Phlana bho latha gu là a chur gu

Aonad Gàidhlig is Albais

Cultar, Cùisean Taobh A-Muigh & Turasachd,
Riaghaltas na h-Alba
Raon 2-J (Tuath)
Cidhe Bhictòria
Dùn Èideann
EH6 6QQ,


0131-244-0389
Post-dealain: stuart.pescodd@scotland.gsi.gov.uk

Contact

Email: ceu@gov.scot – Central Enquiry Unit

Phone: 0300 244 4000 – Central Enquiry Unit

The Scottish Government
St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

Back to top