Curam-cloinne Aois-Sgoile Fream-obrach - Gearr-chunntas Gniomhach

Gaelic version of the executive summary provides a condensed overview of the main School Age Childcare Delivery Framework publication.


Ar Raointean Gnìomha

An lùib togail siostam cùraim-chloinne aois-sgoile tha a bhith a' dealbhadh gach cuid seirbheisean cùraim-chloinne aois-sgoile is na structaran siostaim a thaiceas is a cheanglas na seirbheisean ri chèile.

Le 'Togail an t-siostaim' nì sinn cinnteach gum bi na structaran siostaim nàiseanta a thaiceas an lìbhrigeadh aig tairgse maoinichte cùraim-chloinne aois-sgoile a' coileanadh feumalachdan iadsan a bhios a' cleachdadh cùraim-chloinne aois-sgoile, is iadsan a bhios na sholaradh. Bidh sinn:

 • A' meòrachadh feumalachdan reachdais sam bith a dh'fhaodadh a bhith a dhìth.
 • Ag aithneachadh roghainnean a b' urrainn a bhith ann gus tairgse maoinichte teachdail de chùram-cloinne aois-sgoile fhaighinn do theaghlaichean.
 • A' cumail oirnn a' scòpadh roghainnean a b' urrainn a bhith ann son lìbhrigeadh tairgse teachdail cùraim-chloinne aois-sgoile gu teaghlaichean, a' coimhead gu dlùth ris na buannachdan aig modailean lìbhrigidh diofraichte is mar a fhreagras iad na tha teaghlaichean air innse dhuinn a dh'obraicheadh as fheàrr dhaibhsan.
 • A' meòrachadh cò ris a bu chòir frèam-obrach riaghlaidh làidir do chùram-cloinne aois-sgoile, a thaiceadh càileachd, nuadhas is fàs anns an roinn, a bhith coltach.
 • A' dearbhadh gu bheil am frèam-obrach teisteanais do chùram-cloinne aois-sgoile ion-amasach, a' figh a-steach càileachd, a' freagairt ri feumalachdan cloinne aois-sgoile gu lèir, is cinnteach de feachd-obrach seasmhach thairis an roinn san ùine-fhada.
 • A' cumail sgrùdadh airidheachd gus dòigh-obrach chunbhalach a leasachadh leis an tomhas sinn airidheachd air tairgse maoinichte teachdail sam bith de chùram-cloinne aois-sgoile.
 • A' meòrachadh far an urrainn an siostam làithreach a leasachadh, gu h-àraid dèanamh cinnteach gun urrainn pàrantan, luchd-cùraim is solaraichean gu farasta fiosrachadh fhaighinn mu chùram-cloinne aois-sgoile.

Le Measadh an atharrachaidh, tha sinn mu thràth a' coimiseanadh is a' maoineachadh obair ann an coimhearsnachdan gus cùram-cloinne aois-sgoile a thoirt do na teaghlaichean as motha a dh'fheumas e gus ionnsachadh bho na tha ag obair aig ìre ionadail is aithneachadh na h-atharrachaidhean a
tha a dhìth aig ìre nàiseanta.

 • Tha obair mu thràth air tòiseachadh sna raointean seo gus tuigse feumalachdan cùraim-chloinne is tha sinn mu thràth air tòiseachadh lìbhrigeadh seirbheisean maoinichte cùraim-chloinne aois-sgoile do theaghlaichean aig am biodh trioblaid pàigheadh air an son. Bidh sinn:
 • A' meòrachadh ciamar as fheàrr dealbhadh is lìbhrigeadh seirbheisean seasmhach as urrainn taiceadh teaghlaichean fad na bliadhna.
 • A' cur rannsachadh is eòlas làithreach gu feum, bho iadsan a tha a' faighinn is a' lìbhrigeadh seirbheisean speisealach de dh'àrd-chàileachd, gus a bhith soilleir mun mhaoineachadh, modailean trusaidh is àrainneachdan de dh'àrd-chàileachd a tha a dhìth gus lìbhrigeadh tairgse cùraim-chloinne aois-sgoile do chloinn, ge be dè am feumalachdan.
 • A' sgrùdadh is a' measadh an iarrtais son biadh is na toraidhean do chloinn is teaghlaichean gus freagairt ri dì-thèarainteachd bìdh ann an dòigh stèidhichte air còraichean, le urram
  is gun stiogma.
 • Ag ullachadh is a' feuchainn co-dhùnaidhean a thaiceas seasmhachd seirbheisean riatanach cùraim-chloinne aois-sgoile am broinn choimhearsnachdan dùthchail is eileanach.
Figear 2: Coimhearsnachdan Tràth-thogail Cùraim-chloinne Aois-sgoile a th' ann mu thràth
Mìnichidh an diagram na ceithir Coimhearsnachdan Tràth-thogail a th’ againn mu thràth, na tha am pròiseact aca a lìbhrigeadh gus taic a thoirt do chloinn aois bun-sgoile bho dhachaighean le teachd a-steach ìosal.

Contact

Email: schoolagechildcare@gov.scot

Back to top