It's Our Future - Independent Review of Qualifications and Assessment: report - Gaelic version

Gaelic translation of It’s Our Future, report covering Professor Hayward's Independent Review of Qualifications and Assessment.


9. Eàrr-ràdh

9.1 Eisimpleirean de Chuairtean Luchd-ionnsachaidh

Stèidhichte air Dioplòma Coileanaidh na h-Alba a thathar a’ moladh (An Dioplòma)

Tha na duilleagan a leanas san aithisg a’ toirt seachad raon de shlighean luchd-ionnsachaidh stèidhichte air an Dioplòma a thathar a’ moladh. Tha iad seo mar eisimpleirean a-mhàin ach tha iad air an dealbh gus sealltainn mar a b’ urrainn grunn diofar luchd-ionnsachaidh Dioplòma fhaighinn. Tha e cudromach a bhith a’ toirt fa-near nach eil na slighean luchd-ionnsachaidh gu h-ìosal a’ gabhail a-steach a h-uile suidheachadh a dh’fhaodadh a bhith ann. Tha sinn an dòchas gun toir seo sealladh seachad air mar a dh’obraicheadh an Dioplòma mas e is gun tèid a thoirt a-steach. Tha sinn air obrachadh le diofar shuidheachaidhean gus na h-eisimpleirean seo de shlighean-ionnsachaidh a chruthachadh.

Chaidh a h-uile slighe-ionnsachaidh a chruthachadh ann an com-pàirteachas le suidheachaidhean foghlaim agus prìomh bhuidhnean luchd-ùidh.

Turas Robin

Cùl-fhiosrachadh

Tha Robin na neach òg a tha a’ coileanadh aig àrd-ìre, air a bheil òtasam, agus air a bheil ADHD. Tha ùidh mhòr aca ann an litreachas. Bha iad gu mòr airson adhartas a dhèanamh taobh a-staigh na sgoile gus an Dioplòma a choileanadh.

Prògraman Ionnsachaidh

B’ urrainn do Robin adhartas a dhèanamh taobh a-staigh nan raointean ionnsachaidh a bha a’ nochdadh an sgilean, na comasan agus na miannan aca, taobh a-staigh na h-àrd-sgoile aca, a’ gluasad bho SCQF Ìre 5 ann an ÀS4 gu SCQF Ìre 7 ann an ÀS6. Chaidh fianais a chruinneachadh ann an diofar dhòighean gus am biodh iad an da-rìribh a rèir mar a tha an neach-ionnsachaidh a’ togail eòlas agus an comais gus an t-eòlas sin a chur an gnìomh ann an dòigh a tha freagarrachd dhaibh.

Mar neach-ionnsachaidh neurodivergent, b’ urrainn dhaibh an obair-cùrsa a dhèanamh nuair a bha iad a’ faireachdainn comasach air a dhèanamh, leis na clàran-ama sùbailte dhaibh. Tha seo eu-coltach ris a’ mhodail measaidh a bh’ ann roimhe a bha a’ cuimseachadh barrachd air sgrùdadh bhon taobh a-muigh, a chuireadh cuideam orra a bhith a’ coileanadh ann an deuchainnean cudromaich.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha ùine agus taic shònraichte aig Robin taobh a-staigh an t-suidheachaidh foghlaim aca gus fòcas a chur air a’ chuspair a thagh iad airson eileamaid Pròiseact an Dioplòma aca. Roghnaich iad rannsachadh a dhèanamh air litreachas tro na linntean, rud a tha na chuspair air an urrainn dhaibh togail gach bliadhna le ìre SCQF nas àirde gus coileanadh agus adhartas a dhearbhadh. Fhuair iad dlùth thaic tron phròiseas air fad le ball den luchd-obrach teagaisg a bha eòlach air feumalachdan Robin.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Bha e comasach do Robin fèin-chnuasachadh a dhèanamh air grunn raointean den ionnsachadh phearsanta le taic bho phrìomh neach-obrach. Bha seo cudromach dhan leasachadh aca leis gun do chuir e fòcas air na sgilean a fhuair iad bho na dh’fhiosraich iad. Tha òtasam air Robin agus chleachd iad an ùidh shònraichte aca ann an litreachas LGBTI, a’ cleachdadh prìomh eòlas agus sgilean san raon seo. Mhothaich iad adhartas agus leasachadh air a turas ionnsachaidh aca agus sa chomas aca air an sgilean agus buadhan aithneachadh agus a chur an cèill.

Duais

Chaidh an Dioplòma a bhuileachadh mar thoradh air seo. Thug seo cothrom do Robin an cuid eòlais agus gnàth-eòlais a shealltainn, agus b’ urrainn dhaibh a dhol air adhart gu foghlam àrd-ìre, a’ dèanamh litreachas na Beurla.

Turas Amber

Cùl-fhiosrachadh

Tha Amber na h-oileanach boireann a tha 17 bliadhna a dh’aois a tha air a bhith ann an cùram. Tha grunn suidheachaidhean slàinte air Amber a’ gabhail a-steach ciorram ionnsachaidh agus tha i clàraichte dall. Bidh Amber a’ cleachdadh fuaimean, fiamh aodainn agus gluasad bodhaig gus conaltradh a dhèanamh. Tha Amber feumach air taic airson gach taobh den ghluasadachd agus cùram pearsanta aice. Tha Amber air obrachadh gu math taobh a-staigh nan Clachan-mhìle Bunaiteach tron Fhoghlam Farsaing Coitcheann aice agus tha i ag obair aig Nàiseanta 1 (aonadan no duaisean) aig SCQF Ìre 1.

Bidh slighe Amber san àm ri teachd mar inbheach a’ gabhail a-steach cùram 24/7 airson gach taobh de a beatha. Tha gnàth-ghnìomhan a’ còrdadh ris a’ bhoireannach òg seo. Tha grunn ùidhean aice agus comas a bhith a’ gabhail ri àrainneachdan ùra.

Prògraman Ionnsachaidh

Tha Amber a’ dèanamh adhartas math taobh a-staigh nan raointean ionnsachaidh a tha a rèir a sgilean, a comasan agus a miannan taobh a-staigh an t-suidheachaidh foghlaim a thagh i, aig ìre SCQF a tha iomchaidh dhi. Mar thoradh air na feumalachdan taic toinnte aig Amber, bithear a’ cruinneachadh fianais sna doighean a leanas: amharc sa chlas, dealbhan-camara, bhidiothan, agus tro luchd-obrach a bhith a’ clàradh a freagairtean. Tha an leantainneachd conaltraidh air a chleachdadh mar thomhas a bharrachd air a cuid ionnsachaidh agus air a’ chomas aice an t-eòlas sin a chur an gnìomh.

Tha Amber air cur ri a cuid misneachd agus tha i air soirbheachadh ann an ceòl aig SCQF Ìre 1 tro bhith a’ gabhail pàirt ann an co-theacsan fa leth agus buidhne. Tha Amber a’ cur gu h-èifeachdach ri ceòl ann an co-theacsan buidhne no leatha fhèin. Bidh i a’ sealltainn sgilean a bhith a’ cleachdadh diofar ionnstramaidean, a’ leantainn ruitheam agus a’ tòiseachadh a’ dèanamh a ruitheaman fhèin air am freagair daoine eile.

Tha Amber air a sgilean a thoirt air adhart ann an rothaireachd le taic agus air a stamina àrdachadh gus tursan nas fhaide a dhèanamh. Tha aon taobh de seo a’ gabhail a-steach a bhith a’ sgrùdadh na sgìre ionadail, tha seo a’ toirt cothrom do dh’Amber eòlas fhaighinn air gnàth-eòlasan ùra le taic.

Tha leasachadh sgilean litearrachd agus conaltraidh a’ togail a comas agus ruigsinneachd thar gach raon cuspair, far a bheil prìomh fhòcas air a bhith air eadar-obrachadh, a guth a thogail agus eòlas fhaighinn air briathrachas gus conaltradh agus tuigse a chuideachadh.

Am measg nan raointean curraicealaim bha ceòl, foghlam corporra, na h-ealain chruthachail, slàinte is sunnd, litearrachd, àireamhachd, dàimhean, slàinte fheiseil agus pàrantachd, cuspairean sòisealta agus saidheans tro dhòigh-obrach eadar-chuspaireil ceithir-teirm. Tha Amber an sàs ann am pròiseact coimhearsnachd-eco na sgoile air fad, Sgoiltean le spèis do chòraichean agus tachartasan sgoile agus bidh i a’ cleachdadh a sgilean agus a tàlantan airson cur ri seo uile.

Tha ùidh shònraichte aig Amber ann an ceòl de dhiofar ghnèithean, tha am prògram Ìre as Àirde aice air cothrom a thoirt dhi seo a bhith na phrìomh phàirt den churraicealam aice agus tha i air leudachadh gus a bhith a’ gabhail a-steach gnìomhachdan coimhearsnachd agus gnàth-eòlasan a tha a’ toirt taic do ghluasad Amber gu seirbheisean inbheach.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha Amber air na sgilean a thog i ann an ceòl a chur an gniomh ann an co-theacsan eile, ag adhartachadh agus gan taisbeanadh ann am buidheann ciùil coimhearsnachd mar phàirt den phrògram eadar-ghluasaid aice dhan ìre as àirde. Chaidh amharc, bhidio agus togail dealbhan a chleachdadh mar dhòighean com-pàirteachaidh gus leasachadh sgilean Amber thar ùine a thomhas.

Tha Amber air na sgilean a thog i tron phrògram rothaireachd làitheil a chur an sàs taobh a-muigh an t-suidheachaidh foghlaim aice. Tha pàirt de seo air a bhith co-cheangaitle ri bhith a’ togail comas Amber airson a bhith ag atharrachadh agus a’ gabhail ri suidheachaidhean ùra. Ann an rothaireachd, tha Amber air a dhol bho bhith a’ leantainn dhaoine eile gu bhith ag innse do dh’inbhich nuair a tha i airson cumail oirre no airson crìochnachadh. Is toil le Amber a bhith air a’ bhlàr a-muigh agus tha am prògram rothaireachd làitheil aice aig taic a chumail ri seo.

Chaidh clàr-ama pearsanta Amber a cho-chruthachadh le prìomh dhaoine na beatha, gu sònraichte a luchd-cùraim. Tha a h-uile duine a tha an sàs ann an seo gu math eòlach air Amber agus tha iad ag aontachadh gu bheil am prògram seo a rèir a h-ùidhean is sgilean. Bha an sgoil ag amas gu sònraichte air raointean a bhiodh seasmhach ann am beatha inbheach agus a ghabhadh eadar-ghluasad gu raon de cho-theacsan ionnsachaidh eadar-dhealaichte. Tha Amber gu sònraichte air a brosnachadh le ceòl agus a bhith air a’ bhlàr a-muigh. Mar thoradh air seo, ghabh prògram sònraichte a chruthachadh dhi a bha a’ gabhail a-steach cothrom air diofar àrainneachdan agus cothroman eòlasan ùra a bhith aice. Chaidh amasan agus targaidean a cho-chruthachadh leis an luchd-cùraim aice gus dèanamh cinnteach gum biodh Amber a’ faighinn dùbhlan, farsaingeachd agus doimhneachd na cuid foghlam gus am b’ urrainn dhi cumail oirre a’ fàs agus a’ leasachadh. Bidh luchd-cùraim Amber cuideachd a’ toirt taic dhan ùidh aice agus ri leasachadh sgilean ann an ceòl le bhith a’ toirt seachad leasanan ciùil a bharrachd taobh a-muigh na sgoile.

Tha leasachadh sgilean conaltraidh a’ toirt cothrom do Amber a guth a thogail ann an diofar cho-theacsan. Tha seata-innealan conaltraidh aig Amber a bheir comas dhi eadar-obrachadh sa choimhearsnachd nas fharsaing aice.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Tha curraicealam Amber air a chur air dòigh gus cothroman a thoirt dhith airson coileanadh pearsanta. Bha cuideam sònraichte aig an Ìre as Àirde aice air a h-àite mar bhall den sgoil aice agus den choimhearsnachd san fharsaingeachd, ag aithneachadh aig aois 18, gum bi i an sàs sa choimhearsnachd aice mar inbheach agus i a’ gabhail pàirt anns na gnìomhan as fheàrr leatha. Bidh Amber a’ cleachdadh raon de dhòighean-conaltraidh, a’ gabhail a-steach fuaimean, fiamhan aoodainn agus gluasadan bodhaig gus a beachdan a chuir an cèill agus chleachd an fheadhainn a tha eòlach oirre seo gu math gus ìrean conaltraidh agus riarachaidh a thomhas. Leigidh seo le Amber meòrachadh air na dh’fhiosraich i le daoine air a bheil i gu math eòlach.

Duais

Mar thoradh air seo chaidh an Dioplòma a bhuileachadh, a gabhail a-steach sgilean a thog Amber thar gach aon de na trì raointean den Dioplòma (Prògraman Ionnsachaidh, Ionnsachadh Pròiseict agus Slighe Phearsanta) agus a tha a’ nochdadh an adhartais aice ann an ionnsachadh. Bheir seo cothrom do dh’Amber air gnìomhan buidhnean coimhearsnachd inbheach nuair a ghluaiseas i air adhart do sheirbheisean nan inbheach.

Turas Dom

Cùl-fhiosrachadh

Tha Dom air a bhith na neach-ionnsachaidh còmhnaidh ann an sgoil shònraichte fad grunn bhliadhnaichean. A-nis aig aois 16, tha ciorram ionnsachaidh air agus tha e neurodivergent. Bidh e a’ cleachdadh inneal-labhairt airson fiosan conaltraidh agus a’ cleachdadh nithean lèirsinneach leithid stiallan sreath (sequence strips) a bheir taic dha tro ghnàth-ghnìomhan làitheil. Tha e air fìor dheagh adhartas a dhèanamh tron àrd-sgoil agus le taic aghaidh-ri-aghaidh, is urrainn dha pàirt a ghabhail ann an gnìomhan ann am buidhnean beaga.

Bha Dom ag obair taobh a-staigh Clachan-mhìle Bunaiteach tron Fhoghlam Farsaing Coitcheann aice agus tha e ag obair aig Nàiseanta 1 (ann an grunn raointean, le fòcas air an fheadhainn a bheir taic dhan ghluasad gu seirbheisean inbheach leis na ghabhas de neo-eisimeileachd. Bidh Dom fhathast feumach air taic aon-ri-aon fad an latha. Nuair a tha Dom a’ faireachdainn sàbhailte agus tèarainte, agus gu bheil e fursasta tachartasan ro-innse, bidh e a’ togail chàirdeasan agus dhàimhean matha leis an fheadhainn a tha timcheall air. Bidh sgeulachdan sòisealta a’ cuideachadh Dom gus tuigse fhaighinn air suidheachaidhean a tha ag atharrachadh.

Prògraman Ionnsachaidh

Tha ionnsachadh a’ còrdadh ri Dom agus tha e air fìor dheagh adhartas a dhèanamh taobh a-staigh àrainneachd chunbhalach, shàbhailte. Tha cuideam leantainneach air na ceithir comasan anns an Ìre as Àirde air na prìomh sgilean a thoirt dha gus a bhith a’ faighinn tlachd à inbheachd, leis na ghabhas de neo-eisimeileachd, a bharrachd air raon de dh’ùidhean gus dèanamh cinnteach gum bi deagh chàileachd-beatha aige. Aig cridhe seo tha cothrom leantainneach air biadh measgaichte agus gnìomhachd mothachaidh còmhla ri cothroman spòrs is sòisealta iomchaidh. Tha obair àireamhachd gu sònraichte a’ còrdadh ri Dom, agus tha seo ri fhaicinn anns an dòigh phàtrantach aige a thaobh dèanamh ealain.

Tha na choilean Dom aig Nàiseanta 1 a’ nochdadh an raoin seo de ghnìomhachd agus tha e a’ gabhail a-steach raointean mar eisimpleir, a bhith ag ullachadh greim-bìdh fallain agus a’ dèanamh ealain airson taisbeanadh. Faodar na coileanaidhean sin a thoirt air adhart barrachd nuair a ghluaiseas e a-mach às an sgoil.

Tha prìomh fhòcas air a bhith air prògram Emotion Works. Tha ionnsachadh san raon seo air a dhealbhadh gus fèin-spèis àrdachadh agus gus fèin-mhothachadh faireachail adhartachadh. Le bhith ag aithneachadh nan eadar-dhealachaidhean eadar iomagain agus togail-inntinn, tha Dom air a bhith comasach air suidheachaidhean a chomharrachadh far a bheil e an dùil ri gàirdeachas (toileachas) a bharrachd air an fheadhainn a bhrosnaicheas iomagain, leithid a bhith a’ caitheamh ùine ann an àiteachan fuaimneach a tha trang le daoine nach aithnich e.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha Dom a’ faighinn mòran riarachaidh bho bhith a’ faighinn tuigse air bun-bheachdan ùra ann an àireamhachd. Tron ìre as sine, tha Dom air a bhith ag obair a dh’ionnsaigh a bhith ag innse dè an uair a tha e air gleoc 12-uair-a-thìde agus bidh seo fhathast na phrìomh amas anns na mìosan a tha romhainn. Le bhith a’ cur na tuigse seo an sàs ann am fìor cho-theacsan agus ga cleachdadh gus gnìomhan a phlanadh, brosnaichidh e barrachd ionnsachadh taobh a-muigh na sgoile.

