Scottish Employer Skills Survey 2020: Technical Report

Technical report for the Scottish Employer Skills Survey 2020.


Supporting documents

Scottish Employer Skills Survey 2020 Technical report May 2021
Back to top