Public appointment: Member reappointed to Bòrd na Gàidhlig

Public appointments news release.

This document is part of a collection


The Cabinet Secretary for Education and Skills, Ms Gilruth, today announced the reappointment of Stewart MacLeod as a Member of Bòrd na Gàidhlig.

Member

Stewart MacLeod is a member of the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), and brings finance and accounting knowledge and experience to the role of Chair of the Audit and Assurance Committee. He has been involved in Gaelic-related activities and organisations over many years, and is interested in the promotion and maintenance of the language amongst learners and the traditional communities.

Reappointment

This reappointment will be for four years and will run from 16 March 2024 to 15 March 2028.

This reappointment is regulated by the Ethical Standards Commissioner.

Remuneration

This reappointment is part-time and attracts a remuneration of £194 per day for a time commitment of up to three days per month.

Other ministerial appointments

Stewart MacLeod does not hold any other public appointments.

Political activity

All appointments are made on merit and political activity plays no part in the selection process.  However, in accordance with the original Nolan recommendations, there is a requirement for appointees’ political activity within the last five years (if there is any to be declared) to be made public.   

Stewart MacLeod has had no political activity within the last five years.

Background

Bòrd na Gàidhlig is a statutory Non Departmental Public Body established under the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and is responsible for safeguarding the future of Gaelic in Scotland; for promoting the use and understanding of the Gaelic language and for developing and supporting Gaelic education and culture.

 

 

An-diugh dh’fhoillsich Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean an naidheachd gun tèid Stiubhart MacLeòid a chur an dreuchd fad greis eile mar Bhall de Bhòrd na Gàidhlig.

Ball

’S e Stiubhart MacLeòid ball den Institiud Cairte airson Ionmhas Poblach agus Cunntasachd (ICIPC), is tha e a’ toirt leis tuigse is eòlas ionmhais agus cunntasachd don dhreuchd aige mar Chathraiche Comataidh an Sgrùdaidh agus Dearbhachd. Tha e air a bhith an sàs ann an gnìomhan is buidhnean ceangailte ri Gàidhlig airson iomadach bliadhna, is tha ùidh aige ann an cur-air-adhart is glèidheadh a’ chànain am measg luchd-ionnsachaidh is nan coimhearsnachdan traidiseanta. 

Ballrachd as ùr

Mairidh a’ bhallrachd as ùr seo ceithir bliadhna is leanaidh i bhon 16 Màrt 2024 gu 15 Màrt 2028.

Tha a’ bhallrachd as ùr air a riaghladh le Coimiseanair nan Inbhean Beusail.

Pàigheadh

Tha a’ bhallrachd as ùr seo pàirt-ùine is na lùib tha pàigheadh de £194 gach latha airson suas gu trì latha gach mìos.

Dreuchdan eile a fhuaras bho Mhinistear

Chan eil dreuchdan poblach sam bith eile aig Stiubhart MacLeòid.

Gnìomhan poilitigeach

Tha a h-uile neach air an cur an dreuchd a thaobh airidheachd is chan eil gnìomhan poilitigeach a’ toirt buaidh sam bith air pròiseas an taghaidh. Ach, a’ cumail ris na molaidhean Nolan tùsail, feumar gnìomhan poilitigeach sam bith a bh’ aig an neach-dreuchd sa chòig bliadhna mu dheireadh (ma tha gin ri chur an cèill) a dhèanamh poblach.

Chan eil gnìomhan poilitigeach sam bith air a bhith aig Stiubhart MacLeòid sa chòig bliadhna mu dheireadh.

Cùl-fhiosrachadh

’S e Bòrd na Gàidhlig Buidheann Phoblach Neo-roinneil Reachdail a chaidh a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. ’S ann aca a tha dleastanas airson a bhith a’ dìon cor na Gàidhlig ann an Alba; airson cleachdadh is tuigse na Gàidhlig a chur air adhart agus airson leasachadh is taic a chur ri foghlam is cultar na Gàidhlig.

Back to top