Slighe Phearsanta

Bidh Dom a’ soirbheachadh nuair as urrainn dha pàirt a ghabhail ann an gnìomhachd ann am buidhnean beaga far a bheil e a’ faireachdainn sàbhailte. Tha Dom comasach air eadar-ghluasadan mòra a dhèanamh nuair a bhios e a’ faighinn taic bho dhaoine a tha eòlach air agus a’ tuigsinn nam feumalachdan mothachaidh aige gu math. Feumar a leithid de ghluasadan a thoirt a-steach gu slaodach, agus feumar beachdachadh gu faiceallach air cunbhalachd an fheadhainn a tha a’ toirt taic do Dom.

Tha gnìomhachd chorporra air a’ bhlàr a-muigh no air an taobh a-staigh a’ còrdadh ri Dom, anns gach seòrsa aimisir. Tha a bhith a’ coimhead air suidheachaidhean ùra le buidheann de dhaoine air a bheil e eòlach aig cridhe a bhith a’ dèanamh cinnteach gun àrdaich Dom a neo-eisimeileachd agus e a’ gluasad gu bhith na inbheach. Le bhith a’ faighinn cothrom leantainneach air neach-labhairt, tha sgioba cunbhalach agus molaidhean lèirsinneach a leigeas le Dom meòrachadh air na dh’fhiosraich e aig cridhe soirbheachas nan dùbhlain ùra sin.

Duais

Chaidh an Dioplòma a bhuileachadh mar thoradh air seo. Tha an duais ag aithneachadh leasachadh sgilean Dom thairis air trì raointean an Dioplòma agus a’ nochdadh an adhartais aige ann an àireamhachd, foghlam corporra agus Emotion Works. Bheir seo cothrom do Dhom cothrom faighinn air gnìomhachd buidhne coimhearsnachd do dh’inbhich.

Turas Rama

Cùl-fhiosrachadh

Tha Rama na neach-ionnsachaidh ann an ÀS4 a tha an dòchas a dhol air adhart gu dreuchd ann an cùram-chloinne. Rinn iad masterclass aon fheasgar gach seachdain, fad fichead seachdain anns an treas bliadhna.

Prògraman Ionnsachaidh

Tha slighe ionnsachaidh Rama ag amas air sgilean, eòlas agus luachan a leasachadh gus an urrainn dhaibh gluasad air adhart dhan dreuchd a thagh iad. A bharrachd air na Prògraman Ionnsachaidh eile aca, tha Rama air teisteanasan Sgilean airson Obair fhaighinn agus bi Bun-phreantasachd Bunait sa cholaiste ionadail a’ leantainn air sin. Tha Rama air sgilean cosnaidh fhaighinn leithid tuigse air an àite-obrach agus dleastanasan luchd-obrach, a’ gabhail a-steach earbsachd, eagrachadh, meòrachadh, ceannardas, conaltradh agus dòigh-obrach shùbailte a ghabhas atharrachadh agus mòran a bharrachd. Tha Rama air leth toilichte nach bi deuchainnean taobh a-muigh sam bith ann aig deireadh na ceathramh bliadhna aca.

Ionnsachadh Pròiseict

Tro raon de dh’obair com-pàirteachais, tha Rama air a bhith air greis-gnìomhachais ann an sgoil-àraich ionadail. Tha iad air obrachadh còmhla ri luchd-obrach bhon sgoil-àraich gus eòlasan ionnsachaidh brìoghmhor a chruthachadh dhan chloinn. A’ cur an sgilean an gnìomh agus a’ coimhead air clann ag ionnsachadh ann an co-theacs fìor. A’ stiùireadh eòlasan cluiche agus ag ath-sgrùdadh an èifeachdais. Tha Rama air prìomh sgilean practaigeach fhaighinn san àite-obrach.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Bidh Rama a’ lìbhrigeadh sheiseanan Bookbug ann am bun-sgoil ionadail. Tha iad air òrain, rannan agus gnìomhan ionnsachadh gus taic a thoirt do dh’ionnsachadh cànain ann am BS1-BS2. Tha iad air meòrachadh leis a’ mheantar aca mu bhith ag obair gu saor-thoileach leis a’ chloinn. Tha na seiseanan a’ còrdadh ri Rama agus tha iad air innse gu bheil e a’ còrdadh riutha a bhith a’ faicinn toileachas na cloinne òga agus mar a chì iad iad a’ leasachadh agus a’ freagairt ri rudan. Tha obair shaor-thoileach ann am bun-sgoil ionadail air cur ri misneachd Rama agus air cuideachadh le bhith a’ toirt misneachd do Rama gur e cùrsa foirmeil cùram-chloinne an ath cheum.

Duais

Chrìochnaich Rama na h-eileamaidean uile den Dioplòma gu soirbheachail agus chaidh iad air adhart gu cùrsa cùram-chloinne sa cholaiste ionadail.

Turas Harris

Cùl-fhiosrachadh

Tha Harris na neach-ionnsachaidh ÀS5 a tha ag iarraidh dreuchd a bhios a’ cleachdadh a sgilean cleasachd is seinn agus a bhith a’ gluasad air adhart gu obair san taigh-cluiche agus tha an sgoil gu mòr airson taic a chumail ri seo. Tha an sgoil mothachail gu bheil obraichean anns na gnìomhachasan cruthachail air leudachadh gu mòr anns na deich bliadhna a dh’fhalbh. Mar thoradh air sin, tha iad air raon de phrògraman a thoirt a-steach fo bhratach nan Gnìomhachasan Cruthachail.

Prògraman Ionnsachaidh

Chrìochnaich Harris an cùrsa ‘Sgilean airson Obair: Gnìomhachasan Cruthachail’ gu soirbheachail. Chòrd am measadh ri Harris oir bha e stèidhichte air raon de dhòighean a’ gabhail a-steach folio agus gnìomhan practaigeach. Chòrd e ris a bhith a’ dèanamh fèin-mheasadh air raon de sgilean, a’ dèanamh lèirmheas air adhartas agus a’ comharrachadh phuingean gnìomh mar phàirt den mheasadh air sgilean cosnaidh. Fhuair e cuideachd creideasan SCQF Ìre 5 ann am Beurla, dràma agus ceòl agus duaisean SCQF Ìre 4 ann am Matamataig agus eachdraidh. Coltach ri cùrsaichean eile SCQF aig Ìre 4 agus Ìre 5, tha measadh air an taobh a-staigh le dearbhadh bhon taobh a-muigh.

Ann an AS5, bha Harris airson a sgilean a thoirt air adhart barrachd ann an guth, gluasad agus cleasachd. Lean Harris air adhart ag ionnsachadh Beurla, dràma agus ceòl aig SCQF Ìre 6, agus thagh e Duais Adhartas Nàiseanta ann an coileanadh ciùil agus SCQF Ìre 6.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha an sgoil a’ tabhann NPA aig SCQF Ìre 6 ann an Tèatar Ciùil. Bha Harris, le taic bhon chomhairliche dhreuchdan aige, den bheachd gum biodh an cùrsa seo na ullachadh na b’ fheàrr airson a amasan dhan àm ri teachd leis gun leudaicheadh e sgilean practaigeach agus eòlas air tèatar ciùil. Leis gu bheil an cùrsa air a lìbhrigeadh leis an roinn dràma is ciùil comhla, choilean e an taobh Ionnsachadh Pròiseict den Dioplòma.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Tha Harris an sàs gu gnìomhach ann an dealbhan-cluich na sgoile agus is toil leis a bhith a’ seinn gu cunbhalach do sheann daoine ann an dachaigh cùraim ionadail. Tha sgilean adhartach aig Harris ann am meòrachadh agus fèin-mheasadh tron obair-cùrsa a chleachd e gu math ann an raon pearsanta an Dioplòma. Agus e daonnan a’ dèanamh a dhìcheall gus a choileanadh a thoirt air adhart, chùm Harris pasgan pearsanta de bheachdan air ais bho na deuchainnean-cluich a chum taic ris an ionnsachadh agus leasachadh phearsanta aige.

Duais

Choilean Harris an Dioplòma, às dèidh dha SCQF Ìre 6 a choileanadh ann am Beurla, ceòl, dràma, cluich ciùil, agus SCQF Ìre 4 ann am Matamataig agus eachdraidh. Choilean Harris Duais Adhartas Nàiseanta eadar-chuspaireil aig SCQF Ìre 6 ann an tèatar ciùil agus chùm e leabhar-latha meòrachail air adhartas. Dh’fhàg Harris an sgoil às dèidh a chòigeamh bliadhna agus thòisich e air cùrsa colaiste ann an cleasachd agus tèatar.

Turas Mhìcheil

Cùl-fhiosrachadh

Tha Mìcheal na neach-fàgail bho ÀS6 a tha a’ coileanadh aig àrd-ire a bhios a’ cur seachad ùine an dà chuid san sgoil agus sa cholaiste gu bhiortail. Tha ùidh mhòr aige anns na daonnachdan agus cànanan agus bha feum aige air taic a bharrachd tro theicneòlas. Bha e gu mòr airson adhartas a dhèanamh taobh a-staigh na sgoile agus na colaiste gus an Dioplòma a choileanadh.

Prògraman Ionnsachaidh

Bha e comasach do Mhìcheal adhartas a dhèanamh taobh a-staigh nan raointean ionnsachaidh a bha a rèir a sgilean, a chomasan agus a mhiannan taobh a-staigh an t-suidheachaidh foghlaim a thagh e, aig ìre SCQF a tha iomchaidh dha. Mar thoradh air deagh eadar-obrachadh le colaistean – a’ gabhail a-steach an fheadhainn nach eil san ùghdarras ionadail aige – gheibh e cothrom air an raon as fharsainge de chuspairean aig ìre SCQF as freagarraiche do na h-amasan aige. Chaidh fianais a chruinneachadh ann an diofar dhòighean gus am biodh iad an da-rìribh a rèir mar a tha an neach-ionnsachaidh a’ togail eòlas agus an comais gus an t-eòlas sin a chur an gnìomh.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha ùine agus taic shònraichte aig Mìcheal taobh a-staigh an t-suidheachaidh foghlaim aige gus fòcas a chur air a’ chuspair a thagh e airson eileamaid a’ Phròiseact san Dioplòma aige. Cho-dhùin Mìcheal gun robh e airson pròiseact ùr a dhèanamh gach bliadhna gus adhartas a choileanadh aig ìre SCQF, ga ullachadh gu math airson an raon fharsaing de chùrsaichean a tha rim faighinn san oilthigh a tha e an dùil a fhrithealadh. Thug am pròiseact cothrom do Mhìcheal na h-ùidhean aige ann am Fraingis, eachdraidh agus saidheans coimpiutaireachd a chur còmhla, agus aig an aon àm a bhith a’ togail ùidh ann am poilitigs ri linn mar a bha teicneòlas agus eachdraidh a’ sìor fhàs nas poileataigiche nuair a bha e ag obair air a’ phròiseact.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Bha e comasach do Mhìcheal fèin-chnuasachadh a dhèanamh air grunn raointean den ionnsachadh phearsanta le taic bho luchd-obrach ann an suidheachaidhean foghlaim. Bha seo cudromach leis gun do chuir e fòcas an comas air na sgilean a fhuair e bho na dh’fhiosraich e. Mhothaich Mìcheal gun do rinn e adhartas agus leasachadh air a thuras ionnsachaidh agus anns a’ chomas aige air a sgilean, eòlas agus buadhan aithneachadh agus a chur an cèill.

Duais

Mar thoradh air seo chaidh an Dioplòma a bhuileachadh, a’ gabhail a-steach cuspairean Fraingis, Eachdraidh agus saidheans coimpiutaireachd còmhla ri ionnsachadh pròiseict is pearsanta. Leig seo le Mìcheal tagradh soirbheachail a dhèanamh dhan oilthigh agus àite gun chumhachan fhaighinn.

Turas Chaluim

Cùl-fhiosrachadh

Tha Calum a’ dèanamh na h-Ìre as Àirde aige ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FtG). Choilean Calum gu math tron Fhoghlam Farsaing Coitcheann. Bha e airson gum biodh cruinn-eòlas agus diofar shaidheansan aige tro mheadhan na Gàidhlig aig an Ìre as Àirde aige. Mar sin, thug e air adhart a chuid ionnsachaidh taobh a-staigh na sgoile agus suidheachaidhean coimhearsnachd gus Dioplòma a choileanadh. Bha Calum fortanach gun robh an sgoil aige a’ tabhann roghainnean de chuspairean FtG aig an Ìre as Àirde, ach bha e mothachail nach robh cuid de sgoiltean eile a’ tabhann ach aon chuspair, a’ Ghàidhlig fhèin.

Prògraman Ionnsachaidh

B’ urrainn do Chalum adhartas math a dhèanamh taobh a-staigh raointean cruinn-eòlais agus diofar shaidheansan a bha a’ nochdadh a sgilean, a chomasan agus a mhiannan. B’ urrainn dha a dhol dhan sgoil gus fòcas a chur air na raointean ionnsachaidh aige tro mheadhan na Gàidhlig. Chaidh a ionnsachadh a mheasadh fad na slighe aig ìre SCQF iomchaidh. Fhuair Calum cothrom air an roghainn as fharsainge de chuspairean, mar thoradh air a’ cholaiste ionadail a tha a’ tabhann cuspairean inntinneach do Calum ann am FtG, nach robh ri fhaighinn san sgoil. Chaidh fianais airson measadh a chruinneachadh ann an diofar dhòighean gus am biodh iad a rèir mar a tha an neach-ionnsachaidh a’ togail eòlas, sgilean agus buadhan agus a rèir a’ chomais gus an cur an gnìomh.

Ionnsachadh Pròiseict

Rinn Calum pròiseact co-cheangailte ris na sgilean agus na miannan sònraichte aige le taic bho shuidheachadh Gàidhlig. Thagh Calum cuspair air am b’ urrainn dha togail gach bliadhna le ìre SCQF a’ dol am meud gus coileanadh agus adhartas a nochdadh. Tha seo na h-eileamaid den Dioplòma a tha a’ faighinn taic, a tha a’ dèanamh cinnteach gum bi còmhraidhean co-obrachail ann le tidsearan/òradaichean/luchd-taic taiceil air taghadh chuspairean gus dèanamh cinnteach gun tèid a choileanadh gu soirbheachail. Bha pròiseact Chaluim soirbheachail ann a bhith a’ toirt grunn raointean ionnsachaidh còmhla a’ gabhail a-steach na cuspairean cruinn-eòlais, bith-eòlas agus ceimigeachd cho math ris an ùidh mhòr a th’ aige san àrainneachd. Agus an rud as cudromaiche dhà, chaidh am pròiseact a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig. Thagh cuid de charaidean Chaluim slighe eadar-dhealaichte agus, còmhla ri cuspairean FtG aig an Ìre as Àirde, ghabh iad pàirt ann am Bun-phreantasachd tro mheadhan na Gàidhlig.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Bha cothrom aig Calum air raon de chothroman Gàidhlig aig ìre na coimhearsnachd, a leig leis sgilean ùra fhaighinn agus aig an aon àm a bhith ag obair còmhla ri pròiseactan Gàidhlig stèidhichte sa choimhearsnachd. Bha seo a’ gabhail a-steach cothroman ciùil is mheadhanan a bha comasach mar thoradh air na buidhnean Gàidhlig. Bha e comasach do Chalum fèin-chnuasachadh a dhèanamh air grunn raointean den ionnsachadh phearsanta le taic bho neach-teagaisg/inbheach cunntachail. Bha seo cudromach oir bha e a’ cuimseachadh air na sgilean a fhuair e bhon na dh’fhiosraich e fhèin fhad ’s a bha e cuideachd a’ cur ri a chuid fileantachd sa Ghàidhlig. Ghabh Calum pàirt cuideachd ann an Duais Iain Muir a thug chum taic ri adhartas thar nan ceithir comasan aig CfE. Dh’aithnich Calum an t-adhartas agus an leasachadh pearsanta a rinn e air a thuras agus bha e comasach dha sgilean agus buadhan aithneachadh agus a chur an cèill anns na cuspairean a thagh e agus a chuid Gàidhlig a neartachadh barrachd. Fhuair Calum buannachdan bho bhith ag ionnsachadh mu chothroman dhreuchdan agus ionnsachaidh a bharrachd sa Ghàidhlig aig an ìre seo.

