Publication - Strategy/plan

Gaelic Language Plan

Published: 6 Jul 2010
Directorate:
Learning Directorate
Part of:
Arts, culture and sport
ISBN:
9780755993987

Scottish Government's plan to support the promotion of Gaelic throughout Scotland.

92 page PDF

972.7 kB

92 page PDF

972.7 kB

Contents
Gaelic Language Plan
OIFIGICH LE DLEASATANAS

92 page PDF

972.7 kB

OIFIGICH LE DLEASATANAS

'S e a' phrìomh oifigeach le uallach airson a bhith a' deisealchadh, a' lìbhrigeadh agus a' measadh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

Douglas Ansdell

Ceannard, Aonad Gàidhlig is Albais
Cultar, Cùisean Taobh A-Muigh & Turasachd,
Riaghaltas na h-Alba
Raon 2-J (Tuath)
Cidhe Bhictòria
Dùn Èideann
EH6 6QQ,


0131-244-0336
Post-dealain: douglas.ansdell@scotland.gsi.gov.uk

Bu choir ceistean sam bith mun Phlana bho latha gu là a chur gu

Aonad Gàidhlig is Albais

Cultar, Cùisean Taobh A-Muigh & Turasachd,
Riaghaltas na h-Alba
Raon 2-J (Tuath)
Cidhe Bhictòria
Dùn Èideann
EH6 6QQ,


0131-244-0389
Post-dealain: stuart.pescodd@scotland.gsi.gov.uk


Contact

Email: ceu@gov.scot – Central Enquiry Unit

Phone: 0300 244 4000 – Central Enquiry Unit

The Scottish Government
St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG