An Toiseach as Fheàrr: Plana ro-innleachdail airson tràth-ionnsachadh agus cùram-chloinne aig aois sgoile airson Alba 2022-26 An Dàmhair 2022

Gaelic version of plan setting out how we will embed the benefits of our transformational investment in 1140 hours of high quality funded early learning and childcare. It also explains our approach to expanding our childcare offer over the next four years.


Na h-ath cheuman

'S e sgrìobhainn bheò a th' anns a' phlana seo agus bheir sinn seachad ùrachaidhean air an adhartas againn le bhith a' lìbhrigeadh nam prìomhachasan sin tron Phàrlamaid seo. Bidh iad sin a' gabhail feart air fianais ùr, agus na tha sinn air ionnsachadh bho choimhearsnachdan, luchd-ùidh agus eòlaichean a thaobh mar a chuireas sinn na poileasaidhean againn an gnìomh gus na builean as fheàrr a lìbhrigeadh do chloinn is do theaghlaichean.

Contact

Email: ELCPartnershipForum@gov.scot

Back to top