Duais

Mar thoradh air sin fhuair Calum an Dioplòma ann an Gàidhlig a bha a’ gabhail a-steach cruinn-eòlas, bith-eòlas agus ceimigeachd còmhla ris an Ionnsachadh Pròiseict agus am fèin-chnuasachadh a rinn e. Thug seo cothrom do Chaluim cur a-steach do dh’fhastaiche ionadail agus àite fhaighinn gus Nua-phreantasachd a dhèanamh, a bheireadh cothrom dha cumail air a bhith a’ cleachdadh a chuid Gàidhlig. A bharrachd air seo, tha slighe ionnsachaidh Chaluim air a bhith a’ gabhail a-steach sgilean agus cothroman eile, a chuir ri a chuid misneachd agus dh’fhaodadh e tilleadh thuca nas fhaide air adhart.

Turas Rina

Cùl-fhiosrachadh

Tha Rina a’ dèanamh na h-Ìre as Àirde aice tron cholaiste ionadail aice. Bha Rina airson a h-ìre as Àirde a dhèanamh ann an àrainneachd ùr, oir bha i a’ faireachdainn gun robh cus buaireadh taobh a-staigh an t-suidheachaidh sgoile a bh’ aice roimhe. Thug seo cothrom dhith fòcas a bhith aice air a leasachadh fhèin. Bha Rina airson ’s gum biodh an Ìre as Àirde aice a’ gabhail a-steach farsaingeachd de chuspairean, rud a chuir a’ cholaiste an comas. Bha seo a’ ciallachadh gum b’ urrainn dhi a chuid leasachadh fhèin a thoirt air adhart taobh a-staigh suidheachadh na colaiste gus Dioplòma fhaighinn.

Prògraman Ionnsachaidh

B’ urrainn do Rina a dhol air adhart le cùrsaichean dannsa is tèatar, teicnigeach agus proifeiseanta fhad ’s a bha i a’ dèanamh Beurla, dràma agus stiùireadh gnìomhachais gus na cothroman aice taobh a-staigh an Dioplòma a leudachadh. Chaidh a h-ionnsachadh a mheasadh fad a slighe aig ìre SCQF iomchaidh. Mar thoradh air solar na colaiste, fhuair Rina cothrom air measgachadh farsaing de chuspairean a bha iomchaidh airson a sgilean agus a miannan. Chaidh fianais airson measadh a chruinneachadh ann an diofar dhòighean gus am biodh iad a rèir mar a tha an neach-ionnsachaidh a’ togail eòlas, sgilean agus buadhan agus a rèir a’ chomais gus an cur an gnìomh.

Ionnsachadh Pròiseict

Rinn Rina pròiseact a bha ag amalachadh a sgilean agus a h-ùidhean sònraichte taobh a-staigh suidheachadh na colaiste. Cho-dhùin Rina gun robh i airson pròiseact ùr a dhèanamh gach bliadhna, a’ coileanadh adhartas aig ìre SCQF airson gach cuspair. Thug seo cothrom dhi pròiseactan a dhèanamh a bha a’ gabhail a-steach grunn diofar ùidhean. Tha seo na h-eileamaid den Dioplòma a tha a’ faighinn taic, a tha a’ dèanamh cinnteach gum bi còmhraidhean co-obrachail ann le òraidichean/luchd-taic taiceil air taghadh

chuspairean gus dèanamh cinnteach gun tèid a choileanadh gu soirbheachail. Bha pròiseactan Rina soirbheachail ann a bhith a’ toirt grunn raointean ionnsachaidh còmhla a’ gabhail a-steach tro na cuspairean dràma, Beurla agus stiùireadh ghnìomhachasan cho math ris an ùidh mhòr a th’ aice ann an eaconamas sòisealta agus riochdachadh san tèatar.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Bha e comasach do Rina fèin-chnuasachadh a dhèanamh air grunn raointean den ionnsachadh phearsanta le taic bho òraidiche/inbheach cunntachail. Bha seo cudromach do Rina oir bha e a’ cuimseachadh air na sgilean a fhuair i bho na h-eòlasan aice tro na diofar chuspairean pròiseict aice a thug seachad measgachadh farsaing de dh’eòlasan. Mhothaich Rina adhartas agus leasachadh air a turas ionnsachaidh a neartaich a comas gus a sgilean agus buadhan aithneachadh agus a chur an cèill.

Duais

Mar thoradh air sin fhuair Rina an Dioplòma a bha a’ gabhail a-steach Beurla, drama agus stiùireadh gnìomhachais còmhla ris an Ionnsachadh Pròiseict agus am fèin-chnuasachadh a rinn i. Leig seo le Rina tagradh soirbheachail a dhèanamh agus àite fhaighinn sa cholaiste airson barrachd ionnsachaidh a dhèanamh co-cheangailte ri dràma agus tèatar. A bharrachd air seo, tha slighe ionnsachaidh Rina air a bhith a’ gabhail a-steach sgilean agus cothroman eile, a chur ri a cuid misneachd agus a thug cothrom dhi tilleadh gu seo nas fhaide air adhart.

Turas Veronika

Cùl-fhiosrachadh

Tha Veronika na neach-ionnsachaidh ÀS4 às an Ugràin a ghluais a dh’Alba san Fhaoilleach 2022 còmhla ri a teaghlach. Chaidh i dhan àrd-sgoil ann an ÀS3. Tha Veronika an dòchas a dhol air adhart dhan oilthigh gus sgrùdadh a dhèanamh air saidheans coimpiutaireachd no tèarainteachd saidhbear no gus Preantasachd

Ceumnaiche fhaighinn ann an raon obrach co-cheangailte. Tha i a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ siubhal air feadh an t-saoghail agus tha i airson obair fhaighinn a leigeas leatha a bhith ag obair air astar. Tha i a’ dèanamh farsaingeachd de chuspairean a tha co-cheangailte ris an t-slighe dhreuchdail seo.

Prògraman Ionnsachaidh

Tha Veronika a’ dèanamh ochd cuspairean aig SCQF Ìre 5 aig an àm seo: Beurla, matamataig, Spàinntis, nuadh-eòlas, fiosaig, ceimigeachd, saidheans innleadaireachd, saidheans coimpiutaireachd. Tha na neartan aice co-cheangailte ri matamataigs agus coimpiutaireachd, a bharrachd air cànanan. Còmhla ris na cuspairean seo, tha Veronika cuideachd air a bhith an sàs ann am beatha nas fharsainge na sgoile tro spòrs agus clubaichean, a’ gabhail a-steach ball-basgaid, ball-lìn is badmantan a bharrachd air cluba STEM. Tha i cuideachd air a dhol an sàs ann an grunn chlubaichean às dèidh na sgoile leithid Còdadh agus pròiseactan STEM.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha Veronika cuideachd air a bhith ann am buidhnean fòcais san sgoil, a’ gabhail a-steach tadhal bho HMIE bho chionn ghoirid. Ghabh i ann am buidhean eile mar threòraiche san Lùnastal aig Feasgar Fiosrachaidh Phàrant gus pàrantan a thoirt gu bùithtean-obrach. Tha gach aon de na cothroman sin air leigeil le Veronika a sgilean cànain a thoirt air adhart ann an diofar cho-theacsan a bharrachd air a bhith a’ fàs ann am misneachd agus a bhith a’ faireachdainn gu bheil i air a gabhail a-steach san sgoil agus sa choimhearsnachd. Tha Veronika ag amas air pròiseact SCQF Ìre 6 a chrìochnachadh ro dheireadh na siathamh bliadhna, a’ cleachdadh a h-ionnsachadh cànain, ceangailte ri STEM. Tha i air cur ris na sgilean agus dleastanasan aice leithid: earbsachd, eagrachadh, ceannardas, conaltradh am measg eile.

Slighe Phearsanta

Tro obair com-pàirteachais, tha Veronika air a bhith an sàs ann an iomairt ùr taobh a-staigh na coimhearsnachd ionnsachaidh gus ceangal agus taic a thoirt do dhaoine òga a tha air tighinn dhan sgìre às an Ugràin. Tha seo air a bhith fàbharach agus air cothrom a thoirt do dhaoine òga gnàth-eòlasan a cho-roinn agus càirdeasan ùra a dhèanamh. Chaidh an cruinneachadh a chumail aig diofar sgoiltean anns a’ Choimhearsnachd Ionnsachaidh agus bidh e a’ tachairt grunn thursan tron bhliadhna. Tha Veronika cuideachd air a bhith a’ toirt taic mhòr do sgoilearan ùra ÀS1 a tha air tighinn a dh’Alba bho chionn ghoirid, agus i an dà chuid na meantor agus na budaidh.

Duais

Tha Veronika air creideasan fhaighinn tron cheathramh bliadhna aice agus tha i ann an deagh shuidheachadh gus an Dioplòma a choileanadh ro dheireadh na siathamh bliadhna aice.

Turas Sam

Cùl-fhiosrachadh

Tha feum aig Sam air taic a bharrachd mar thoradh air beàrnan san ionnsachadh aice. Tha Sam air a bhith ann an cùram agus tha i air gluasad eadar dachaighean is sgoiltean anns na ceithir bliadhna a dh’fhalbh. Tha Sam a-nis gu math stèidhichte san sgoil. Tha i air deagh dhàimhean a thogail leis na tidsearan agus air deagh chàirdeasan a thogail le daoine eile sa bhliadhna. Tha Sam na neach-ciùil tàlantach agus bidh i a’ cluich ann an còmhlan na sgoile. Is toil le Sam a bhith a’ còcaireachd agus bho chionn ghoirid thòisich i air greis-gnìomhachais phàirt-ùine gus na sgilean aice a thoirt air adhart sa chidsin, far am bi i a’ cuideachadh ri bhith ag ullachadh biadh agus a’ toirt seachad aoigheachd. Tha Sam dealasach a thaobh teisteanasan fhaighinn agus an Dioplòma a choileanadh. Tha i a’ faighinn taic gus cur a-steach airson cùrsaichean ciùil sa colaiste an ath-bhliadhna.

Prògraman Ionnsachaidh

Tha Sam air taic fhaighinn airson a dhol air adhart tron Phlana Ionnsachaidh Pearsanta aice agus gus a h-ùidhean fhèin a leasachadh tro roghainnean cuspaireil agus greis-gnìomhachais leasachadh sgilean airson aon latha san t-seachdain. Tha Sam a’ faighinn taic a bharrachd airson litearrachd agus àireamhachd tro chlasaichean ionnsachadh cruthachail, a tha ga cuideachadh gus adhartas a dhèanamh tro theisteanasan. Tha Sam air ceòl, na meadhanan, aoigheachd agus slàinte inntinn agus sunnd a thaghadh mar a roghainnean.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha Sam ag obair gu math a dh’ionnsaigh na h-eileamaid Ionnsachadh Pròiseact den Dioplòma. A bharrachd air a bhith a’ dèanamh a dìcheall ann an clasaichean air a’ chlàr-ama, bidh Sam a’ frithealadh cluba ciùil "Tuned In" às dèidh na sgoile còmhla ri feadhainn eile ann an còmhlan na sgoile gus obrachadh air a bhith a’ cruthachadh an leubail chlàran aca fhèin agus gus deisealachadh airson cuirmean. Tha seo cuideachd ga cuideachadh a bhith ag obair a dh’ionnsaigh Teisteanasan SCQF; ceòl agus na meadhanan, agus duaisean eile, leithid Duais Diùc Dhùn Èideann, duais ealain agus Duais Coileanaidh Òigridh.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Tha Sam air sgilean ceannais agus ùr-ghnàthachadh a dhearbhadh tron obair aice air a’ phròiseact leubail chlàran. Tha a misneachd air fàs air an àrd-ùrlar cuideachd, aig cuirmean-ciùil agus anns a’ chidsin aig a greis-gnìomhachais gus sgilean a leasachadh. Mhothaich Sam adhartas agus leasachadh air a turas ionnsachaidh agus neartaich i a comas air a sgilean agus buadhan aithneachadh agus a chur an cèill.

Duais

Tha Sam ag obair gu math a dh’ionnsaigh an Dioplòma agus gheibh i taic a bharrachd nuair a ghluaiseas i gu foghlam adhartach.

Turas Pheadair

Cùl-fhiosrachadh

Tha Peadar a’ faighinn foghlam aig an taigh, le ùidh mhòr aige anns a’ bhlàr a-muigh agus tha e feumach air taic a bharrachd le a chuid ionnsachaidh. Tha Peadar agus a theaghlach air am fiosrachadh gu lèir a tha a dhìth fhaighinn bhon Ùghdarras Ionadail aca, gus an urrainn do Pheadar an Dioplòma a choileanadh. Mus d’ fhuair e foghlam aig an taigh, bha Peadar a’ faighinn cuideachadh a thaobh cainnt is cànain, leigheas-obrach, agus teiripe-cuirp, agus lean seo às deidh do Pheadar gluasad gu foghlam dachaigh. Chaidh Peadar a mheasadh cuideachd le saidhg-eòlaiche foghlaim neo-eisimeileach a thug comhairle seachad air dòighean gus taic a thoirt do Pheadar le a chuid ionnsachaidh.

Prògraman Ionnsachaidh

Anns an dachaigh, b’ urrainn do Pheadar adhartas a dhèanamh taobh a-staigh nan raointean sgrùdaidh a bha a rèir a chuid ùidhean agus sgilean. Fhuair Peadar agus a phàrantan cothrom air fiosrachadh curraicealaim bho làraichean-lìn nàiseanta agus bha cothrom aige obair a chur a-steach a dh’ionnsaigh an aon phortfolio de theisteanasan a tha ri fhaighinn do dh’oileanaich ann an suidheachadh foghlaim sam bith eile. B’ urrainn do Pheadar agus a phàrantan taghadh dè na pàirtean den churraicealam a bha iomchaidh airson feumalachdan ionnsachaidh Pheadair, agus ciamar a rachadh an curraicealam a lìbhrigeadh.

Ionnsachadh Pròiseict

Thagh Peadar pròiseact gus gnìomhachas beag a thòiseachadh gus uighean a reic sa choimhearsnachd ionadail. Fhuair seo taic bho phàrantan Pheadair agus mar phàirt de seo, bha aig Peadar ri raon ionnsachaidh a thoirt còmhla a’ gabhail a-steach, sgilean IT gus stuthan sanasachd a dhèanamh, sgilean ionmhais/eòlas gnìomhachais gus cunntasan companaidh a chruthachadh, bith-eòlas agus sochair bheathaichean gus coimhead às dèidh

nan cearcan, agus sgilean ciùird practaigeach gus gàrradh freagarrach a thogail. Cho-dhùin Peadar gun robh e airson leantainn air leis a’ phròiseact seo, gu sònraichte le fòcas air an eileamaid IT le bhith a’ cruthachadh làrach-lìn agus a’ cur ri reicean. Le bhith a’ cur a-steach pasgan pròiseict a’ gabhail a-steach bhidio, dealbhan-camara, dealbhan air an tarraing, cunntasan, sgrìobhaidhean, chaidh pròiseact Pheadair a dhearbhadh.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Bha Peadar comasach air fèin-mheòrachadh agus air innse mu na sgilean a neartaich e cho math ris na sgilean ùra a dh’ionnsaich e bhon phròiseact. Bha a phàrantan comasach air fèin-mheòrachadh Pheadair a dhearbhadh bho na h-eòlasan sin leis gu bheil e air oideachadh san dachaigh.

Duais

Mar thoradh air sin fhuair Peadar an Dioplòma a bha a’ gabhail a-steach cùrsaichean Theisteanasan Nàiseanta agus Cairtean-teisteanais Nàiseanta, còmhla ris an Ionnsachadh Pròiseict agus am fèin-chnuasachadh a rinn e. Leig seo le Peadar a dhol a-steach gu siostam nan colaistean nuair a bha e 16, aig ìre iomchaidh, a’ leigeil leis leantainn air adhart às dèidh aois foghlam riatanach.

Turas Gabriella

Cùl-fhiosrachadh

Tha Gabriella na neach-ionnsachaidh a tha 16-bliadhna a dh’aois de shliochd Roma. Chaidh bacadh a chur air a cuid foghlaim air sgàth gum bi an teaghlach aige a’ tilleadh gu Ròmania fad beagan mhìosan gach bliadhna. Rinn a pàrantan imrich a dh’Alba gus foghlam nas fheàrr fhaighinn dhi fhèin agus do a peathraichean. Tha dleastanasan inbheach air a bhith oirre taobh a-staigh an teaghlaich fharsaing bho aois òg. Bu mhath le Gabriella siubhal còmhla ri a teaghlach farsgaing san àm ri teachd.

Bha ìre frithealaidh Gabriella tron Fhoghlam Fharsaing Choitcheann aice agus sa cheathramh bliadhna aice na b’ ìsle na a’ chuibheasachd nàiseanta. Dh’aithris i air grunn chùisean burraidheachd dhan tidsear cùram treòrachaidh aice. Tha buidheann beag de dhlùth charaidean aig Gabriella. Chomharraich an sgoil gun robh i ann an cunnart gun a bhith a’ crìochnachadh an Dioplòma aice agus bha raon de chom-pàirtichean an sàs ann gus taic a chumail ri com-pàirteachadh leatha fhèin agus a teaghlach.

