Co-chomhairleachadh air Geallaidhean Riaghaltas na h-Alba do Ghàidhlig agus Albais agus Bile nan Cànan Albannach

Co-chomhairleachadh air Geallaidhean Riaghaltas na h-Alba do Ghàidhlig agus Albais agus Bile nan Cànan Albannach


Errata

Chaidh errata fhoillseachadh air (date tbc) air sgàth atharrachaidhean ri duilleag 29 de earrann “Ullachaidhean Co-chomhairleachaidh – A’ freagairt a’ cho-chomhairleachaidh”. Chaidh na h-atharrachaidhean seo a dhèanamh ri ceann-là dùnaidh a’ cho-chomhairleachaidh. Tha an HTML is PDF air ùrachadh gus na h-atharrachaidhean seo a chur am follais.

Contact

Email: GaelicAndScotsConsultation@gov.scot

Back to top