A Human Rights Bill for Scotland: consultation - Gaelic translation

We are gathering views to help inform a Human Rights Bill, which will bring a range of rights into Scots law for the first time, as far as possible within the limits of devolved competence. This is a Gaelic translation of the consultation.


Footnotes

1. Frèam-obrach Coileanaidh Nàiseanta - Dachaigh - (www.nationalperformance.gov.scot)

2. https://www.snaprights.info/

3. Buidheann Comhairleachaidh a' Phrìomh Mhinisteir air Ceannardas Chòraichean Daonna | Dachaigh - (www.humanrightsleadership.scot)

4. Cumhachan Iomraidh na buidhne: Buidheann Comhairleachaidh a' Phrìomh Mhinisteir air Ceannardas Chòraichean Daonna | Dachaigh - (www.humanrightsleadership.scot)

5. Aithisg na Buidhne-gnìomh Nàiseanta airson Ceannardas a thaobh Chòraichean Daonna . Tha cur an sàs a' Chùmhnaint air Còraichean an Leanaibh (pdf) - (www.ohchr.org) (UNCRC) a' dol air adhart mar-thà tro Bhile an UNCRC (Corpachadh) (Alba)

6. Cùmhnant Eadar-nàiseanta air Còraichean Eaconamach, Sòisealta agus Cultarach (pdf) - (www.ohchr.org)

7. Bha Riaghaltas na h-Alba air gabhail ri moladh bho Chomhairle Nàiseanta nam Ban is nan Nigheanan roimhe gus CEDAW ( Cùmhnant air Cur às do gach seòrsa leth-bhreith an aghaidh bhoireannaich (pdf) (www.ohchr.org) ) a stèidheachadh ann an lagh na dùthcha. Comhairle Comhairleachaidh Nàiseanta a' Phrìomh Mhinisteir air Boireannaich is Nigheanan - A' Chiad Aithisg agus Molaidhean 2018 (pdf) - (www.onescotland.org) air taobh-duilleig 19

8. An Cùmhnant Eadar-nàiseanta air Cur às do gach seòrsa leth-bhreith cinnidh (pdf) - (www.ohchr.org)

9. Cùmhnant air Còraichean nan Daoine air a bheil Ciorram (pdf) - (www.ohchr.org)

10. Tha a' cho-chomhairle a' cleachdadh an ainm "LGBTI", leis an litir "I" a' ciallachadh "intersex" no eadar-ghnèitheach. Tha Riaghaltas na h-Alba a' tuigsinn gum b' fheàrr le cuid de bhuidhnean agus dhaoine briathran leithid "eadar-dhealachaidhean ann an leasachadh gnè" no "caochlaidhean de dh'fheartan gnè" a chleachdadh seach "eadar-ghnèitheach".

11. Bòrd an Eòlais Bheatha air Bile nan Còraichean Daonna - gov.scot (www.gov.scot).

12. Bòrd Comhairleachaidh Riaghladh agus Com-pàirteachadh air Còraichean-daonna - gov.scot (www.gov.scot)

13. Bòrd Comhairleachaidh Riaghladh agus Com-pàirteachadh air Còraichean-daonna - gov.scot (www.gov.scot)

14. 'S e a th' ann am bun-dhleastanasan ach na dleastanasan a tha air an Stàit gus dèanamh cinnteach gu bheilear a' coileanadh nan ìrean riatanach as ìsle de chòir .

15. Beachdan Coitcheann | OHCHR : 'S e a th' ann am beachdan coitcheann ach mar a tha buidheann a' chùmhnaint a' mìneachadh ullachaidhean chòraichean daonna, cùisean cuspaireil no na dòighean obrach aig cùmhnant. Canar cuideachd "molaidhean coitcheann" ris (Comataidh air Cur às do Lethbhreith Cinnidh agus Comataidh air Cur às do Lethbhreith an aghaidh Boireannaich).

16. Stòr-dàta Susbaint Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte airson beachdan deireannach a rannsachadh

17. Faic Pàirt 3 airson barrachd fiosrachaidh mun chùmhnant seo

18. Chaidh gabhail ri Cùmhnant Coimisean Eaconamach nan Dùthchannan Aonaichte airson na h-Eòrpa (UNECE) air Cothrom air Fiosrachadh, Com-pàirteachadh Poblach ann an Dèanamh Cho-dhùnaidhean agus Cothrom air Ceartas ann an Cùisean Àrainneachdail san Ògmhios 1998 ann an Aarhus, an Danmhairg.

