Monitoring of implentation of Gaelic Language Plan: FOI release

Information request and response under the Freedom of Information (Scotland) Act 2002


Information requested

Dh’fhaighnich sibh:
Tha na leanas sgrìobhte ann am Plana Gàidhlig an Riaghaltais:
Sgrùdadh air gnı̀omhachadh
Thèid aithisg sgrùdaidh a chur gu Bòrd na Gà idhlig mu ghnıò mhachadh Phlana seo gach bliadhna.
Saoil am b' urrainn dhuibh copaidhean dhe na h-aithisgean seo a chur thugam?
An cuir sibh cuideachd thugam an aithisg sgrùdaidh/coileanaidh bho dheireadh mu choinneamh a' Phlana Ghàidhlig a bh' agaibh roimhe; a chaidh fhoillseachadh ann an 2010?

Translation - 
You asked:
The following is written in the Scottish Government Gaelic Language Plan:
Monitoring of implementation
An implementation report will be sent to Bòrd na Gàidhlig on the implementation of this Plan each year.
Would you be able to send me copies of these reports?
Can you also send me the monitoring/performance report at the conclusion of the previous Gaelic Plan which was published in 2010?

Response

An cois seo gheibh sibh pàirt den fhiosrachadh a bha sibh a’ sireadh. Chaidh dà aithisg dearcnachaidh a chur gu Bòrd na Gàidhlig bho chaidh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba fhoillseachadh ann an 2016.
Ged a tha sinn ag amas fiosrachadh a thoirt seachad nuair as urrainn dhuinn, sa chùis seo chan eil cuid den fhiosrachadh a bha sibh a’ sireadh aig Riaghaltas na h-Alba. Cha robh aithisg sgrùdaidh/coileanaidh air a chur gu Bòrd na Gàidhlig aig deireadh a’ Phlana Gàidhlig mu dheireadh a chaidh fhoillseachadh ann an 2010.

Translation:
I enclose a copy of some of the information you requested. Since the publication of the current Scottish Government Gaelic Language Plan in 2016, there have been two monitoring reports submitted to Bòrd na Gàidhlig.
While our aim is to provide information whenever possible, in this instance the Scottish Government does not have some of the information you have requested. In this case, there was no monitoring/performance  report submitted at the conclusion of the previous Gaelic Plan which was published in 2010.

About FOI

The Scottish Government is committed to publishing all information released in response to Freedom of Information requests. View all FOI responses at http://www.gov.scot/foi-responses.

FOI-202000053366 Information released

Contact

Please quote the FOI reference
Central Enquiry Unit
Email: ceu@gov.scot
Phone: 0300 244 4000

The Scottish Government
St Andrews House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

Back to top