Prògraman Ionnsachaidh

Anns a’ cheathramh bliadhna, rinn Gabriella raon de theisteanasan agus dhuaisean. Fhuair i buannachd bho dian thaic litearrachd agus choisinn i creideasan ann an litearrachd aig SCQF Ìre 3. Chuir i crìoch cuideachd air Prògraman Ionnsachaidh agus choisinn i creideasan ann an àireamhachd, ESOL, siubhal is turasachd agus aoigheachd san sgoil, agus SCQF Ìre 3 aig Urras a’ Phrionnsa air Riaghladh Airgead aig an leabharlann ionadail. Is toil le Gabriella an neach-obrach òigridh a tha a’ lìbhrigeadh duais Urras a’ Phrionnsa agus is toil leatha a bhith ag ionnsachadh san leabharlann.

Ionnsachadh Pròiseict

Tha Gabriella air pròiseact SCQF Ìre 3 a dhèanamh tro Urras a’ Phrionnsa le fòcas air turas a phlanadh còmhla ri a co-aoisean. Tha seo air a dhearbhadh leis an neach-obrach òigridh a tha a’ stiùireadh a’ phròiseict.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Tha Gabriella air dleastanasan cùraim a ghabhail os làimh airson a peathraichean nas òige bho aois òg. Tha e air a bhith doirbh dhi bruidhinn air seo leis an tidsear cùram treòrachaidh aice. Tha e air a bhith nas fhasa dhi bruidhinn mu dheidhinn agus meòrachadh air an t-suidheachadh aice le neach-obrach ceangail-teaghlaich. Dhearbh an neach-obrach ceangail-teaghlaich aice an t-ionnsachadh aice.

Duais

Le taic bhon neach-obrach ceangail-teaghlaich aice, chuir Gabriella crìoch air a h-uile eileamaid den Dioplòma gu soirbheachail agus dh’fhàg i an sgoil aig deireadh a ceathramh bliadhna.

Turas Florin

Cùl-fhiosrachadh

Tha Florin na òganach 15-bliadhna de shliochd Roma, a tha a-nis ann an ÀS5. Thàinig Florin agus a theaghlach a Ghlaschu ann an 2015 agus tha e air a bhith a’ fuireach ann an Cnoc a’ Ghobhainn bhon uair sin, ann an dà dhachaigh eadar-dhealaichte. Tha Florin a’ fuireach còmhla ri a mhàthair, a h-athair agus ceathrar pheathraichean. Is esan an duine-cloinne as sine san teaghlach. Thàinig teaghlach Fhlorin a dh’Alba gus am biodh àm ri teachd nas fheàrr dhaibh fhèin agus aig an cuid chloinne. Tha Màthair Fhlorin a’ fuireach aig an taigh agus a’ coimhead às dèidh an teaghlaich agus tha Athair ag obair gus beoshlaint a chosnadh dhaibh. Bidh an teaghlach a’ siubhal air ais a Romania gach bliadhna gus tadhal air teaghlach is caraidean.

Chunnaic Florin caraidean is teaghlach a’ fulang bho bhurraidheachd. Tha daoine air rudan mì-chailear a ràdh ris-san cuideachd ach tha e gu mòr airson ’s nach toir sin buaidh air. Tha Florin dealasach mu bhith a’ co-roinn a chultar le daoine eile agus tha e ga mheas fhein fortanach gu bheil teaghlach is caraidean aige a bheir taic dha.

Prògraman Ionnsachaidh

Rinn Florin Teisteanasan Nàiseanta ann an Grunn chuspairean. B’ e an Spànntais as motha a chòrd ris leis gun robh e a’ tuigsinn a’ chànain mar-thà. Tha e air buannachd fhaighinn bho thaic bhon roinn Beurla mar Chànan a Bharrachd. Bidh e an-còmhnaidh a’ frithealadh Sgoil Samhraidh agus tha e a’ còrdadh ris gu sònraichte a bhith a’ dèanamh charaidean ùra agus ag obair còmhla ri luchd-obrach òigridh. Tha e cuideachd air Duaisean SCQF a dhèanamh ann an Leasachadh Pearsanta agus Comas-cosnaidh.

Ionnsachadh Pròiseict

Chrìochnaich e Duais Ceannardas a bha air a stiùireadh leis an roinn dràma nuair a bha e an sàs ann an dealbh-cluich na sgoile. Le bhith an sàs ann an dealbh-chluich na sgoile, chuidich seo leis an Ionnsachadh Pròiseict aige le bhith a’ cleachdadh an eòlais aige air dràma agus ceòl. Rinn seo cinnteach gun do leasaich agus gun do neartaich e a chuid Beurla barrachd. Uile gu lèir, thug an eileamaid Ionnsachadh Pròiseact den Dioplòma cothrom dha cruthachalachd, obair-sgioba agus sgilean ceannais a thogail gu soirbheachail.

Slighe-ionnsachaidh Pearsanta

Chrìochnaich Florin Duais Umha Diùc Dhùn Èideann. Tha e a’ còrdadh ris a bhith ri drumadaireachd ged nach eil teisteanas foirmeil aige ann. Chaidh e dhan Big Noise sa bhun-sgoil agus bhrosnaich sin e gus a dhol an sàs ann an ceòl.

Tha Florin àrd-amasach agus tha e airson daoine a chuideachadh a dh’fhuiling bho leth-bhreith no fòirneart. Tha e meòrachail nuair a tha e a’ toirt cunntas air na dh’fhiosraich e fhèin.

Duais

Tha Florin an dùil fuireach san sgoil gu ÀS5 gus crìoch a chur air an Dioplòma aige.

9.2 Toraidhean Eacarsaiche Frèamaidh EQIA

Tar-shealladh air poileasaidh - Dioplòma Coileanaidh na h-Alba

Mar phàirt den Lèirmheas Neo-eisimeileach air Teisteanasan is Measadh, tha a’ Bhuidheann Lèirmheas Neo-eisimeileach (IRG) air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Louise Hayward air modal ùr a chruthachadh airson teisteanasan agus measadh aig an Ìre às Àirde.

Tha am modail seo stèidhichte air a bhith a’ cruthachadh Dioplòma Coileanaidh na h-Alba agus tha an IRG ag ràdh gum bi seo: "a’ cruinneachadh fianais air coileanadh luchd-ionnsachaidh ann an raon nas fharsainge de raointean na tha a’ tachairt aig an àm seo" agus cruthaichidh e "cothroman a bhith aig luchd-ionnsachaidh coileanaidhean ann an trì prìomh raointean a dhearbhadh: Prògraman Ionnsachaidh, Ionnsachadh Pròiseict agus an t-Slighe Phearsanta. Rachadh an Dioplòma a thoirt seachad nuair a bhiodh na trì eileamaidean deiseil agus aig àm fàgail na h-Ìre as Àirde. Tha a bhith a’ cur an Dioplòma an sàs mean air mhean na phrìomh mholadh ann an aithisg dheireannach an Lèirmheis Neo-eisimeileaich, a bharrachd air an fheum a bhith ag obair còmhla ris a h-uile coimhearsnachd aig a bheil ùidh ann an ath-leasachadh air teisteanasan agus measadh ann an Alba.

Cò air a bheir e buaidh?

Beachdaichidh Riaghaltas na h-Alba air molaidhean an Lèirmheis Neo-eisimeileach agus freagraidh e an ceann ùine. Ma cho-dhùineas Ministearan gabhail ris na molaidhean no pàirtean de na molaidhean san Lèirmheas, a’ gabhail a-steach an Dioplòma, bheireadh seo buaidh dhìreach air luchd-ionnsachaidh, pàrantan/luchd-cùraim, tidsearan, òraidichean agus farsaingeachd de dhaoine a th’ air am fastadh ann an roinn an fhoghlaim. Bhiodh builean nas fharsainge ann cuideachd thairis air saoghal an fhoghlaim, a’ gabhail a-steach nam buidhnean foghlaim ùra a tha san amharc agus an luchd-sgrùdaidh ùr. Tha e coltach gum biodh buaidh ann air a’ chomann-shòisealta san fharsaingeachd a’ gabhail a-steach foghlam adhartach is àrd-ìre, fastadh agus cleachdaidhean cosnaidh.

Dòigh-obrach In-ghabhalach a thaobh Dealbhadh Poileasaidh

Tha an Lèirmheas Neo-eisimeileach ag ràdh anns an aithisg eadar-amail aca gu bheil an Lèirmheas air "dòigh in-ghabhalach a chleachdadh a thaobh dealbhadh agus leasachadh" Dioplòma Coileanaidh na h-Alba. Bha trì diofar ìrean san Lèirmheas agus chaidh beachdan iarraidh bho luchd-ùidh aig trì diofar amannan. Bha conaltradh an Lèirmheas stèidhichte air an IRG agus Buidhnean Coimhearsnachd Co-obrachail (CCGan) co-cheangailte.

Tha an IRG ag ràdh gu bheil iad air meòrachadh air na trì ìrean com-pàirteachaidh a bharrachd air raon de dh’fhianais eile gus an Dioplòma a leasachadh.

Eacarsaich Frèamaidh – Sgòp

Anns na h-ìrean mu dheireadh den Lèirmheas nuair a bha an IRG air aontachadh air a’ mhodail a b’ fheàrr leotha, bha Eacarsaich Measadh Buaidh Co-ionannachd (EQIA) ann, air a stiùireadh le Rùnaireachd Neo-eisimeileach nan Lèirmheasan agus bha oifigearan poileasaidh an sàs ann bho taobh a-staigh Bhuidheann-stiùiridh Ath-leasachadh Ionnsachaidh is Foghlaim Riaghaltas na h-Alba. B’ e an obair sgrùdadh a dhèanamh air an Dioplòma a’ cleachdadh slatan-tomhais measaidh buaidh Co-ionannachd agus Alba nas Cothromaiche. Cha b’ e amas na h-eacarsaich measadh coileanta a dhèanamh air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith ann, ach a bhith a’ tòiseachadh air cuid de na ceistean a sgrùdadh agus comhairle a thoirt seachad mu raointean far am feum Riaghaltas na h-Alba barrachd sgrùdaidh a dhèanamh, mus tèid co-dhùnaidhean a dhèanamh a thaobh an Dioplòma. Tha an aithisg ghoirid seo a dheasaich Rùnaireachd Neo-eisimeileach an Lèirmheis na geàrr-chunntas air an eacarsaich agus na co-dhùnaidhean a tha a’ tighinn am bàrr.

Tha e cudromach a bhith soilleir gun do chuir an eacarsaich fòcas air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig an Dioplòma air luchd-ionnsachaidh agus nach do rinn e sgrùdadh air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aige air an fheadhainn a lìbhrigeas an teisteanas ùr, no buaidhean sòisealta nas fharsainge.

Tha e cuideachd cudromach comharrachadh gun deach an geàrr-chunntas seo a sgrìobhadh mus deach aithisg dheireannach agus molaidhean an Lèirmheis a sgrìobhadh, agus mar sin cha deach beachdachadh air atharrachaidhean deireannach air a’ mhodail sa bheachdachadh seo.

An Eacarsaich Frèamaidh - Geàrr-chunntas den deasbad agus de na co-dhùnaidhean againn

Eacarsaich Frèamaidh: Ciamar

San Eacarsaich Frèamaidh againn, choimhead sinn air fianais a bha ri fhaighinn mu na feartan dìonta mar a tha air an liostadh ann an Achd na Co-ionannachd 2010. A bharrachd air sin, chaidh farsaingeachd na h-eacarsaich a leudachadh nas fhaide na an liosta de fheartan fo dhìon laghail gus grunn bhuidhnean eile a ghabhail a-steach air am faodadh an Dioplòma buaidh a thoirt.

B’ e an obair a bh’ aca beachdachadh air fianais càileachdail is àireamhach iomchaidh airson gach feart agus beachdachadh air sreath cheistean:

 • neart na fianais a tha ri faighinn airson an fheairt sin a thaobh a’ phoileasaidh agus a bhith a’ comharrachadh bheàrnan sam bith a dh’fhaodadh a bhith san fhianais.
 • dè na draghan a chaidh a thogail le luchd-ùidh mar phàirt den cho-obrachadh aig an Lèirmheas?
 • dè na cothroman a dh’fhaodadh a bhith san Dioplòma airson co-ionannachd chothroman adhartachadh?
 • dè na droch bhuaidhean a dh’fhaodadh èirigh, agus ciamar a ghabhadh an lasachadh?
 • dè na buidhnean ris am feum Riaghaltas na h-Alba com-pàirteachadh mar phàirt den EQIA fhoirmeil?

Sa mhòr-chuid, chaidh fianais a thogail bho staitistig Riaghaltas na h-Alba agus bho chonaltradh an Lèirmheis. Gheibhear ceanglaichean dhan anailis neo-eisimeileach air na trì ìrean conaltraidh aig an Lèirmheas air duilleag na Buidhne Lèirmheis Neo-eisimeilich air gov.scot

Eacarsaich Frèamaidh – Geàrr-chunntas

’S e prìomh cho-dhùnadh na h-eacarsaich gu bheil an Dioplòma, agus na h-atharrachaidhean a thigeadh na lùib, buailteach buaidh a thoirt air luchd-ionnsachaidh ann an diofar dhòighean. Tha seo a’ gabhail a-steach luchd-ionnsachaidh le feartan dìonta. Tha geàrr-chunntas gu h-ìosal air na buaidhean, na ceistean agus na cothroman a dh’fhaodadh a bhith ann, a chaidh a chomharrachadh tron eacarsaich. Tha sinn a’ moladh gun dèan Riaghaltas na h-Alba làn EQIA mar phàirt den bheachdachadh aca air an aithisg agus na molaidhean mus dèanar co-dhùnadh sam bith a thaobh a bhith a’ gabhail ris an Dioplòma.

Feart dìonta: Ciorram

Sheall an fhianais air an deach beachdachadh san eacarsaich gu bheil an Dioplòma ann am prionnsabal a’ cruthachach chothroman gus piseach a thoirt air builean foghlaim do luchd-ionnsachaidh le ciorraman agus feumalachdan taic a bharrachd. Ach bidh an comas feum a dhèanamh air na cothroman sin a’ crochadh air nàdar mionaideach an Dioplòma agus mar a thèid a chur an gnìomh an da-rìribh.

Rè an Eacarsaich Frèamaidh, chaidh a thoirt fa-near gu bheil e coltach gu bheil an Dioplòma a’ co-thaobhadh ri fear de na molaidhean ann an Lèirmheas Morgan, ‘Support for Learning: All our children and all their potential’ (2020) a mhol gum biodh barrachd aithne ann air coileanadh nas fharsainge taobh a-muigh teisteanasan nàiseanta.

"…bu chòir an siostam [siostam nan teisteanasan] a bhith air a chur air dòigh gus aithne a thoirt do choileanaidhean sònraichte aig cloinn agus daoine òga a tha a’ dol seachad air teisteanasan SQA... Chan eil teisteansan stèidhichte air deuchainnean a reir feumalachdan agus comas cloinne agus dhaoine òga uile ach chan eil seo a’ ciallachadh gu bheil iad a’ fàiligeadh. Tha fianais an Lèirmheis cunbhalach ann a bhith a’ sealltainn gum feum aithne a bhith ann air coileanadh an neach fa leth ann an Ionnsachadh airson Beatha. Tha seo a’ ciallachadh a bhith a’ cruthachadh slighean eile aig a bheil an aon luach agus dòighean air adhartas fa leth a thomhas." (Morgan, 2020)

Chaidh beachdachadh air fianais bho Thosgairean In-ghabhail Clann an Alba a fhuaireadh mar phàirt de dh’Ìre a Trì. Thugadh fa-near gun robh na Tosgairean In-ghabhail "fàbharach mu na molaidhean" san fharsaingeachd, agus gun robh iad a’ cur luach anns an Dioplòma "an gluasad gu bhith ag aithneachadh seòrsaichean soirbheachais nas fharsainge taobh a-muigh an t-siostam dheuchainnean is measaidhean foirmeil agus na cothroman air dòighean-obrach nas pearsanta". (Tosgairean In-ghabhail / Clann an Alba – freagairt Ìre a Trì nach tàinig tron t-suirbhidh)

Ach, chaidh raointean a chomharrachadh far an robh a’ bhuidheann den bheachd gun robh barrachd sgrùdaidh a dhìth le Riaghaltas na h-Alba. Tha iad seo a’ gabhail a‑steach:

 • beachdachadh mionaideach air mar a dh’fhaodadh an Dioplòma buaidh a thoirt air luchd-ionnsachaidh le raon de chiorraman agus feumalachdan taic a bharrachd, a’ gabhail a-steach luchd-ionnsachaidh le comas àrd;
 • a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aige air luchd-ionnsachaidh le ciorraman ioma-fhillte, agus;
 • buaidh claon-bhreith luchd-teagaisg ann am measadh agus na roghainnean airson claon-bhreith thidsearan a lasachadh.

