Public appointment: Chair reappointed to Bòrd na Gàidhlig

Public appointments news release


The Cabinet Secretary for Education and Skills, Ms Gilruth, today announced the reappointment of Mairi MacInnes as Chair of Bòrd na Gàidhlig.

Chair

Mairi MacInnes has over time held numerous leadership roles within her local community relating to Gaelic language & culture, education and community development: spanning early years, primary and adult learning.  Mairi, former head teacher of Sgoil an Iochdair, was also a member of the 1+2 Approach to Language Learning Group in the Western Isles.  Mairi is Chair of Cnoc Soiller Ltd, and a founder board member of Ceolas Uibhist, the highly acclaimed Gaelic arts organisation. She has also sat on the board of a number of national organisations, such as the Scottish Arts Council and Comataidh Craolaidh Gàidhlig. Mairi lives in South Uist. 

Reappointment

This reappointment will be for two years and will run from 16 March 2024 to 15 March 2026.

This reappointment is regulated by the Ethical Standards Commissioner.

Remuneration

This reappointment is part-time and attracts a remuneration of £295.77 per day for a time commitment of four days per month. 

Other ministerial appointments

Mairi MacInnes does not hold any other public appointments.

Political activity

All appointments are made on merit and political activity plays no part in the selection process.  However, in accordance with the original Nolan recommendations, there is a requirement for appointees’ political activity within the last five years (if there is any to be declared) to be made public.  

Mairi MacInnes has had no political activity within the last five years.

Background

Bòrd na Gàidhlig is a statutory Non Departmental Public Body established under the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and is responsible for safeguarding the future of Gaelic in Scotland; for promoting the use and understanding of the Gaelic language and for developing and supporting Gaelic education and culture.

 

An-diugh dhearbh Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, a’ Bh-ch. NicGilleRuaidh, gun dèigheadh Màiri NicAonghais a chur an dreuchd a-rithist mar Chathraiche Bhòrd na Gàidhlig.

Cathraiche

Thar nam bliadhnaichean tha iomadach dreuchd ceannardais air a bhith aig Màiri NicAonghais sa choimhearsnachd ionadail aice ceangailte ri cànan is cultar na Gàidhlig, foghlam is leasachadh coimhearsnachd, is a’ gabhail a-steach tràth-bhliadhnaichean, bun-sgoil is ionnsachadh inbhich. Bha Màiri, a tha roimhe air a bhith na ceannard-sgoile aig Sgoil an Iochdair, cuideachd na ball de Bhuidhinn nan Eilean Siar airson a’ Mhodh-obrach 1+2 a thaobh ionnsachadh cànain. ’S e Màiri cathraiche Chnoc Soilleir Earr. is aon de bhun-bhuill bùird Cheòlas Uibhist – a’ bhuidheann ealaine fìor chliùiteach Ghàidhlig. Tha i cuideachd air suidhe air bùird grunn bhuidhnean nàiseanta, leithid Comhairle Ealain na h-Alba is Comataidh Craolaidh Gàidhlig. Tha Màiri a’ fuireach ann an Uibhist a Deas.

A’ cur an dreuchd a-rithist

Mairidh an dreuchd seo dà bhliadhna is leanaidh e bho 16 Màrt 2024 gu 15 Màrt 2026.

Tha an dreuchd seo air a riaghladh le Coimiseanair nan Inbhean Beusach.

Pàigheadh

Tha an dreuchd seo pàirt-ùine is gheibh e pàigheadh de £295.77 gach latha airson dleastanas ùine de cheithir latha gach mìos.

Dreuchdan ministreil eile

Chan eil dreuchdan poblach sam bith eile aig Màiri NicAonghais.

Gnìomhan poilitigeach

Tha dreuchdan uile air an taghadh a thaobh airidheachd is chan eil gnìomhan poilitigeach a’ toirt buaidh sam bith air pròiseas an taghaidh. Ach, a’ cumail ri molaidhean tùsail Nolan, feumaidh gun tèid gnìomhan poilitigeach anns an robh an fheadhainn a chaidh a thaghadh an sàs sa chòig bliadhna mu dheireadh (ma tha gun ri fhoillseachadh) a dhèanamh poblach.

Chan eil gnìomhan poilitigeach sam bith air a bhith aig Màiri NicAonghais anns a’ chòig bhliadhna mu dheireadh.

Cùl-fhiosrachadh

’S e Buidheann Phoblach Neo-roinneil ghnìomhach (BPNG) a th’ ann am Bòrd na Gàidhlig a chaidh a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 is tha dleastanas oirre a bhith a’ dìon teachd-àm na Gàidhlig ann an Alba; a bhith a’ cur air adhart cleachdadh is tuigse na Gàidhlig is a bhith a’ leasachadh is a’ cur taic ri foghlam is cultar na Gàidhlig.

Back to top