An Toiseach as Fheàrr: Plana ro-innleachdail airson tràth-ionnsachadh agus cùram-chloinne aig aois sgoile airson Alba 2022-26 An Dàmhair 2022

Gaelic version of plan setting out how we will embed the benefits of our transformational investment in 1140 hours of high quality funded early learning and childcare. It also explains our approach to expanding our childcare offer over the next four years.


Eàrr-ràdh B: Poileasaidh cùram-chloinne Riaghaltas na h-Alba: an sgeul gu ruige seo

Teacsa grafaigeach gu h-ìosal:

2002

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Reachdas: Achd Inbhean ann an Sgoiltean na h-Alba 2000: dleastanas ùr air comhairlean 412.5 uair a thìde de dh'fhoghlam ro-sgoile an-asgaidh a thoirt seachad gach bliadhna do chloinn aois 3-4.

2007

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Reachdas: Foghlam ro-sgoile an-asgaidh air a mheudachadh gu 475 uairean a thìde sa bhliadhna

2013

cùram-chloinne aig aois sgoile:

Co-chomhairle: Co-chomhairle air a' mholadh airson Bile nan Cloinne is nan Daoine Òga

2014

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Reachdas: Rinn Achd na Cloinne is nan Daoine Òga (Alba) 2014: an teirm 'Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne' (ELC) foirmeil.

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Co-chomhairle: ELC maoinichte air a mheudachadh gu 600 uair a thìde sa bhliadhna agus tha cuid de chlann aois 2 ion-roghnach

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Gealltanas: Gealltanas gus ELC maoinichte àrdachadh gu 1140 uair a thìde sa bhliadhna ro dheireadh na h-ath Phàrlamaid

2015

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Reachdas: ELC maoinichte airson clann aois 2 air a leudachadh gu teaghlaichean a tha airidh air biadh sgoile an-asgaidh

2016

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Co-chomhairle: Co-chomhairle: Co-chomhairleachadh air leudachadh ELC maoinichte gu 1140 uair a thìde

2017

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Foillseachadh: Plana gnìomh agus plana gnìomh càileachd airson poileasaidh 1140 air am foillseachadh

2018

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Co-chomhairle: Co-chomhairleachadh còmhla ri COSLA air dòigh-obrach Maoineachadh a' Leantainn a' Phàiste.

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Foillseachadh: Foillseachadh Maoineachaidh a' Leantainn a' Phàiste agus an Inbhe Nàiseanta

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Maoineachadh: Aonta maoineachaidh ioma-bliadhna eadar COSLA agus Riaghaltas na h-Alba air aontachadh

cùram-chloinne aig aois sgoile:

Gealltanas: Tha 'Every child, every chance' a' gealltainn taic ùr do chùram-chloinne às dèidh na sgoile agus rè saor-làithean

2019

cùram-chloinne aig aois sgoile:

Co-chomhairle: Co-chomhairle air Cùram taobh a-muigh na Sgoile ann an Alba

2020

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Reachdas: Tha galar lèir-sgaoilte COVID-19 a' cur dàil air buileachadh nan 1140 uair a thìde

cùram-chloinne aig aois sgoile:

Maoineachadh: Maoin Cothrom air Cùram-chloinne air a chur air bhog gus deuchainn a dhèanamh air modailean ùra de chùram-chloinne aig aois sgoile

2021

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Foillseachadh: Aithisg Adhartais air cùram-chloinne aig aois sgoile air fhoillseachadh

Còir air 1140 uair a thìde air a lìbhrigeadh air feadh na h-Alba bhon Lùnastal 2021

Tha am Prògram Riaghlaidh airson 2021-2022 a' cur air adhart gealltanasan ùra:

cùram-chloinne aig aois sgoile:

Gealltanas: Tog siostam de chùram-chloinne aois sgoile ro dheireadh na Pàrlamaid seo, a' toirt seachad cùram ro agus às dèidh na sgoile, agus fad na bliadhna

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Gealltanas: Leudaich tràth-ionnsachadh agus cùram-chloinne maoinichte do chloinn aois 1 agus 2, a' tòiseachadh le teaghlaichean le teachd a-steach ìosal sa Phàrlamaid seo

2022

Tràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne:

Foillseachadh: Tha 'Best Start, Bright Futures' a' mìneachadh mar a tha cùram-chloinne a' cur ri dèiligeadh ri bochdainn chloinne

cùram-chloinne aig aois sgoile:

Maoineachadh: Prògram Samhraidh luach £10m air a chur air bhog thar nan 32 ùghdarrasan ionadail gu lèir, a' co-òrdanachadh ruigsinneachd air cùram-chloinne, biadh agus gnìomhachd

Contact

Email: ELCPartnershipForum@gov.scot

Back to top