Bu chòir barrachd conaltraidh a bhith ann le buidhnean ciorraim mus tèid co-dhùnadh a dhèanamh mun Dioplòma. A bharrachd air an sin, ma cho-dhùineas Riaghaltas na h-Alba gabhail ris na molaidhean mun Dioplòma, feumaidh conaltradh leantainneach a bhith ann leis na buidhnean sin gus cuideachadh le dealbhadh agus leasachadh mionaideach an Dioplòma. Bidh seo deatamach gus dèanamh cinnteach gu bheil an Dioplòma a’ dèanamh feum air a’ chothrom gus piseach a thoirt air an Ìre as Àirde do luchd-ionnsachaidh le feumalachdan taic a bharrachd agus ciorraman agus gu sònraichte, gus dèanamh cinnteach nach cruthaich e ana-cothrom sam bith ris nach robh dùil.

Feart dìonta: Cinneadh

Rè na h-Eacarsaich Frèamaidh chaidh beachdachadh air freagairtean co-chomhairleachaidh a’ gabhail a-steach bhon Cho-bhanntachd airson Còraichean Co-ionannachd Cinnidh (CRER) agus Prògram an-aghaidh Gràin-cinnidh ann am Foghlam (AREP) a bharrachd air notaichean bho dheasbad CCG aig Òigridh Eadar-chultarach na h-Alba air a stiùireadh le luchd-ionnsachaidh. Nochd na freagairtean seo dragh sònraichte mun mholadh gum biodh barrachd cuideam air measadh thidsearan san Ìre as Àirde.

"Tha a’ phàirt a bh’ aig tidsearan ann a bhith a’ suidheachadh nan ìrean ris an robhar dùil sna deuchainnean ann an Alba aig àm a’ Choròna-bhìorais a’ toirt beagan tuigse dhuinn air seo. Gu cuibheasach, fhuair luchd-ionnsachaidh bho gach buidheann cinnidh ìrean ro-mheasta a bha ro àrd an coimeas ri mar a rinn a’ bhuidheann aca an da-rìribh anns na bliadhnaichean roimhe sin. Ach bha ìrean na b’ ìsle de ro-mheasadh aig a h-uile buidheann luchd-ionnsachaidh BME na an co-aoisean bho bhuidhnean cinneachail geala ach a-mhàin òigridh Afraganach, Cairibianach agus Dubha. Tha seo a’ fàgail gu bheil an fheadhainn bho bhuidhnean cinnidheach geala a’ faighinn buannachd choimeasach, leis gu bheil an coileanadh aca air àrdachadh gu fuadan gu ìre nas motha." (CRER)

"Ma tha Alba gu bhith a’ gluasad air adhart le measadh cunbhalach leantainneach a tha a’ crochadh air obair-chùrsa air a chomharrachadh le tidsearan, ciamar a nì sinn cinnteach nach toir claonadh cinneadail (agus seòrsaichean eile de chlaonadh) buaidh air na comharraidhean a gheibh daoine? Tha ìrean tuairmseach airson luchd-ionnsachaidh Dubh, Àisianach agus Mion-chinnidh gu tric nas ìsle na na fìor ìrean a gheibhear airson deuchainnean a thèid a chomharrachadh gun urra." (Buidheann-obrach de bhuidhnean a tha ag obair an-aghaidh gràin-cinnidh agus luchd-ùidh foghlaim: Fo-bhuidheann Ceannardas Foghlaim agus Ionnsachadh Proifeiseanta de Phrògram Co-ionannachd Cinnidh agus An-aghaidh gràin-cinnidh ann am Foghlam aig Riaghaltas na h-Alba.)

Chaidh beachdachadh air ceumannan lasachaidh a dh’fhaodadh a bhith ann gus claonadh luchd-teagaisg a lùghdachadh anns an Eacarsaich Frèamaidh. Tha iad sin a’ gabhail a-steach taic agus trèanadh do thidsearan a bharrachd air siostaman modaratarachd sgoile agus nàiseanta. Thathar a’ moladh gun dèanar rannsachaidh a barrachd gus coimhead air a’ chunnart gum bi claonadh luchd-teagaisg ann agus air ceumannan lasachaidh, mus tèid co-dhùnadh sam bith a dhèanamh le Riaghaltas na h-Alba measadh a dhèanamh a tha air a stiùireadh le tidsearan san Ìre as Àirde.

"Tha mi a’ smaoineachadh bho 2020 gun deach mo sgòradh air dàimh tidsear-oileanach. Airson cuid de chuspairean bha sgòran nas àirde agam ach airson cuid tha fios agam gun do dh’fhàilig mi ach gun d’ fhuair mi deagh chomharra . Chan eil teagamh sam bith ann nach eil claonadh ann gu ìre." (Ball CCG - Neach-ionnsachaidh, Òigridh Eadar-chultarach na h-Alba)

Bha prìomh dhragh eile a thaobh co-ionannachd cinnidh co-cheangailte ris an eileamaid Slighe Phearsanta san Dioplòma:

"Tha raon de chnapan-starra aithnichte a’ toirt buaidh air cothroman luchd-ionnsachaidh

Dubh is Mion-chinnidh air gus duaisean agus coileanaidhean fhaighinn taobh a-muigh na sgoile. Tha gràin-cinnidh taobh a-staigh seirbheisean prìomh-shruthach a tha ag amas air daoine òga na chnap-starra den t-seòrsa... Tha teaghlaichean Dubha is Mion-chinnidh a dhà uimhir nas dualtaiche a bhith fo bhochdainn... Dh’fhaodadh gnìomhachdan le cosgais, a’ gabhail a-steach cosgaisean bunaiteach leithid siubhal, a bhith do-ruigsinneach do mhòran. A bharrachd air seo, tha pàrantan aig luchd-ionnsachaidh Dubh is Mion-chinnidh nas dualtaiche a bhith ag obair ann an dreuchdan le uairean obrach fada no neo-àbhaisteach, a’ fàgail gu bheil e nas duilghe faighinn gu agus air ais bho chlubaichean is ghnìomhachdan." (CRER)

Tron eacarsaich frèamaidh, chaidh a thoirt fa-near gun deach an t-Slighe Phearsanta san Dioplòma atharrachadh bho chaidh a’ cho-chomhairleachadh poblach a chur air dòigh, mar thoradh air beachdan ann an Ìre a Trì den Lèirmheas. Chan eil fòcas na h-earainn Pearsanta air an àireamh de ghnath-eòlasan a tha air a bhith aig an neach-ionnsachaidh ach air na tha neach air ionnsachadh tro gnàth-eòlas i.e, am meòrachadh. Thugadh fa near gum biodh buaidh nas lugha air a bhith a’ cur fòcas air a’ mheòrachadh seach a bhith ag amas air gnìomhan. Bu chòir am moladh aig an IRG gum bu chòir taic bho inbheach iomchaidh, mar eisimpleir, Neach-obrach Òigridh no neach-teagaisg a bhith ann gus taic a chumail ris an t-Slighe Phearsanta, a bhith air fhaicinn mar chòir agus bu chòir dèanamh cinnteach gu bheil seo ann airson gach neach-ionnsachaidh. Bha seo air fhaicinn mar gnìomh lasachaidh. A dh’aindeoin seo bha sinn a’ faireachdainn gum faodadh ceistean co-ionannachd a bhith ann fhathast a thaobh na Slighe Pearsanta a dh’fheumar sgrùdadh tuilleadh.

Thathar a’ moladh gun dèanar obair a bharrachd le CRER agus AREP gus coimhead ann am barrachd doimhneachd air na cothroman agus gnìomhan a tha a dhìth gus am biodh an t-Slighe Phearsanta a’ cumail taic ri co-ionannachd gnè mus tèid co-dhùnadh a ghabhail air an ealamaid seo den Dioplòma.

Thathar a’ moladh, mus tèid co-dhùnadh sam bith a dhèanamh a thaobh an Dioplòma, gun tèid barrachd conaltraidh a dhèanamh le buidhnean riochdachail leithid CRER, BEMIS agus an fheadhainn a tha a’ riochdachadh choimhearsnachdan Siopsasch/Luchd-siubhail agus Roma, gus cothroman sam bith eile a chomharrachadh gus co-ionannachd chothroman adhartachadh agus gu cudomach, gus dèanamh cinnteach nach cruthaich an Dioplòma barrachd ana-cothrom do-rùnaichte.

Feartan dìonta: Creideamh agus Feallsanachd

Chaidh a thoirt fa near gun dòcha gum biodh ceistean co-ionannachd ann a thaobh creideamh agus feallsanachd. Mar eisimpleir, chaidh toirt fa-near gum feumar beachdachadh air an riatanas ann an sgoiltean Caitligeach a bhith a’ teagasg Foghlam Creideimh is Moraltachd tron Ìre as Àirde air fad. Chomharraich an Eacarsaich Frèamaidh cuideachd gum faodadh buaidh a bhith air co-ionannachd a thaobh na Slighe Pearsanta.

Thathar a’ moladh gun tèid conaltradh a dhèanamh le buidhnean creideimh iomchaidh leithid Interfaith Scotland gus an Dioplòma a sgrùdadh a thaobh co-ionannachd Creideimh is Feallsanachd.

Feart dìonta: Gnè

Chaidh beachdachadh air fianais càileachdail a tha a’ sealltainn gu bheil bacaidhean structarail leantainneach air nigheanan bho bhith a’ faighinn cothrom air cuid de chuspairean, gu sònraichte cuspairean STEM mar phàirt den Eacarsaich Frèamaidh, agus chaidh a thoirt fa-near nach toireadh an Dioplòma aghaidh dìreach air a’ chùis seo.

Uile gu lèir, bha a’ bhuidheann a’ faireachdainn gum faodadh an t-sùbailteachd taobh a-staigh an Dioplòma taic a thoirt do bhalaich agus do nigheanan ach cho-dhùin iad gu bheil barrachd obrach a dhìth bho Riaghaltas na h-Alba gus sgrùdadh domhainn a dhèanamh air na cothroman, agus duilgheadasan a dh’fhaodadh an Dioplòma adhabharachadh, a thaobh Gnè.

Thathar a’ moladh gun dèanar rannsachadh a bharrachd a thaobh dòighean measaidh do bhalaich is do nighnean. Thathar cuideachd a’ moladh gum bi conaltradh ann leis a’ Bhuidheann Gnìomh Co-ionannachd Gnè ann am Foghlam agus Ionnsachadh gus dèanamh cinnteach, ma thèid gabhail ris, gu bheil an Dioplòma air a dhealbhadh agus air a lìbhrigeadh ann an dòigh a chumas taic ri co-ionannachd gnè ann am foghlam.

Feart dìonta: Aois

Thug a’ Bhuidheann Frèamaidh fa-near gur e rùn na Buidhne Lèirmheis Neo-eisimeilich gum biodh an Dioplòma ri fhaighinn dhan a h-uile neach-ionnsachaidh ge b' e dè an aois a tha iad, agus gum biodh cothrom aig luchd-ionnsachaidh a tha air an sgoil fhàgail an Dioplòma a dhèanamh sa cholaiste.

Tha e cudromach gun dèan Riaghalta na h-Alba ceangal ri colaisgean gus dèanam cinnteach gun gabh am moladh gus an Dioplòma a lìbhrigeadh ann an colaistean a thoirt gu buil an da-rìrirbh.

Feart dìonta: Leatromachd agus Màthaireachd

Chan eil a’ Bhuidhean Frèamaidh mothachail air fianais bhuntainneach làitreach sam bith aig an àm seo air leatromachd agus màthaireachd a thaobh a’ phoileasaidh seo. Ach mar phàirt den EQIA foirmeil, dh’fhaodte gum bi Riaghaltas na h-Alba airson beachdan a shireadh air seo.

Feart dìonta: Ath-bhuileachadh gnè

Chan eil a’ Bhuidhean Frèamaidh mothachail air fianais bhuntainneach làitreach sam bith aig an àm seo air ath-bhuilteachadh gnè a thaobh a’ phoileasaidh seo. Ach mar phàirt den Mheasadh Buaidh Co-ionannachd fhoirmeil, dh’fhaodte gum bi Riaghaltas na h-Alba airson beachdan a shireadh air builean gun dùil sam bith a dh’fhaodadh a bhith ann dhan bhuidhinn seo.

Feart dìonta: Taobhadh feise

Chan eil a’ Bhuidhean Frèamaidh mothachail air fianais bhuntainneach làitreach sam bith aig an àm seo air taobhadh feise a thaobh a’ phoileasaidh seo. Ach mar phàirt den EQIA foirmeil, dh’fhaodte gum bi Riaghaltas na h-Alba airson beachdan a shireadh air seo.

Raointean Rannsachaidh eile:

A bharrachd air na feartan dìonta, chaidh grunn bhuidhnean eile de luchd-ionnsachaidh a chomharrachadh air am feumadh barrachd beachdachaidh a dhèanamh a thaobh buaidhean co-ionannachd.

Taobhan sòisio-eaconamach

Bha fianais air an deach beachdachadh a thaobh cùisean sòisio-eaconamach a’ tarraing air freagairtean a fhuaireadh anns na trì ìrean com-pàirteachaidh agus gu sònraichte bhon CCG air Cothromas air a stiùireadh leis an Dr Edward Sosu aig Oilthigh Shrath Chluaidh.

Bha an dragh a bu mhotha a thaobh co-ionannachd shòisio-eaconamach co-cheangailte ris an t-Slighe Phearsanta. Bha mòran de luchd-freagairt anns a’ cho-chomhairle phoblach agus ann an conaltradh Ìre a Trì den bheachd gum biodh e na b’ fhasa, airson diofar adhbharan, do luchd-ionnsachaidh bho chùl-raointean sòisio-eaconamach nas àirde an earrann seo den Dioplòma a choileanadh na luchd-ionnsachaidh bho chùl-raointean sòisio-eaconamach nas ìsle, agus mar sin a’ cur neo-ionannachd fad-ùine ann am builean foghlaim am miosad.

Mar a chaidh a mhìneachadh gu h-àrd, fo Chinneadh, bha a’ Bhuidheann Frèamaidh a’ toirt fa-near gun deach an ealamaid Slighe Pearsanta san Dioplòma ùrachadh bhon a chaidh a’ cho-chomhairle phoblach a chur a-mach, agus mar fhreagairt air fios air ais aig Ìre a Trì. Chan eil fòcas na h-earainn Slighe Phearsanta air an àireamh de ghnath-eòlasan

a tha air a bhith aig an neach-ionnsachaidh ach air na tha neach air ionnsachadh tro gnàth-eòlas i.e, am meòrachadh. Thugadh fa near gum biodh buaidh nas lugha air a bhith a’ cur fòcas air a’ mheòrachadh seach a bhith ag amas air gnìomhan.

Chaidh fàilte a chur air a’ mholadh bhon IRG cuideachd gum biodh taic bho inbheach iomchaidh mar eisimpleir, Neach-obrach Òigridh no tidsear, gus an earrann Slighe Phearsanta a choileanadh, air a ghealltainn do gach neach-ionnsachaidh, agus bha seo air fhaicinn mar fheart lasachaidh. A dh’aindeoin seo bha a’ bhuidheann a’ faireachdainn gur dòcha gum faodadh ceisstean co-ionannachd a bhith ann fhathast a thaobh na Slighe Pearsanta a dh’fheumar sgrùdadh barrachd.

Bha adhbharan dragh eile anns an Dioplòma air an tug luchd-freagairt fa-near a thaobh co-ionannachd shòisio-eaconamach, a’ gabhail a-steach cothrom air claonadh thidsearan an aghaidh luchd-ionnsachaidh bho chùl-raointean sòisio-eaconamach nas ìsle agus dragh mun ghluasad gu barrachd ionnsachadh didseatach, ag aithneachadh nach eil cothrom aig a h-uile neach-ionnsachaidh air teicneòlas didseatach agus/no bann-leathann.

"Tha neo-ionannachd didseatach fhathast na dhùbhlan cudromach do mòran luchd-ionnsachaidh, aig nach eil cothrom air innealan IT agus air ceanglaichean gun uèir/bann-leathann. Chanamaid cuideachd gu bheil bochdainn dhidsiteach gu tric falaichte agus gu bheil e furasta dearmad a dhèanamh air. (EIS)

Air an làimh eile, thog a’ Bhuidheann Frèamaidh fa-near gun robh an sgioba Ath-bhreithneachaidh air deagh fhios air ais fhaighinn bho ghrunn thidsearan agus luchd-ionnsachaidh mu thaobhan den Dioplòma a bha iad a’ faireachdainn a dh’fhaodadh a’ bheàrn coileanaidh co-cheangailte ri bochdainn a lughdachadh. Mar eisimpleir, thuirt cuid den luchd-teagaisg is luchd-teagaisg:

 • gun robhar den bheachd gu bheil an gluasad gu barrachd measadh thidsearan nas cothromaiche leis gu bheil tidsearan eòlach air comas nan oileanach aca agus gum faodadh iad ìrean nas mionaidiche a thoirt seachad na deuchainnean deireannach;
 • gun toireadh an t-àrdachadh ann an sùbailteachd agus roghainn a tha follaiseach san Dioplòma taic do cho-ionannachd, agus;
 • gun robhar a’ coimhead air a’ Phròiseact agus air an t-Slighe Phearsanta mar chothroman gus am fòcas a stiùireadh air falbh bho shoirbheachas a bhith ga mheas mar choileanadh ann an cuspairean acadaimigeach traidiseanta.

