Culture strategy for Scotland consultation: Gaelic version

Consultation document on the development of a culture strategy for Scotland translated into Gaelic.


ISBN 978 1 78781 108 9 (Foillseachadh eadar-lìon a-mhàin)
PPDAS 446886

Tha am pàipear seo ri fhaighinn ann an cruth pdf (305KB)
Tha foirm fiosrachaidh agus pàipear co-chomhairleachaidh ri fhaighinn ann an cruth MS Word (193KB)

CLÀR-INNSE

1. Ro-innleachd Chultarach airson Alba – A' meòrachadh air an t-àm a dh'fhalbh, a' togail air na th' againn an-dràsta, a' cruthachadh an t-àm ri teachd
1.1 Ro-ràdh ris a' cho-chomhairleachaidh
1.2 Ro-ràdh ris an dreachd ro-innleachd chultarach

2. Lèirsinn airson cultar ann an Alba

3. Miannan-adhartais, amasan agus gnìomhan
3.1 Geàrr-chunntas den dreachd ro-innleachd

4. A' sgrùdadh buaidh na ro-innleachd

5. Na h-ath cheumannan

Mar a chuireas sibh ur beachdan thugainn

Foirm Freagairt

Contact

Back to top