19. Còir a' chinne-daonna air àrainneachd ghlan, fhallain is sheasmhach: (un.org)

20. Air fhoillseachadh ann an 2018 leis an UN tha na Prionnsapalan Frèam-obrach air Còraichean Daonna agus an Àrainneachd a' mìneachadh dhleastanasan bunaiteach air Stàitean fo lagh chòraichean daonna mar a tha iad a' buntainn ri bhith a' faighinn àrainneachd shàbhailte, ghlan, fhallain agus sheasmhach.

21. Airson na liosta slàn de na h-eileamaidean brìoghmhor den chòir air àrainneachd fhallain agus barrachd fiosrachaidh mun t-susbaint aca, tha aithisgean Rapporteur Sònraichte nan Dùthchannan Aonaichte a' toirt seachad stiùireadh farsaing air na tha air a ghabhail a-steach anns a' chòir cinne-daonna seo. Special Rapporteur on human rights and the environment | OHCHR

22. Tha Alt 14 den ECHR cuideachd a' gabhail a-steach còmhlachas le beag-chuid nàiseanta nach eil air ainmeachadh gu soilleir ann an Alt 2 de ICESCR.

23. https://www.gov.scot/publications/fairer-scotland-older-people-framework-action/

24. Prionnsabalan nan Dùthchannan Aonaichte airson Seann Daoine | OHCHR

25. Tha Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh gum b' fheàrr le cuid de bhuidhnean agus dhaoine briathran leithid "eadar-dhealachaidhean ann an feartan gnè" no "eadar-dhealachaidhean air leasachadh gnè" a chleachdadh seach "eadar-ghnèitheach".

26. Riaghailtean Achd na Co-ionannachd 2010 (Dleastanasan Sònraichte) (Alba) 2012

27. Pàirt 1, Achd na Co-ionannachd 2010 ; Riaghaltas na h-Alba (2022), Dleastanas Alba nas Cothromaiche: stiùireadh do bhuidhnean poblach

28. Beachd coitcheann Àir. 14: A' chòir air an ìre as àirde 's a ghabhas (refworld.org)

29. Tha sinn cuideachd mothachail air dleastanas Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a thaobh SPSO.

30. Tha "buidhnean sgrùdaidh" na theirm farsaing le tar-fhilleadh agus faodaidh e a bhith a' gabhail a-steach buidhnean làimhseachadh ghearanan (leithid an SPSO), luchd-sgrùdaidh agus buidhnean riaghlaidh (leithid Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim, Luchd-sgrùdaidh an Rìgh airson Prìosanan na h-Alba agus Riaghladair Taigheadais na h-Alba), ach cuideachd buidhnean eile aig a bheil dleastanas stiùiridh, leithid an SHRC.

31. Faodaidh na riatanasan, agus mar a tha iad air an cur an cèill, a bhith eadar-dhealaichte eadar diofar bhuidhnean sgrùdaidh, gu ìre a rèir nan riatanasan a th' aca an-dràsta, agus gu ìre a rèir atharrachaidhean fa leth sam bith a dh'fhaodadh a bhith ann, leithid an dàimh ris an SPSO agus an SHRC. Beachdaichidh sinn barrachd air dè dìreach na buidhnean sgrùdaidh air am faodadh riatanasan a bharrachd a bhith.

32. Achd Cùirt an t-Seisein 1988 - (www.legislation.gov.uk) earrann 27B(2)(a), mar a chaidh atharrachadh le earrann 89 de dh'Achd Ath-leasachadh nan Cùirtean (Alba) 2014.

33. Gus cùis-lagha a thoirt a-steach fo Achd nan Còraichean Daonna, feumaidh an neach a bhith na neach-fulaing fo Alt 34 den ECHR (Achd nan Còraichean Daonna 1998 ss.7(1), (7)).

34. Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corp [1948] 1 K.B. 223.

35. An Evaluation of the Obligation to Take Steps to the "Maximum of Available Resources" Under an Optional Protocol to the Covenant

36. Am pròiseas gus ath-sgrùdadh a dhèanamh air co-dhùnaidhean poblach ann an cùirtean na dùthcha.

37. Riaghailtean Cùirt an t-Seisein, Caibideil 58

38. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law | OHCHR

39. https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/national-mechanisms-reporting-and-follow

Contact

Email: HumanRightsOffice@gov.scot

Back to top