Thathar a’ moladh gun dèanar barrachd conaltraidh le buidhnean leithid Buidheann Gnìomh Bochdainn Cloinne agus buidhnean eile coltach ris mar an ath cheum riatanach gus làn sgrùdadh a dhèanamh air na buaidhean sòisio-eaconamach a dh’fhaodadh a bhith aig an Dioplòma.

Luchd-ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig:

Bha Bòrd na Gàidhlig, Comann nam Pàrant (Nàiseanta), CLAS (Comann Luchd-Teagaisg Àrd Sgoiltean) agus Foghlam Alba am measg nam buidhnean a chuir freagairtean dhan Lèirmheas a bheachdaich air feumalachdan sònraichte luchd-ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig.

Thugadh fa-near ged a bha an fheadhainn a bha a’ riochdachadh ùidhean na Gàidhlig taiceil san fharsaingeachd do na trì ealamaid agus prionnsapal an Dioplòma gun deach cuideam a chur air na leanas.

Feumaidh siostam sam bith a bhith a’ tòiseachadh bhon àite seo:

 • feumaidh tuigse a bhith ann airson gach taisbeanair gu bheil Alba a’ toirt seachad foghlam an dàrna cuid tron Bheurla no tron Ghàidhlig a rèir toil phàrantach.
 • Feumaidh cothroman gus na 4 comasan a leudachadh agus a leasachadh a bhith rim faighinn gu co-ionann airson sgoilearan FtG agus sgoilearan FtB, agus.
 • bu chòir na goireasan agus an trèanadh uile airson sgiobaidhean foghlaim a bhith air an toirt seachad gu co-ionann airson siostaman FtG agus FtB.

Ma thèid gabhail ris an Dioplòma no pàirtean den Dioplòma feumar an roinn FtG, a’ gabhail a-steach luchd-ionnsachaidh agus tidsearan, a bhith an sàs ann a bhith a’ cuideachadh le dealbhadh agus leasachadh cùisean mionaideach an Dioplòma.

Clann a thathar a’ coimhead às an dèidh:

Thug a’ bhuidheann fa-near ged a tha builean foghlaim aig clann fo chùram air fàs nas fheàrr gu bheil beàrnan mòra fhathast ann an taca ri sgoilearan san fharsaingeachd. Thugadh fa-near gum bi e cudromach beachdachadh air mar a ghabhas an Dioplòma a dhealbhadh agus a leasachadh gus pisieach a thoirt air builean foghlaim airson clann fo chùram. Bidh e cudromach cuideachd buaidh gun duil sam bith air a’ bhuidhinn seo a chomharrachadh. Ged a tha buidhnean leithid CELCIS agus Who Cares? Scotland air beachdan a thoirt a-steach dhan Lèirmheas, thathar a’ moladh, gun tèid tuilleadh conaltraidh a dhèanamh le CELCIS agus Who Cares? Scotland mu dhealbhadh is leasachadh a’ mhodail mas e is gun tèid co-dhùnadh a ghabhail an Dioplòma a thoirt a-steach.

Luchd-ionnsachaidh a tha a’ faighinn foghlam san dachaigh:

Thog luchd-ionnsachaidh a tha a’ faighinn foghlam san dachaigh agus am pàrantan/luchd-cùraim a bha an sàs ann an conaltradh mar phàirt den Lèirmheas dragh mu atharrachaidhean sam bith air an t-siostam a dhèanadh ruigsinneachd air teisteanasan do luchd-ionnsachaidh ann am foghlam san dachaigh nas duilghe. Thug luchd-ionnsachaidh ann am foghlam dachaigh agus am pàrantan/luchd-cùraim fa-near do na dùbhlain a th’ ann aig an àm seo a thaobh cothrom air teisteanasan nàiseanta.

Tha e cudromach dèanamh cinnteach gun tèid beachdachadh air feumalachdan luchd-ionnsachaidh ann am foghlam dachaigh ann an dealbhadh agus leasachadh an Dioplòma agus thathar a’ moladh gum bu chòir barrachd com-pàirt a bhith ann leis an roinn seo, ma thèid co-dhùnadh a dhèanamh gus an Dioplòma a thoirt a-steach.

"Tha e cudromach gum bi cothrom aig clann a tha a’ faighinn foghlam aig an dachaigh air an Dioplòma Tha casgan is cothroman a dhìth." (Ball CCG, Luchd-ionnsachaidh - freagairt Ìre a Trì)

Eacarsaich Frèamaidh - Co-dhùnaidhean

Mar a chaidh ainmeachadh gu h-àrd chan eilear an dùil gur e aithris choileanta a tha seo no làn mheasadh air buaidhean. Ach tha e a’ cur an cèill buaidhean tòiseachail is taisbeanach a dh’fheumas Riaghaltas na h-Alba a sgrùdadh barrachd mar phàirt den bheachdachadh aca air molaidhean an IRG. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh raointean far a bheil gainnead fianais a thaobh grunn fheartan dìonta.

Às dèidh na h-eacarsaich seo, thathar a’ moladh gum feum Riaghaltas na h-Alba làn EQIA a dhèanamh agus gum bu chòir seo a dhèanamh mus freagair Riaghaltas na h-Alba na molaidhean mun Dioplòma. Bu chòir dhan EQIA seo a bhith a’ gabhail a-steach measadh air a’ bhuaidh air luchd-ionnsachaidh agus air luchd-obrach a lìbhrigeas an teisteanas ùr (tidsearan agus òraidichean colaiste sa mhòr-chuid) a bharrachd air beachdachadh nas fharsainge air buaidhean sòisealta san fharsaingeachd.

9.3 Bun-riaghailtean

Facal-tòiseachaidh

Tha an sgrìobhainn seo a’ mìneachadh raon-ùghdarrais Buidheann Lèirmheas Neo-eisimeileach Theisteanasan is Measaidh (IRG), a bhios air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Louise Hayward, Àrd-ollamh Measadh agus Ùr-ghnàthachadh Foghlaim ann an Oilthigh Ghlaschu (Neach-gairm an IRG).

Cùl-fhiosrachadh

Tha an obair seo a’ tighinn gu ìre, mar thoradh air aithisgean OECD a chaidh fhoillseachadh bho chionn ghoirid air Curraicealam na h-Alba airson Sàr-mhathais (CfE). Fhuair Curriculum for Excellence - Into the Future (2021) a-mach ged a tha CfE "fhathast na iomairt dhàna aig a bheil taic fharsaing, agus ged a tha an dealbhadh aige a’ tabhann na sùbailteachd a dh’fheumar gus ionnsachadh oileanach a leasachadh barrachd. Gum feumar cuideachd an structar, na cleachdaidhean ionnsachaidh agus modhan measaidh san Ìre as Àirde atharrachadh gus am bi iad co-chòrdail ri lèirsinn CfE, agus gus am faighear cothrom air an ghluasad curraicealaim rèidh a thathar a’ gealltainn bho 3 gu 18." Dh’fheuch an aithisg às dèidh sin leis an Àrd-ollamh Gòrdan Stobart, (2021), Upper-secondary education student assessment in Scotland: A comparative perspective ri sealladh a thoirt seachad air a’ "mhì-thaobhadh" a bhathar a’ faicinn eadar curraicealam agus measadh agus gus cothroman a nochdadh airson ath-leasachadh mheasaidhean san Ìre as Àirde.

A bharrachd air na h-aithisgean sin aig an OECD bho chionn ghoirid, às dèidh stad a bhith air a chur air deuchainnean Nàiseanta 5, Àrd-ìre agus Àrd-ìre Adhartach ann an 2020 agus 2021 mar thoradh air COVID-19, tha deasbad poblach às ùr air a bhith againn ann an Alba mu mheasadh, gu sònraichte san Ìre as Àirde. Mar sin, san Dàmhair 2021 dh’ainmich Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean gum biodh an t-Àrd-Ollamh Louise Hayward aig Oilthigh Ghlaschu a’ stiùireadh obair, a’ co-chomhairleachaih air an adhbhar agus air na prionnsapalan a bu chòir a bhith mar bhunait air ath-leasachadh theisteanasan agus measadh nàiseanta.

Mar thoiseach tòiseachaidh dhan obair seo, bithear a’ beachdachadh agus a’ dèanamh mion-sgrùdadh air aithisgean OECD; conaltradh ro-làimh, rannsachadh agus na freagairtean co-chomhairleachaidh a fhuaras mar phàirt de dh’obair an Àrd-ollaimh Ken Muir a’ buntainn gu sònraichte ri teisteanasan agus measadh; conaltradh tràth leis an Àrd-ollamh Hayward le co-obraichean bho Phàrlamaid Òigridh na h-Alba agus Pàrlamaid na Cloinne agus rannsachadh agus suirbhidhean iomchaidh ro-làimh air oileanaich, tidsearan, agus pàrantan is luchd-cùraim air a’ chuspair seo.

Sgòp

Bheir an Neach-gairm, le taic bhon IRG agus Buidhnean Coimhearsnachd Co-obrachail (Collaborative Community Groups - CCGan), aithisg agus molaidhean do Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, a’ toirt comhairle air an adhbhar agus na prionnsapalan a bu chòir a bhith mar bhunait ri ath-leasachadh air teisteanasan nàiseanta agus measadh san ‘Ìre as Àirde’. Bidh seo a’ coimhead air ÀS4-ÀS6 agus aois 15-18 taobh a-muigh na sgoile sa mhòr-chuid, ach thathar cuideachd mothachail gum faodadh builean a bhith ann do chuid de luchd-ionnsachaidh inbheach a bhios a’ dèanamh chùrsaichean a thig fon raon-ùghdarrais. Bidh fòcas na h-obrach seo air frèam theisteanasan sgoile is colaiste a tha rim faighinn aig an Ìre as Àirde. Cha bhi an lèirmheas a’ beachdachadh no a’ dèanamh mholaidhean air an t-susbaint aig cùrsaichean fa leth.

Thathar an dùil gun dèan an IRG sgrùdadh air cùisean leithid:

 • adhbharan agus cleachdadh siostam teisteanais/ deuchainnean, a’ gabhail a-steach aithne air ionnsachadh, barantachadh, taghadh agus cunntachalachd;
 • beachdachadh air modhan measaidh ann an cuspairean dreuchdail agus teignigeach agus air leasanan a ghabhadh ionnsachadh bho na modhan sin
 • cothromachd, cothromas agus buaidh diofar dhòighean a thaobh measadh airson teisteanasan;
 • bho bheachdan gu cleachdadh – am pròiseas de bhith ag atharrachaidh agus ag ionnsachadh bhon àm a dh’fhalbh, agus;
 • modhan-obrach Nàiseanta is Eadar-nàiseanta nas fharsainge a thaobh measadh is teisteanasan san àm ri teachd.

Bidh na co-dhùnaidhean aig an Neach-gairm agus an IRG neo-eisimeileach bho Riaghaltas na h-Alba agus bhon a h-uile buidheann eile.

Bheir an Neach-gairm cuireadh dhan IRG do dhaoine fa leth a tha a’ tighinn bho dhiofar chùl-raointean agus aig a bheil farsaingeachd de sgilean, eòlas agus gnàth-eòlas.

Ballrachd IRG agus CCG

Ni Ballrachd an IRG agus nan CCGan cinnteach gum bi cothrom aig a h-uile buidheann le ùidh ann an cor nan teisteanasan san àm ri teachd a bhith a’ biathadh a-steach dhan Lèirmheas.

Bidh ballrachd a’ gabhail a-steach, am measg eile:

 • an fheadhainn air an toir seo a’ bhuaidh as motha (luchd-cleachdaidh, sgoilearan, pàrantan agus luchd-cùraim) a’ dèanamh cinnteach gu bheil daoine fa leth ann bho raon farsaing de chùl-raointean bho na buidhnean sin uile;
 • an fheadhainn a tha an sàs gu dìreach ann a bhith a’ lìbhrigeadh chùrsaichean le teisteanasan – tidsearan, òraidichean, stiùirichean sgoile is cholaistean agus solaraichean trèanaidh a’ gabhail a-steach an fheadhainn a tha a’ riochdachadh Roinn Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig;
 • an fheadhainn a chleachdas na teisteanasan seo agus dhaoine òga a’ gluasad bho fhoghlam àrd-ìre, foghlam adhartach, fastaichean, agus buidhnean bhon taobh a-muigh (m.e. Leasachadh Sgilean na h-Alba).
 • iadsan le uallach airson a leithid de theisteanasan a sholarachadh: m.e. SQA, buidhnean eile a bheir seachad teisteanasan agus buidhnean riaghlaidh eile;
 • iadsan le uallach airson poileasaidh ionadail a thaobh theisteanasan, m.e. ùghdarrasan foghlaim ionadail agus Comann Stiùirichean Foghlaim na h-Alba (ADES);
 • luchd-rannsachaidh ann an raointean a tha ro-cudromach do dh’obair na buidhne, m.e. curraicealam, teisteanasan agus measadh, co-ionannachd agus ceartas sòisealta, cunntachalachd, siostaman measaidh nàiseanta is eadar-nàiseanta, atharrachadh seasmhach, agus;
 • riochdachadh bho gach pàirt den dùthaich, an dà chuid dùthchail agus bailteil.

Gheibhear liosta slàn an seo de ghnìomhachd, builean agus dòigh-obrach an Lèirmheis.

An t-ùrachadh mu dheireadh: An Dùbhlachd 2022

9.4 A’ Bhuidheann Lèirmheas Neo-eisimeileach - IRG

Liosta barrachd:

Na daoine as cudromaiche dha bheil teisteanasan

Luchd-ionnsachaidh

 • Beinn Grant (Ball Pàrlamaid Òigridh na h-Alba)
 • Ruby Cardie (Ball Pàrlamaid Òigridh na h-Alba)
 • Le taic bho Mo Whelton, neach-obrach bho Phàrlamaid Òigridh na h-Alba

Pàrantan/Luchd-cùraim

 • Cheryl Burnett (Fòram Phàrantan Nàiseanta na h-Alba (NPFS))
 • Barrie Sheppard agus John Semple (NPFS)
 • Eileen Prior bhon Cheitean 2022 gus am Màrt 2023, agus an uair sin Patrick McGlinchey bhon Mhàrt gus an Cèitean 2023 (Connect)

Dealbhadh, leasachadh agus lìbhrigeadh theisteanasan

Luchd-teagaisg agus òraidichean

 • Andrea Bradley (Àrd-rùnaire, Aonadh an EIS)
 • Peter Bain (Ceannard-sgoile)
 • Andrew Findlater (Prìomh Thidsear)

Dealbhadh is leasachadh

 • Douglas Hutchison (Riaghaltas ionadail)
 • An Dr Gill Stewart (SQA)
 • Martyn Ware (SQA)
 • Aileen Ponton bhon Chèitean 2022 gus an Dùbhlachd 2022, an uair sin Pauline Radcliffe bhon Fhaoilleach chun a’ Chèitein 2023 (SCQF, co-thaobhadh theisteanasan nàiseanta)

A’ fiosrachadh a’ phròiseis: bunait rannsachaidh

 • An t-Àrd-ollamh Chris Chapman (Oilthigh Ghlaschu) - am pròiseas atharrachaidh
 • An Dr Joseph Smith (Oilthigh Shruighlea) - air a chomhairleachadh leis an Àrd-ollamh Mark Priestley (Oilthigh Shruighlea) - curraicealam
 • An t-Àrd-ollamh Jo-Anne Baird (Oilthigh Oxford) - teisteanasan
 • An Dr Edward Sosu (Oilthigh Shrath Chluaidh) - in-ghabhail agus cothromas

A’ fiosrachadh a’ phròiseis: bunait poileasaidh

 • Professor Ken Muir (University of the West of Scotland) Putting - Learners at the Centre (2022)
 • Professor Gordon Stobart (University of Oxford) - upper-secondary education student assessment in Scotland (2021)
 • Professor Graham Donaldson (University of Glasgow) - Curriculum for Excellence/Teaching Scotland’s Future (2010)

An fheadhainn a chleachdas teisteanasan

 • Gnìomhachas/gnothachas – Tracy Black (CBI) - Luchd-fastaidh
 • An t-Àrd-ollamh Ken Thomson (Colaiste Gleann Fhoirthe) - Foghlam Adhartach
 • An t-Àrd-ollamh Jonathan Powles (Oilthigh na h-Alba an Iar) - Foghlam Àrd-ìre

9.5 Buidhnean Co-obrachaidh Coimhearsnachd (Collaborative Community Groups - CCGan)

Buidheann luchd-ionnsachaidh

Air a stiùireadh le Beinn Grant agus Ruby Cardie - le taic bho Mo Whelton

 • SYP
 • Young Scot
 • Youthlink Scotland
 • Foghlam Dachaigh Alba
 • Dyslexia Alba, Tosgaire Òg
 • Buidhnean Òigridh Chailtidh
 • Pannail Comhairleachaidh Òigridh Gailearaidh Stills
 • The Big Project
 • Sgoilear ann an sgoil neo-eisimeileach
 • Caibineat Òigridh Siorrachd Àir an Ear
 • Fòram a’ Chosta a Tuath
 • Fast Forward
 • Who Cares? Scotland
 • Urras an Luchd-cùraim Alba
 • Òigridh Eadar-chultarach Alba (Ìre a Dhà)
 • Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (Buidheann Gàidhlig is Scots tro Young Scot)

Buidheann phàrantan is luchd-cùraim

Air a stiùireadh le Cheryl Burnett agus Elieen Prior / Patrick McGlinchey

 • Connect
 • Fòram Phàrant Nàiseanta na h-Alba – Barrie Sheppard agus Iain Semple
 • Clann an Alba - Annie Watson
 • Contact - Donna Tomlin
 • Ionad Sàr-mhathais airson Cùram agus Dìon Chloinne - Linda O’Neill
 • Comann nam Pàrant - Magaidh Wentworth
 • Foghlam Dachaigh Alba - Mark Nixon
 • Bobath Alba - Sharon Collie

Dreuchd

Air a stiùireadh le Andrea Bradley

 • Eilean Imlah - Institiùd Foghlaim na h-Alba
 • Simone Coetser - Institiùd Foghlaim na h-Alba
 • Pamela Manley - Institiùd Foghlaim na h-Alba
 • Kristine Dempster - Institiùd Foghlaim na h-Alba
 • Julie Ferguson - Institiùd Foghlaim na h-Alba
 • Scott McGimsey - Comann Nàiseanta nam Maighstearan Sgoile, Aonadh nam Bana-tidsearan.
 • Afifa Khanam - Comann Nàiseanta nam Maighstearan Sgoile, Aonadh nam Bana-thidsearan.
 • Mike Corbett - Comann Nàiseanta nam Maighstearan Sgoile, Aonadh nam Bana-thidsearan
 • Tara Lillis - Comann Nàiseanta nam Maighstearan Sgoile, Aonadh nam Bana-thidsearan
 • Catherine Nicol - Comann Luchd-teagaisg Àrd-sgoile na h-Alba
 • John Guidi - Comann Luchd-teagaisg Àrd-sgoile na h-Alba
 • Seumas Searson - Comann Luchd-teagaisg Àrd-sgoile na h-Alba
 • James Cowan - Comann Luchd-teagaisg Àrd-sgoile na h-Alba
 • Jim Thewliss - Àrd-stiùirichean na h-Alba

Ceannardan-sgoile

Air a stiùireadh le Peter Bain

 • Kirsty Ayed - Àrd-sgoil Pàirc an Rìgh, Glaschu
 • Tony Breen - Àrd-sgoil Phort Rìgh, an t-Eilean Sgitheanach
 • Barry Graham - Acadamaidh Wallace Hall, Dùn Phris
 • Graham Hutton - Acadamaidh Grove, Dùn Dè
 • Stephen Ross - Àrd-sgoil Beath, Cowdenbeath
 • Julie McDonald - Acadamaidh Inbhir Narann, Inbhir Narann
 • John O’Neill - Àrd-sgoil Ghlaschu
 • Jon Reid - Àrd-sgoil Leth-Pheairt, an Eaglais Bhreac
 • Anndrew Sharkey - Acadamaidh Naomh Cheann Tighearna, Blackburn
 • Andy Smith - Acadamaidh Thaigh na h-Uiseig, Taigh na h-Uiseig
 • Pauline Walker - An Àrd-sgoil Rìoghail, Dùn Èideann

Luchd-teagaisg

Air a stiùireadh le Andrew Findlater

 • Kirsty Hair - Oilthigh Shrath Chluaidh, Companach Teagaisg
 • Scott Hunter - Acadamaidh Thurra
 • Caroline McFarlane - Acadamaidh Bhanbh
 • Lynsey McNamee - Àrd-sgoil na Banrigh Anna
 • Marc McWhirter - Àrd-sgoil Spè
 • John Schmidt - Àrd-sgoil Coimhearsnachd Churraich
 • Darren Brown - Àrd-sgoil Inbhir Nis
 • Rachel Richards - Àrd-sgoil Coimhearsnachd Churraich
 • Sandy Lunan - Àrd-sgoil Dhùn Bhlàthain
 • Iagan MacAonghais- Àrd-sgoil Àird nam Murchan

Riaghaltas Ionadail

Air a stiùireadh le Douglas Hutchison

 • Stewart Nicolson (Ceannard Seirbheis, Siorrachd Lannraig a Deas, Cathraiche)
 • Matthew Sweeney (COSLA)
 • Grace Vickers (SOLACE)
 • Gerry Lyons (Ceannard Seirbheis, Comhairle Baile Ghlaschu)
 • Maria Lloyd (Ceannard Seirbheis, Comhairle Fhìobha)
 • Lyndsay McRoberts (Stiùiriche an Fhoghlaim, Siorrachd Àir a Deas)
 • Julie Calder (Ceannard Seribheis, Comhairle Siorrachd Rinn Friù)
 • Adam Stephenson (Oifigear Foghlaim, Comhairle Inbhir Chluaidh)
 • Caimbeul Hornell (Oifigear Foghlaim Sealach, Àrd-sgoil Lasswade)
 • Andrew Brown (Àrd-oifigear Foghlaim, Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar)
 • Fiona Robertson (Stiùiriche Gnìomhach Àite is Chloinne, Dhaoine Òga agus Com-pàirteachasan, Lodainn Mheadhanach)
 • Linda McAulay-Griffiths (Prìomh Oifigear Foghlaim/Ceannard nan Sgoiltean, Siorrachd Àir an Ear)

Buidhnean Nàiseanta

Air a stiùireadh leis an Dr Gill Stiùbhart

 • Sally Smith (Ceannard Phreantasachdan Ceumnaiche agus Leasachadh Sgilean, Oilthigh Napier Dhùn Èideann)
 • Ollie Bray (Stiùiriche Ro-innleachd, Foghlam Alba)
 • Andy Creamer (Ceannard Ionnsachaidh, Teagaisg is Measaidh, Foghlam Alba)
 • Maeve NicFhionghain (Àrd-oifigear Foghlaim, Gàidhlig, Foghlam Alba)
 • Tracy Johnston (Àrd-oifigear Foghlaim, Slàinte agus Sunnd, Foghlam Alba)
 • Pauline Stephen (Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba)
 • Victoria Smith (Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba)
 • Louise Campbell (Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba)
 • Alison MacDonald (HMIE, Foghlam Alba)
 • Joe Mulholland (HMIE, Foghlam Alba)
 • Ann Floyd, HMIE (Foghlam Alba)
 • Ken Edwards (Stiùiriche Prògram Foghlaim, Leasachadh Sgilean na h-Alba)
 • Eleanor Wilson (Ceannard Com-pàirteachaidh, Oilthigh Cailleannach Ghlaschu)
 • Martyn Ware (Stiùiriche Poileasaidh, Anailis agus Inbhean, Ùghdarras Theisteanas na h-Alba (SQA))

Co-thaobhadh theisteanasan nàiseanta

Air a stiùireadh le Pauline Radcliffe

 • Comann Stiùirichean Foghlaim na h-Alba
 • Connect
 • Foghlam Alba (Education Scotland)
 • Lantra
 • Buidheann Dearbhadh Càileachd airson Foghlam Àrd-ìre
 • Seirbheis Prìosain na h-Alba
 • Leasachadh Sgilean na h-Alba
 • Comhairle Maoineachaidh na h-Alba
 • Com-pàirteachasan Oileanach ann an Càileachd, Alba
 • Ùghdarras Theisteanas na h-Alba
 • Comhairle Seirbheisean Sòisealta na h-Alba
 • Caidreachas Trèanaidh na h-Alba
 • Youth Link Alba
 • Òigridh Alba

Pròiseas an atharrachaidh

Air a’ stiùireadh leis an Àrd-ollamh Chris Chapman

 • An t-Àrd-ollamh David Hopkins (Oilthigh Bolton)
 • An t-Àrd-ollamh Mel Ainscow (Oilthigh Ghlaschu, Foghlam agus Ceannardas)
 • Jenny Langley, A bha roimhe na Ceannard-sgoile, Àrd-sgoil Kingsway Park High School, Rochdale
 • An t-Àrd-Ollamh Melanie Ehren (Oilthigh Lunnainn, Riaghladh Sgoiltean is Stiùiriche Foghlaim)
 • An t-Àrd-Ollamh Andy Hargreaves (Colaiste Boston, Teagasg, Curraicealam agus Comann)

An clàr-teagaisg

AIr a stiùireadh leis an Dr Joe Smith

 • Alice Crawford - Àrd-sgoil Forrester, Ceannard-curraicealaim
 • An t-Àrd-Ollamh Daniel Alvunger - Oilthigh Linnaeus, an t-Suain, Eòlas Curraicealaim
 • Julia Liesse-Fernandes - Àrd-sgoil Forrester, Ceannard-curraicealaim
 • An t-Ollamh Kathryn Hibbert - Oilthigh an Iar, Ontario, Canada, Foghlam, Eòlas Curraicealaim
 • Martin Ennis - Àrd-sgoil Forrester, Leas-cheannard
 • Mhairi Sheail - Àrd-sgoil Forrester, Ceannard-curraicealaim
 • Molly Fray- Àrd-sgoil Forrester High School, Ceannard-curraicealaim
 • Sarah Jarvis - Àrd-sgoil Inbhir Amain, Teisteanasan agus Measadh

In-ghabhail agus Cothromas

Air a stiùireadh leis an Dr Edward Sosu

 • Sara Spencer (Child Poverty Action Group, Cosgais an Latha Sgoile)
 • An t-Àrd-ollamh Stephen McKinney (Oilthigh Ghlaschu, Eolas-teagaisg, Cleachdadh agus Creideamh)
 • Anne Haggart (Prògram Sgoiltean airson Foghlam Àrd-ìre ASPIRENorth, Co-òrdanaiche Roinneil)
 • Alastair Wilson (Oilthigh Shrath Chluaidh, Àrd-chompanach Rannsachaidh)
 • An Dr Markus Klein (Oilthigh Shragh Chluaidh, Stiùiriche Rannsachaidh, Sgoile an Fhoghlaim)
 • An t-Àrd-Ollamh Cristina Ianelli (Oilthigh Dhùn Èideann, Foghlam agus Spòrs)
 • An t-Àrd-Ollamh Adriana Duta (Oilthigh Dhùn Èideann, Foghlam agus Spòrs)
 • An Dr Roxanne Connelly (Oilthigh Dhùn Èideann, Sòiseòlas agus Dòighean-obrach Uimhireil)
 • An Dr Geetha Marcus (Oilthigh Dhùn Èideann, Foghlam agus Spòrs)
 • An t-Àrd-Ollamh Yvette Taylor (Oilthigh Shrath Chluaidh, Foghlam)
 • Linda O’Neill (CELCIS, Neo-ionannachd ann am Builean Cloinne ann an Cùram)
 • An t-Àrd-Ollamh Sheila Riddell (Oilthigh Dhùn Èideann, Ionad airson Rannsachadh ann am Foghlam In-ghabhalach agus Iomadachd)
 • An Dr Stephanie Thomson (Oithigh Obar Dheathain, Foghlam)
 • An t-Àrd-Ollamh Donald Gray (Oilthigh Obar Dheathain, Foghlam)
 • An t-Àrd-Ollamh Mairead Sutherland (Oilthigh Ghlaschu, Lìonra na h-Alba airson Sgoilearan Comasach)
 • An Dr Fiona O’Hanlon (Oilthigh Dhùn Èideann, Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig)

Poileasaidh is Pròiseas

Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Ken Muir

 • Billy Burke (Ceannard-sgoile, Àrd-sgoil Rinn Friù)
 • Àrd-ollamh Emeritus Walter Humes (Oilthigh Shruighlea)
 • Leas-dheadhan Khadija Mohammed (Oilthigh Taobh an Iar na h-Alba/Comann Luchd-foghlaim Mion-chinnidh na h-Alba)
 • An t-Àrd-ollamh Graham Donaldson (Oilthigh Ghlaschu, Foghlam)

Fastaichean

Air a stiùireadh le Tracy Black

 • Allan Colquhoun (Leonardo MW Ltd)
 • Anna Gillies (NatWest Group)
 • Becky Nicholls (Babcock International Group)
 • Gillian Collin (PricewaterhouseCoopers)
 • Helen Arthur (GlaxoSmithKline plc)
 • Jackie Archer (Balfour Beatty)
 • Jacqueline Hall (BAE Systems plc)
 • Jo Szulikowski (Phoenix Group Holdings)
 • Jonathan McCreadie (Amazon)
 • Mairi Elder (Scottish Power)
 • Mandy McMillan (Glasgow Airport Limited/AGS)
 • Mark Essex (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)
 • Matt Woods (Spirit AeroSystems (Europe) Ltd)
 • Nikhil Sharma (Tata Consultancy Services)
 • Raymond King (Babcock International Group)
 • Richard Turner (BT Group plc)
 • Steven Grier (Microsoft Limited)
 • Suzanne Burns (STV Group plc)

Foghlam adhartach

Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Ken Thomson

 • Lorraine Cowan (Colaiste Ùr Siorrachd Lannraig)
 • Caroline Watson (Colaiste Siorrachd Lannraig a Deas)
 • Brian Dunn (Colaiste Ear-thuath na h-Alba)
 • Lisa Doonan, Colaiste Siorrachd Lannraig a Deas
 • Stef Black agus Ali McDade (Com-pàirt nan Oileanach ann an Càileachd Alba)
 • G Graham agus Katie Paget (Colaiste Dhùn Dè is Aonghais)
 • Ann Heron (Colaiste Siorrachd Àir)
 • Rob McDermott (Colaiste Gleann Fhoirthe)
 • Loraine Lyall (Colaiste Dhùn Èideann)
 • Lisa Calderwood (Colaiste Fhìobh)
 • B Browlee (Colaiste Lodainn an Iar)
 • J Gracier (Colaiste nan Crìochan)
 • Jessica Borley and Liz Cook (Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean)
 • Karen Gray (Colaiste Dhùthchail na h-Alba)
 • Sarah-Jane Linton (Colaiste Lodainn an Iar)

Foghlam àrd-ìre

Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Jonathan Powles

 • An t-Àrd-ollamh Nazira Karodia (Oilthigh Napier, Iar-leas-Sheansalair agus Iar-phrionnsapal Ionnsachaidh is Teagaisg)
 • An t-Àrd-Ollamh Moira Fishbacher-Smith (Oilthigh Ghlaschu, Iar-phrionnsapal Ionnsachaidh is Teagaisg)
 • Shona Barrie (Oilthigh Shruighlea, Stiùiriche Inntrigidh agus Ruigsinneachd)
 • Martin Gibbons (Oilthigh Chill Rìmhinn, Leas-stiùiriche, Stiùiriche Leudachadh Ruigsinneachd agus Com-pàirt)
 • Emma Forster (Oilthigh Obar Dheathain, Leas-stiùiriche Dàimhean Taobh a-muigh, Ceananrd Fastadh is Inntrigeadh na RA)
 • An Dr Stephanie McKendry (Oilthigh Shrath Chluaidh, Ceannard Ruigsinneachd, Co-ionannachd is In-ghabhail)
 • An Dr Sally Middleton (Oilthigh Obar Dheathain, Manaidsear Ruigsinneachd agus Inntrigidh)
 • Kirsty Wadsley (LEAPS, Widening access partners)
 • Amanda Baldwin (Focus West, Com-pàirtichean leudachaidh ruigsinneachd)
 • An t-Àrd-ollamh Catriona Cunningham (Oilthigh Napier, Ceannard Roinn an Ionnsachaidh is Leasachaidh Teagaisg)
 • An Dr Laurence Lasselle (Oilthigh Chill Rìmhinn, Àrd Òraidiche)
 • Jim Thewliss (Àrd-cheannardan na h-Alba, Rùnaire Coitcheann)
 • Jane Lewis
 • An Dr Pauline Hanesworth (Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Ceannard Ionnsachaidh is Teagaisg)
 • An t-Àrd-ollamh Alison Machin (Comhairle Deadhan Slàinte na h-Alba, Neach-gairm)
 • Ellie Gomersall (Ceann-suidhne NUS)
 • An Dr Alison Nimmo (Oilthigh Cailleannach Ghlaschu, Ceannard Leasachadh Acadaimigeach)
 • Luke Millard (Oilthigh Obar Tatha, Deadhan Teagaisg is Ionnsachaidh)
 • Katrina Castle (Oilthigh Dhùn Èideann, Ceannard Com-pàirteachasan Ro-innleachdail is Eadar-ghluasadan)
 • Stephen Watt (Oilthigh Taobh Siar na h-Alba, Manaidsear Dreuchdan is So-fhastaidh)
 • Fiona Burns (Comhairle Maoineachaidh na h-Alba, Iar-stiùiriche Builean, Ruigsinneachd)
 • Mary Senior (Oifigear na h-Alba, Aonadh nan Oilthighean is nan Colaistean)
 • An t-Àrd-Ollamh Vicky Gunn (Conservatoire Rìoghail Ghlaschu, Neach-clàraidh Acadaimigeach)

Teisteanasan

Air a stiùireadh leis an Àrd-Ollamh Jo-Anne Baird agus leis an Àrd-Ollamh Gordon Stobart

 • An Dr Lena Gray (Comhairliche/Rannsaiche Theisteanasan is Measaidh)
 • An t-Àrd-Ollamh Emeritus Jenny Ozga (Oilthigh Oxford, Roinn an Fhoghlaim)
 • An t-Àrd-ollamh Pasi Sahlberg (Oilthigh Southern Cross, Foghlam)
 • An t-Àrd-ollamh Emeritus Dylan Williams (Oilthigh Lunnainn, Measadh)
 • An t-Àrd-ollamh Ewart Keep (Oilthigh Oxford, Foghlam, Trèanadh agus Sgilean)
 • An t-Ollamh Anne Looney (Oilthigh Cathair Bhaile Àtha Cliath, Deadhan Gnìomhach Institiud an Fhoghlaim)

Buill Buidhnean Deasbaid Co-cheangailte

Ionadan Cùraim Tèarainte

 • Good Shephard Centre
 • Ionad foghlaim Kibble
 • St Mary’s Kenmure
 • Rossie
 • Howdenhall

Fastaichean san Roinn Phoblaich agus san Treas Roinn

Air a stiùireadh le Kevin Kelman, Acadamaidh an NHS agus Karen Reid, Foghlam NHS na h-Alba

 • Marion Allison (Comhairle Inbhean Ionnsachaidh is Leasachaidh Coimhearsnachd)
 • Catherine Cartmell (Àrainneachd Eachdraidheil Alba)
 • Caroline Deane (Cùram na h-Alba)
 • Ceri Dodd (Seirbheis-smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba)
 • Jim Duffy (Òigridh Alba)
 • Stephanie Harold (Sgrùdadh Alba)
 • Jennifer McHarrie (Foghlam, Bòrd na Gàidhlig)
 • Rosie Megginson (Obair Shòisealta Alba)
 • James Russell (Leasachadh Sgilean na h-Alba)
 • Amanda Spark (Improvement Services)

Fasdaichean Beag agus Meadhanach Albannach

 • James Whitrod (Sitekit)
 • Carol Nicholson (VSA)
 • Paul Murray (Bon Accord)
 • Shawn Hogg (Air Source 1)
 • Nicola Campbell (HomeFix / Reiver Clyde Homes)
 • Saj Sharif (Zen Consulting)
 • Pauline Scott (Tigers)
 • Janet Menzies (Mage Control Systems)
 • Jamie MacGregor (Caisteal Dhùn Olla)

Sgoiltean Sònraichte le Taic Tabhartas

 • Andrew Philip (Capability Scotland)
 • Catriona Campbell (Sgoil Eastpark)
 • Jen Baillie (Sgoil Craighalbert)
 • Laura Watkins (Sgoil Donaldsons)
 • Lucy Chetty (Sight Scotland)
 • Mandy Shiel, (Sgoil Harmeny)

9.6 Gnìomhachd an Lèirmheis – Coinneamhan, Tachartasan agus Tadhalan

Coinneamhan

Choinnich an t-Àrd-ollamh Hayward ris na daoine agus na buidhnean a leanas mar phàirt den Lèirmheas.

 • Alison Preuss, Foghlam Dachaigh na h-Alba
 • Ana Stiùbhart, Lèirmheas Boireannaich ann an Tionnsgalachd
 • Anndra Paterson, AI the future of Education, aithisg agus làrach-lìn
 • Angela Morgan, Neach-gairm Lèirmheas air taic a bharrachd airson buileachadh ionnsachaidh
 • Comann Stiùirichean Foghlaim na h-Alba
 • Aonadh Comann Ceannardan is Leas-cheannardan na h-Alba
 • Lìonra nan Duaisean
 • Co-ionad Co-òrdanachaidh Stòrasan Òtasaim, Siorrachd Lannraig a Deas
 • Ben Murray, dòigh-obrach na h-Èireann a thaobh theisteanasan
 • Buidheann Cheannardan-sgoile BOSCH
 • Carol Campbell & Alma Harris, an Deasbad Nàiseanta
 • Carole Ford is Frank Lennon, Coimisean Ath-leasachadh na h-Alba air Ath-leasachadh Sgoiltean
 • Clann an Alba, Tosgairean In-ghabhail
 • Chris Ross, Clann an Alba, Tosgairean Òigridh
 • Christian Ydesen, dòigh-obrach na Danmhairg a thaobh theisteanasan
 • Christopher DeLuca, dòigh-obrach Chanada a thaobh theisteanasan
 • Clare Wyatt-Smith, dòigh-obrach Queensland a thaobh theisteanasan
 • Lìonraidhean Curraicealaim agus Theisteanasan agus Leasachaidh
 • Daydream Believers
 • Desmond Bermingham, Comhairle Astràilia airson Rannsachadh Foghlaim, an RA
 • Leasachadh an Sgioba-obrach Òg, Lìonra Cheannardan Nàiseanta
 • An Dr Pauline Stephen, Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba
 • Comataidh Foghlaim, Chloinne agus Daoine Òga
 • Foghlam Alba
 • Foghlam Alba, buidheann nan clàr-ama
 • Esther Papworth, tidsear taic-ionnsachaidh, Acadamaidh Dhùn Phris
 • Buidheann Luchd-ùidh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig
 • Buidheann-ghìomha na Co-ionnannachd ann am Foghlam is Ionnsachaidh
 • Gina Wilson, Ceannard Ro-innleachd, Coimiseanair na Cloinne
 • Grahame Smith, Lèirmheas Dreuchdan, Leasachadh Sgilean na h-Alba
 • Mark Nixon, Foghlam Dachaigh na h-Alba
 • Seumas Withers, Lèirmheas air Cruth-tìre Lìbhrigeadh nan Sgilean
 • Jim Metcalfe, Lìonra Leasachaidh nan Colaistean
 • John Edward, Stiùiriche Coitcheann, Buidheann nan Roinnean, Riaghaltas na RA
 • Kevin Kelman, Acadamaidh NHS na h-Alba
 • Buidheann nan Comann Ionnsaichte air Foghlam STEM na h-Alba
 • Matthew Sweeney, COSLA
 • Moira Fischbacker Smith agus Martyn Hendry, Oilthigh Ghlaschu
 • Mìcheal Marra BPA, a bha roimhe na neach-labhairt Phàrtaidh air Foghlam, Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
 • An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (National Council for Curriculum and Assessment).
 • NASUWT - Aonadh Luchd-teagaisg
 • Ross Greer BPA, Neach-labhairt Pàrtaidh Uaine na h-Alba air Foghlam
 • Oliver Mundell BPA, a bha roimhne na neach-labhairt air Foghlam, Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
 • An t-Àrd-Ollamh Clare Peddie, Iar-phrionnsapal Foghlaim, Oilthigh Chill Rìmhinn
 • An t-Àrd-ollamh Dame Sally Mapstone, Oilthigh Chill Rìmhinn
 • Buidheann Ath-smaoineachadh air Measadh, Buidheann Comhairleachaidh
 • Comann Rìoghail Dhùn Èideann
 • Seirbheisean Foghlam Caitligeach na h-Alba
 • Comhairle na h-Alba airson Leasachadh agus Gnìomhachas
 • Aonadan Cùram Tèarainte na h-Alba, Ceannardan Seirbheis
 • Ceannardan Sgoile na h-Alba
 • Leasachadh Sgilean na h-Alba
 • Steve McCreadie, The Lens
 • Caidreachas nan Gnìomhachasan Beaga
 • Buidheann thidsearan Comhairle na Gàidhealtachd - Bun-sgoil, Àrd-sgoil, CLD, ELC
 • Tom Bewick is Paul Eeles, Caidreachas nam Buidhnean Duaise
 • Willie Rennie BPA, Neach-labhairt a’ Phàrtaidh air Foghlam, Libearalaich Dheamocratach na h-Alba
 • Young Scot
 • Òigridh Alba
 • Youthlink Scotland

Tachartasan

Bhruidhinn an t-Àrd-ollamh Hayward agus an rùnaireachd neo-eisimeileach air an Lèirmheas aig na tachartasan agus na coinneamhan a leanas:

 • Bòrd Prògram Anti-Racism in Education
 • Comann Stiùirichean Foghlaim na h-Alba, Lìonra Curraicealaim, Measaidh agus Theisteanasan
 • Tachartas Buill aig Lìonra nan Duaisean
 • Clann an Alba, Voices Forum
 • COSLA, Pannal Cloinne agus Dhaoine Òga
 • Bòrd a’ Churraicealaim is a’ Mheasaidh
 • Co-labhairt nan Ceannardan-sgoile, Dùn Dè
 • Co-labhairt nan Ceannardan-sgoile, Dùn Èideann
 • Bòrd Prògram Ath-leasachaidh Foghlaim
 • Comhairle Eadar-nàiseanta nan Comhairlichean Foghlaim (ICEA)
 • OECD
 • Comataidh Comann Rìoghail Dhùn Èideann
 • Co-labhairt Ceannardan Sgoile na h-Alba
 • Webinar Ceannardan Sgoile na h-Alba
 • Riaghaltas na h-Alba, Buidheann Pannal nan Tidsearan
 • Fèis Ionnsachaidh na h-Alba
 • Pàrlamaid Òigridh na h-Alba, Buth-obrach Co-chomhairleachaidh
 • Tachartas Tosgairean Sgoile is Colaisde SCQF
 • Clann an Alba, Pannal nan Guthan
 • Lèirmheas Boireannaich ann an Tionnsgalachd, Taigh Bhòid
 • Youthlink Scotland agus Buidheann Thar-phàrtaidh Pàrlamaid na h-Alba

Tadhalan Sgoile is Colaiste

Thadhail an t-Àrd-ollamh Hayward agus an rùnaireachd neo-eisimileach air na suidheachaidhean seo mar phàirt den Lèirmheas:

 • Àrd-sgoil nan Uile Naomh
 • Co-ionad Co-òrdanachaidh Stòrasan Òtasaim
 • Àrd-sgoil Anderson
 • Acadamaidh Bhanbh
 • Àrd-sgoil Bheithe
 • Colaiste nan Crìochan
 • Àrd-sgoil Craigroyston
 • Colaiste Gleann Fhoirthe
 • Acadamaidh Galashiels
 • Good Shepherd Centre
 • Acadamaidh Grove
 • Sgoil Inbhir Gharbhain
 • Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig
 • Acadamaidh Taobh Cheilbhinn
 • Ionad Foghlaim Kibble
 • Àrd-sgoil Leth-Pheairt
 • Àrd-sgoil Chaisteal na Maoirne
 • Àrd-sgoil an Òbain le ceangal bhidio ri Sgoil Thiriodh
 • Sgoil Rìoghail nan Dall, Dùn Èideann
 • St Leonards
 • Sgoil Choimhearsnachd Uachdar Àrdair

9.7 Ìrean an Lèirmheis agus Goireasan Fhoillsichte

Ìrean an Lèirmheis

Bha trì ìrean san Lèirmheas agus chaidh beachdan iarraidh bho luchd-ùidh aig trì puingean.

 • Ìre a h-Aon: samhradh 2022 – co-chomhairle air Lèirsinn agus air na Prionnsabalan
 • Ìre a Dhà: An Dàmhair 2022 – co-chomhairle air Roghainnean airson Atharrachadh
 • Aithisg Eadar-amail – trath sa Mhàrt 2023
 • Ìre a Trì: Am Màrt 2023 - conaltradh air a’ mhodail a b’ fheàrr le daoine
 • Aithisg dheireannach – air a cur gu Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean ro dheireadh a’ Chèitein 2023

Ìre a h-aon: Dreach Aithris Lèirsinn agus Prionnsapalan

Bha Ìre 1 den Lèirmheas beò eadar an Lùnastal agus an t-Sultain 2022. Bha Ìre a h-Aon a’ sireadh bheachdan air dreachd aithris Lèirsinn agus Phrionnsapalan. Fhuaireadh freagairtean bho Bhuidhnean Coimhearsnachd Co-obrachail agus bho 2 bhuidhinn deasbaid co-cheangailte. Uile gu lèir, fhuaradh 221 freagairtean bho shuirbhidh a chaidh a chur gu sgoiltean agus colaistean. Chùm grunn sgoiltean agus colaistean còmhraidhean buidhne le grunn thidsearan/òraidichean agus luchd-ionnsachaidh, agus chaidh na freagairtean sin a chur a-steach às leth na buidhne. Rinneadh anailis neo-eisimeileach air na beachdan a fhuaradh aig Ìre a h-Aon.

Leugh an aithisg cho-cheangailte (An Dùbhlachd 2022).

Ìre a Dhà: A’ rannsachadh diofar Roghainnean airson Teisteanasan is Measadh sarn àm ri teachd

Dh’fhosgail Ìre a dhà den Lèirmheas san Dàmhair 2022 agus chùm an Lèirmheas co-chomhairle phoblacha dhùin air 13 Faoilleach 2023. Chaidh beachdan iarraidh air diofar dhòighean anns am faodadh an Lèirsinn agus na Prionnsabalan a chur an gnìomh Bha cothrom ann dòighean-obrach eile a chur air adhart cuideachd. B’ e adhbhar Ìre a Dhà am modail a b’ fheàrr le daoine airson teisteanasan is measadh a chomharrachadh.

Fhuair a’ cho-chomhairleachadh poblach còrr is 700 freagairt, ach tha fios againn gun robh mòran de na freagairtean sin, gu sònraichte an fheadhainn bho sgoiltean agus colaistean, mar thoradh air còmhraidhean buidhne agus mar sin bha an àireamh iomlan de dhaoine a ghabh pàirt sa cho-chomhairle fada nas àirde na seo. Dh’fhoillsich sinn a h-uile freagairt cho-chomhairle far an deach cead a thoirt seachad gus sin a dhèanamh, còmhla ri lethbhreac den aithisg neo-eisimeileach dheireannach air anailis air a’ cho-chomhairle.

Ìre a Dhà sgrìobhainnean taice

Cruthan a bharrachd

Tha an sgrìobhainn seo ri fhaighinn sa Ghàidhlig cuideachd

Aithisg Eadar-amail

San Aithisg Eadar-amail, tha sinn air conaltradh a chumail le luchd-ùidh bho gach phàirt de shaoghal Foghlam na h-Alba; luchd-ionnsachaidh, pàrantan/luchd-cùraim, tidsearan is òraidichean, stiùirichean sgoile

is cholaistean, fastaichean, luchd-dèanamh phoileasaidhean, buidhnean nàiseanta, luchd-poilitigs, luchd-cleachdaidh nas fharsainge, luchd-rannsachaidh (nàiseanta is eadar-nàiseanta) agus oilthighean. Tha beachdan bhon raon fharsaing de choimhearsnachdan a tha an sàs san Lèirmheas seo air ar smaoineachadh gu ruige seo fhiosrachadh agus tha iad nam prìomh thùsan fianais airson na h-Aithisg Eadar-amail seo.

Cruthan a bharrachd

Tha an sgrìobhainn seo ri fhaighinn sa Bheurla cuideachd

Tha an sgrìobhainn seo cuideachd ri fhaighinn mar bhidio Cànan Soidhnidh Bhreatainn .

Ìre a Trì: A’ dèanamh deuchainn air a’ mhodail as fheàrr le daoine

 • Chaidh Ìre a Trì a chumail eadar am Màrt agus an Giblean 2023. B’ e amas Ìre a Trì deuchainn a dhèanamh air a’ mhodail a b’ fheàrr le daoine airson teisteanasan agus measadh a chaidh a chomharrachadh ann an Ìre a Dhà agus san aithisg eadar-amail. Dh’iarr sinn beachdan air an dòigh-obrach a chaidh a mholadh agus air na ceumannan practaigeach a bhiodh a dhìth nam biodh e gu bhith air a bhuileachadh gu soirbheachail. Aig Ìre a Trì thug an Lèirmheas cuideachd aire do thoraidhean iomchaidh bhon Deasbad Nàiseanta air Foghlam.

Ìre a Trì pàipear ullachaidh

Com-pàirteachadh tro sgoiltean is colaistean

 • Chaidh stuthan a sgaoileadh gu gach sgoil, colaiste agus suidheachadh foghlaim eile ann an Alba, a rèir gach tè de na trì ìrean den Lèirmheas, fhuair iad cuireadh a bhith a’ stiùireadh chòmhraidhean taobh a-staigh nan coimhearsnachdan aca fhèin rè ùine an Lèirmheis.

Ìre a Trì pasgan do sgoiltean is colaistean

Contact

Email: qualificationsreform@gov.scot

Back to top